โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

งานบุญกลางบ้าน ปีที่ ๙ ทุกส่วนฝ่ายออกสตาร์ทแล้ว...ท่าน้ำศาลาต้นโพธิ์ ศาลาแหลมท่าตะเคียนทองคึกคักด้วยช่างหลายหมู่แต่ไก่โห่

แผนที่แสดงจุดจัดงานทั้ง ๒ ท่าน้ำ
       ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์เรื่อยมา งานโยธา กองช่างเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้เริ่มต้นงานก่อสร้างลานผู้ชม และ เวทีกลางน้ำคลองประแสแล้ว ณ บริเวณท่าน้ำศาลาต้นโพธิ์ ตรอกลุงร่ม (ซอยศรีประชุมชล) โดยพร้อมด้วยนายกเทศมนตรี ได้ทำพิธีขอขมา เซ่นไหว้เจ้าที่เจ้าทางบริเวณท่าน้ำ เพื่อให้การทำงานราบรื่นเพื่อเตรียมสำหรับการจัดงานบุญกลางบ้าน อันเป็นปีที่ ๙ แล้วในปีนี้  ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันพุธที่ ๒๑ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม ศกนี้  

เอาฤกษ์เอาชัยในการเตรียมงาน
       นอกจากนี้ ยังได้เตรียมการปรับปรุงพื้นที่บริเวณท่าน้ำศาลาแหลมท่าตะเคียนทอง ในเขตรอยต่อของชุมชนหนองกระโดงและชุมชนวัดพลงช้างเผือก เพื่อเตรียมพร้อมในพิธีเปิดศาลาหลังใหม่ และโรงสีข้าว "ข้าวแกลง" ในระหว่างงานบุญกลางบ้าน วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม อีกด้วย

บริเวณท่าน้ำศาลาแหลมท่าตะเีคียนทอง
       และในส่วนของหอประวัติเมืองแกลงนั้น บริษัทเอพีน่า อุตสาหกรรม โดยคุณสมเกียรติ อภิญญาชน ได้ขอรับพื้นที่ภายในบริเวณอาคารร่วมกับเทศบาลฯ เพื่อจัดนิทรรศการ "ของรักของหวง" ซึ่งจะมีการแสดงของรักของหวงจากพี่น้องชาวเมืองแกลง มีการแสดงภาพวาด และภาพถ่ายที่แสดงถึงความเป็นเมืองแกลงจากตากล้องชั้นเยี่ยมตลอดการจัดงานบุญกลางบ้านทั้ง ๕ วันดังกล่าว


คุณสมเกียรติ อภิญญาชน ลงแรงลงทุนจัดแจง
หอประวัติฯ เพื่องานของรักของหวงคนเมืองแกลง
       ความเคลื่อนไหวงานบุญกลางบ้านนับจากนี้ จะรายงานให้ทราบต่อไป

     

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

งานอนุรักษ์บ้านไม้เก่ารุ่นก๋ง จากปากน้ำประแสเข้าเป้า สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและผู้ออกแบบพอใจ พร้อมเสนอส่วนตัวขยายให้เมืองแกลงอีกชุดหนึ่งตามแผนงาน

บางมุมของเรือนเก่าที่รื้อย้ายมาปรับปรุงก่อสร้่างใหม่ขณะนี้
       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์นี้ คณะผู้ออกแบบอาคารศูนย์ลดโลกร้อน อาคารร้านค้าชุมชน และงานรื้อย้ายบ้านเก่าจากปากน้ำประแส นำโดยอาจารย์จุลพรและคณะจากป่าเหนือสตูดิโอ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคุณนงพัลค์ จั่นเจริญ จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้เดินทางมาร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการก่อสร้างดังกล่าว ณ เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ประชุมหารือกรณีเรือนส่วนต่อขยายเชื่อมต่อจากเรือนไม้เดิม

