โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

๒ แม่วัวตกลูกไล่เลี่ยกัน... รับขวัญวัว ๒ ตัวที่รอดชีวิตเพราะคุณนงนุช สวัสดิภูมิและคณะ..ไปไถ่คืนชีวิตออกมาให้

นาทีแห่งการเกิดใหม่
โชคดีที่รอดเพราะการไถ่ชีวิตมาจากโรงฆ่าสัตว์
       เมื่อวันอาทิีตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายนที่ผ่านมาีนี้ คุณนงนุช สวัสดิภูมิ บ้านอยู่ย่านชุมชนพลงช้างเผือก และคณะ ได้นำวัวจำนวน ๒ ตัว เป็นเพศผู้ เพศเมียอย่างละ ๑ ตัวซึ่งเจ้าของวัวเตรียมนำไปขายเพื่อชำแหละที่โรงฆ่าสัตว์มามอบให้กับเทศบาลฯ ณ คอกวัวศาลาแหลมท่าตะเคียน จากการประสานงานของช่างแดงที่มีอาชีพรังวัดที่ดิน เพื่อตนและคณะได้ร่วมกันทำบุญไถ่ชีิวิตใหม่คืนให้กับวัวทั้ง ๒ ตัว และเพื่อให้เทศบาลฯ นำไปเลี้ยงสำหรับการกำจัดขยะอินทรีย์จำพวกเศษผัก เศษหญ้าและผลิตปุ๋ยคอกต่อไป โดยนายกเทศมนตรี และครูอุทัย วงศ์สุบิน สมาชิกสภาเทศบาลฯ คอยรับมอบในนามเทศบาลฯ โดยขณะนี้ ได้นำวัวจำนวนหนึ่งไปเลี้ยงไว้บริเวณศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย คลองไอ้วอง บ้านชำฆ้อ เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน และสร้างเสริมชาวบ้านผู้มีรายได้น้อยได้นำวัวไปเลี้ยงแล้วนำปุ๋ยคอกกลับมาจำหน่ายให้เทศบาลฯ อีกทอดหนึ่ง

       และเมื่อวันอังคารที่ ๒๒ และวันเสาร์ที่ ๒๖ ที่ผ่านมาตามลำดับ แม่วัวที่เลี้ยงไว้อยู่ ณ ศาลาแหลมท่าตะเคียนก็ได้ตกลูกเพิ่มมาอีก ๒ ตัว โดยลูกวัวทั้ง ๒ ตัวมีสุขภาพแข็งแรง และจะสามารถเข้ากลุ่มทำหน้าที่กำจัดเศษผัก เศษหญ้าผลิตปุ๋ยคอกแก่เทศบาลฯ ได้ในไม่ช้านี้

 

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

แกะ ๔ สะเก็ดข่าวเมืองแกลง..การอาชีพ..แนวต้นสนกันชน...งานคนคัดแยกขยะ...โรงสีข้าวแกลง

   ชุมชนสุนทรโวหารเคลื่อนงานสร้่างอาชีพ
 ระหว่างวันที่ ๒๒ ถึง ๒๔ พฤศจิกายนนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดได้จัดฝึกอบรมโครงการ "ฝึกอาชีพอิสระโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง" ขึ้น ณ ศาลาต้นโพธิ์ โดยการประสานงานและอำนวยการของนายสุนทร อาตายพันธ์ ประธานชุมชนสุนทรโวหาร โดยได้วิทยากรจากอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีมาฝึกการสานตะกร้าและภาชนะด้วยเส้นพลาสติคหลากสีแก่คณะกรรมการชุมชนและผู้สนใจทั่วไป  รื้อเถาวัลย์แนวกันชนต้นสนที่ชุมชนบ้านแหลมยาง   
  ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายนที่ผ่านมา งานพืชผักภูมิทัศน์และสวนสาธารณะ กองช่าง เทศบาลฯ ได้เดินทางโดยเรือยนต์เพื่อออกตัดแต่งแนวต้นสนที่เทศบาลฯ ปลูกไว้เป็นแนวกันชน ป้องกันการรุกล้ำริมตลิ่งบริเวณแนวชายคลองฝั่งตรงข้ามชุมชนบ้านแหลมยาง ซึ่งมีไม้เลื้อยอย่างเถาวัลย์และต้นไม้หลายชนิดเกาะกิ่งขึ้นปกคลุมอยู่ทั่วไป เพื่อให้ต้นสนสามารถเจริญเติบโตได้ดีต่อไป