       ในการนี้ เทศบาลฯ พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมรายงานความคืบหน้างานก่อสร้างในส่วนต่าง ๆ ที่ผ่านมาซึ่งมีความราบรื่นเรียบร้อยตามเป้าหมายและปริมาณงานตามงวดที่กำหนดไว้เป็นที่น่าพอใจ โอกาสนี้ คณะผู้ออกแบบได้นำเสนอการออกแบบพื้นที่ส่วนต่อขยายจากอาคารเก่า (บ้านก๋ง) ซึ่งจะเป็นเรือนสองชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร ชั้นบนออกแบบเป็นชั้นลอย เพื่อให้รู้สึกโปร่งโล่ง วัสดุทำด้วยคอนกรีต เพื่อการเปรียบเทียบระหว่างอาคารที่สร้างด้วยไม้ สร้างด้วยดิน ซึ่งที่ประชุมขอให้มีการออกแบบชานด้านหลังอาคารเพิ่มเติมทั้งชั้นล่างและชั้นบน โดยเชื่อมต่อกับอาคารเก่าทางด้านหลัง คาดว่าจะใช้เวลาในการออกแบบในส่วนนี้ไม่เกิน ๓ สัปดาห์

ประเมินสภาพความสมบูรณ์ของไม้เดิม คุณกรทัศน์ (หนุ่ม) คุณาวุฒิ ผู้นิยมงานไม้
ร่วมให้ความเห็นและประสานงานส่วนที่ตนมีประสบการณ์
       หลังจากนั้น ได้เิดินทางลงพื้นที่งานก่อสร้างบริเวณสนามกีฬาและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา เพื่อติดตามเนื้องานก่อสร้่าง เก็บข้อมูลเพื่อการออกแบบเพิ่มเติม ประเมินสภาพเนื้อไม้บางตัวที่หมดสภาพ และตอบคำถามรวมถึงให้คำแนะนำประเด็นต่าง ๆ แก่ช่างก่อสร้าง  เพื่อให้งานออกมาใกล้เคียงของเดิมมากที่สุด สำหรับการเป็นแหล่งเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

       ทั้งนี้ เทศบาลฯ มั่นใจว่าอาคารศูนย์การเรียนรู้การลดโลกร้อน อาคารร้านค้าชุมชน และห้องสุขา จะแล้วเสร็จให้ทันภายในเดือนเมษายนนี้ หากดินฟ้าอากาศปกติ เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยาก่อนที่อาคารหลักจะแล้วเสร็จตามลำดับต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

จากของดี (ข้าว) สู่ของเสีย (ขยะ)...จากโรงสีข้าวสู่โรงคัดแยกขยะ...เมืองแกลงจับมือองค์การก๊าซเรือนกระจกพร้อมเดินระบบ เดินเครื่องเต็มสูบแล้ว

       หลังจากที่เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในโครงการศึกษาวิจัยรูปแบบเมืองคาร์บอนต่ำ (Low Cabon Cities Model) เรื่อยมานับแต่ปี ๒๕๕๓ กระทั่งในขณะนี้ ได้มีการนำรูปแบบดังกล่าวไปขยายผลในอีก ๒๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการค้นหาข้อมูลฐานขององค์กรและระบบเมือง ก่อนที่จะมีการปรับตัววางมาตรการเพื่อช่วยกันลดปัญหาภาวะโลกร้อนตามมา

สุพิศพร บุนนาค จากสำนักโนบายและแผน กระทรวงทรัพยากรฯ
และ Shom Teoh จาก IGES ญี่ปุ่น เดินทางเข้าชมสายพาน
คัดแยกขยะเครื่องล่าสุด ณ ศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย
       และในอีก ๒ ภารกิจที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้สนับสนุนแก่เทศบาลฯ คือ การสร้่างโรงสีข้าว (ข้าวแกลง) เพื่อให้เทศบาลฯ สามารถปฏิบัติการได้ครบวงจรในประเด็นของการลดการเดินทางของอาหาร (Food Miles/Food Transportation) และการสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่เมือง (Food Security)  และอีกโครงการหนึ่งคือการสร้างโรงคัดแยกขยะอย่างประหยัด ณ ศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย คลองไอ้วอง บ้านชำฆ้อเรื่อยมาแล้วนั้น

        ทั้ง ๒ โครงการข้างต้น สามารถเดินระบบปฏิบัติการได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในส่วนของโรงสีข้าว "ข้าวแกลง" อาศัยเงินทุนจาก "กองทุนข้าวแกลง" ในการรับซื้อเมล็ดข้าวเปลือกจากชาวนาในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการปลูกข้าว โดยไม่พึ่งพานโยบายประกันราคาส่วนกลางแต่อย่างใด 

รถบรรทุก ๖ ล้อมือสองที่ซื้อด้วยเงินคัดแยกขยะ
ให้เป็นทรัพย์สินของเทศบาลฯ แม้จะต้องเป็นหนี้สักระยะหนึ่งก็ตาม
        และในส่วนโรงคัดแยกขยะนั้น แม้นว่าจะประสบปัญหาการขาดแคลนยานยนต์ในการลำเลียงขยะที่คัดแยกแล้วสู่หลุมฝังกลบ เนื่องจากรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ ของเทศบาลได้มีการใช้งานทุกคันอย่างเต็มที่อยู่แล้ว   ล่าสุด นายกเทศมนตรีตัดสินใจสั่งซื้อรถบรรทุก ๖ ล้อ เครื่องยนต์มือสอง ในราคา ๓๘๐,๐๐๐ บาท โดยนำเงินรายได้จากคัดแยกขยะจำนวนหนึ่งไปจ่ายเป็นค่ารถ และยังมีหนี้ค่ารถบรรทุกคันดังกล่าวอีกประมาณ ๒ แสนบาท ซึ่งมั่นใจว่า จะสามารถนำเงินรายได้จากการคัดแยกขยะไปส่งใช้ได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ นี้  ขณะเดียวกัน ได้อุทิศรถยนต์คันดังกล่าวให้เป็นทรัพย์สินของเทศบาลฯ แล้ว ในนามของศูนย์การเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก  ทั้งนี้ เพื่อให้งานการจัดการขยะในระบบเมือง สามารถเดินหน้าได้ต่อไป และสามารถคัดแยกขยะจากอีก ๑๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาใช้บริการหลุมฝังกลบขยะของเทศบาลฯ ได้อย่างครบถ้วนทุกแห่งและเต็มรูปแบบ

โรงเรียนวัดพลงฯ เติมพลังรักบ้านเกิด...เทศบาลฯ รับลูกจัด City tour..พาหนูน้อยกว่าพัน..ผ่านอดีตสู่ปัจจุบันของเมือง

       ระหว่างวันที่ ๒ ๓ ๗ และ ๙ กุมภาพันธ์นี้ คุณครูอิสรีย์ ปานงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ได้ประสานงานติดต่อขอรับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลเมืองแกลง นำนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีที่ ๒ และนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๒ ๓ และ ๔ รวมกว่า ๑๐๐๐ คนเข้าชมศูนย์การเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออกของเทศบาลฯ โดยเทศบาลฯ จัดรถโดยสาร ขสมก. (ขนส่งเมืองแกลง) รับส่งพร้อมเจ้าหน้าที่บุคลากรช่วยสอนอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลตลอดการเดินทาง

       นอกจากนี้ เทศบาลฯ ยังได้นำนักเรียนเดินทางผ่านจุดสำคัญต่าง ๆ ในเขตเมือง อาทิ  หอประวัติเมืองแกลง สะพาน ๑๐๐ ปี บ้านตลาดสามย่าน สนามกีฬาและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา เพื่อที่จะให้นักเรียนได้ทราบความเป็นมาของบ้านเมืองแห่งตน และสถานะของการจัดการเมืองในปัจจุบันของเทศบาลในมิติต่าง ๆ อาทิ ประโยชน์ของการมีพื้นที่โล่งสำหรับประชาชน กระบวนการจัดการของเสียในระบบเมือง คุณค่าและความจำเป็นของการอนุรักษ์แม่น้ำประแส เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานติดตัวติดตาเรื่องราวต่าง ๆ อันใกล้ตัวสำหรับนักเรียนต่อไป

       เทศบาลฯ ขอขอบคุณผู้อำนวยการคณะครูโรงเรียนวัดพลงช้างเผือกที่เห็นคุณค่าและได้มอบโอกาสให้นักเรียนได้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนอันว่าด้วยวิชาสารบบเมือง เรื่องใกล้ตัวไว้ ณ โอกาสนี้ และจะยังคงร่วมมือกันเดินหน้าฝากผีฝากไข้ ฝากใจฝากความหวังสร้่างภวังค์รักบ้านเกิดไว้กับเด็กและเยาวชนต่อไป


ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://plus.google.com/photos/114252071171487759268/albums/5706739232451674449?banner=pwa
https://plus.google.com/photos/114252071171487759268/albums/5704895615673995937?banner=pwa