เล่าสถานการณ์สู่พนักงานประจำสายพานแยกขยะ 
      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน เวลา ๘ นาฬิกา นายกเทศมนตรีได้นัดหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำระบบสายพานคัดแยกขยะมาประชุมซักซ้อมความเข้าใจในกระบวนการทำงาน พร้อมแจ้งสถานการณ์ปัจจุบันและเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินงาน นอกจากนี้ ยังมีนางนุชนาุถ สุขาวดี รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายเสถียร งามฉาย สัตวแพทย์ ได้มาร่วมให้คำแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ด้วยอีกทางหนึ่ง


โรงสีข้าว "ข้าวแกลง" เข้าใกล้เป้าหมาย    
   ในระยะที่ลมหนาวกำลังมาเยือนเมืองแกลงช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ ทั้งข้าวนาปรังและข้าวนาปีที่มีการทำนากันเพิ่มมากขึ้นได้ทยอยการเก็บเกี่ยวอยู่ทั่วไป กองทุน "ข้าวแกลง" ของเทศบาลตำบลเมืองแกลงซึ่งเป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมผลักดันให้เกิดผลผลิตและความั่นคงทางอาหารสำหรับเมือง จึงอยู่ในระยะเข้าซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรย่านต่าง ๆ ขณะที่โรงสีข้าวเทศบาลฯ ก็ใกล้จะแล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่า จะสามารถนำข้าวเปลือกเข้าสีได้ตั้งแต่เดือนธันวาคมที่จะถึงนี้

   

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

"แยกขยะให้เป็นนิจ ลดมลพิษให้โลกเรา"...นักเรียนชาย หญิง คว้าชัยประกวดคำขวัญรณรงค์คัดแยกขยะ..ลุง ๆ น้า ๆ ส.ท.รุดชื่นชมยินดี

       จากการประกวดคำขวัญเพื่อการรณรงค์คัดแยกขยะที่จัดขึ้นโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อเชิญชวนให้นักเรียนตามโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลฯ ได้คิดถ้อยคำไม่เกิน ๒๐ พยางค์ในการประกวด เพื่อที่เทศบาลฯ จะได้นำคำขวัญเหล่านี้ ไปใช้ในการเผยแพร่เชิญชวนชาวเมืองแกลงในวงกว้าง เพื่อเป็นข้อคิดในการแก้ปัญหาขยะร่วมกัน

       คณะกรรมการได้ตัดสินการประกวดแล้วโดยมีรางวัลชนะเลิศของเด็กหญิงกัลยานุช เจริญวงศ์ ชั้นป.๕ จากโรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามด้วยคำขวัญที่ว่า "แยกขยะให้เป็นนิจ ลดมิลพิษให้โลกเรา" และรางวัลที่ ๒ ของเด็กชายสรรพวัต ก่อเกื้อ ชั้นป.๔ จากโรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ด้วยคำขวัญที่ว่า "ขยะเหลือใช้ไม่ด้อยคุณค่า คัดแยกออกมาสร้างมูลค่าเพิ่ม" ติดตามด้วยรางวัลชมเชยอีก ๑๕ รางวัล ซึ่งได้รับเกียรติจากนายปรวีร์ วัฒนานุกิจ ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง นายศุภกร แสงพงษ์พิทยา นายชาติชาย เพชรพาณิชย์ และนายจาตุรงค์ วงศ์โภคิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เดินทางไปมอบเงินรางวัลและของขวัญพร้อมให้โอวาทแก่นักเรียนถึงโรงเรียนต่าง ๆ 

       เทศบาลตำบลเมืองแกลง ยังคงมุ่งเน้นการแก้ปัญหาขยะ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมกับพี่น้องประชาชนในทุก ๆ ช่องทาง ควบคู่ไปกับการวางระบบการจัดการของเสียที่ปลายทางโดยพยายามพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการตลอดเวลาด้วยสรรพวิธีต่าง ๆ  บนความตระหนักถึงปัญหาขยะที่มีผลกระทบต่องบประมาณค่าใช้จ่ายของบ้านเมืองและต่อความลดน้อยถอยลงของทรัพยากรธรรมชาติของโลก

 

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ลากยาวบ่ายสองยันเกือบทุ่ม...ทุกฝ่ายกลุ้มรุมระดมความคิดเพื่อผลผลิตของโรงเีรียนเทศบาล "อยู่เมืองแกลงวิทยา"...คิด..ขับขานกันอย่างมีความสุข

       เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน เวลา ๑๔ นาฬิกาที่ผ่านมา เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดให้มีการระดมความคิดเห็นในหัวข้อ "ผลผลิตอันเป็นความคาดหวังของการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล" ขึ้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากคณะทำงานการจัดตั้งโรงเรียนของเทศบาลฯ จากสมาชิกสภาเทศบาลฯ จากผู้นำชุมชน ผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับเด็ก ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมกันระดมความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก

       ผลจากการประชุมกว่าสี่ชั่วโมงครึ่งในวันดังกล่าว เพื่อที่จะให้การจัดตั้งโรงเรียน "อยู่เมืองแกลงวิทยา" ในสังกัดเทศบาล ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ และเพื่อนำเอาข้อคิดเห็นจากการประชุมไปใช้กำหนดกรอบการยกร่างหลักสูตร รวมถึงเพื่อเป็นทิศทางการบริหารโรงเรียนต่อไปในอนาคต นายกเทศมนตรีได้แสดงแนวคิดในการจัดตั้งโรงเรียนแก่ที่ประชุมเป็นเบื้องต้น เพื่อนำร่องการรับฟังความคิดเห็นและทัศนะต่าง ๆ ของที่ประชุม ซึ่งมีประเด็นถ้อยคำสำคัญ ดังนี้

       "อะไร..คือโรงเรียนเทศบาล" โดยนายกเทศมนตรี

       " วิชาศิลปะจะตอบสนองความเป็นเมืองน่าอยู่" 
โดยพระภูมิผา (พระตู่) 
       " การปลูกฝังให้รักการอ่าน การไม่ส่งเสริมให้เกิดการเอาชนะหรือมุ่งสู่ความเป็นเลิศที่อัตตา ค่านิยมของครูและผู้ปกครอง" โดยคุณมุก สามย่าน
       "การเรียนอยู่กับบ้าน (Home School) โดยผู้ปกครอง...ความเป็นครูที่ต้องมีความเมตตา ตระหนักในความหลากหลายของเด็ก...การสอนให้คิด ไม่สอนให้จำ...จินตนาการ...ทักษะของเด็กเพื่อการมีทักษะในการดำเนินชีวิต" โดยคุณสายสุทธิ์ จากระยอง


       " ตัวชี้วัดความสุขของชุมชนคืออะไร...ความสำคัญในการคัดเลือกครู นักเรียนสู่โรงเรียน...การลดความเห็นแก่ตัว ลดอัตตา..พฤติกรรมของเด็ก ปัจจัยแวดล้อม เรื่องทางวิชาการ สัดส่วนเนื้อหาเป็นประเด็นสำคัญของโรงเรียน" โดยคุณธวัชชัย บุญเลิศ
       " จิตอาสา..ความล้มเหลวของระบบอุดมศึกษาไทย...การเปิดช่องทางแก่ครูอาสาในพื้นที่...สภาการศึกษาของเมือง...ทุนนิยมไม่มีจิตวิญญาณ..มุมมองความไร้ระเบียบที่ถือว่า คือความมีระเบียบที่ซับซ้อนที่สุด" โดยคุณสมเกียรติ อภิญญาชน
       " การศึกษาที่เป็นกระแสหลักในปัจจุบัน..การสอนให้เกิดการแข่งขันหรือแบ่งปัน...ค่านิยมความรวยและความสุข...ความรู้เท่าทันสถานการณ์" โดยคุณแฟ้บ จากกลุ่มรักษ์เขาชะเมา
       " อาชีพที่หลากหลายในพื้นที่แห่งตน...คำขวัญของโรงเรียน..ข้อคิดในการยึดคุณธรรมนำวิชาการ...ค่านิยมและการเข้าถึง" โดยคุณเกรียงไกร กิตติไพศาลศิลป์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
       " ค่านิยมของเด็กและผู้ปกครอง..การแยกแยะผิดชอบชั่วดี...โรงเรียนทางเลือก" โดยคุณพิศมัย อินปากดี ตัวแทนชมรมร้านอาหาร
       " ความมั่นใจในความพร้อมของการจัดการศึกษาของเทศบาล" โดยนางจำรัส เจริญกิจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง
       " ความมีวินัย...สังคมของเด็กที่มีปัญหา...ความสำคัญของการมีจิตอาสา" โดยคุณแก้ว อุฬารวิริโย ผู้พิพากษาสมทบ ด้านเยาวชน จังหวัดระยอง


       " ทิศทางของโรงเรียน...การสืบเสาะ การคิดเป็นของเยาวชน...การเลียนแบบเพื่อพัฒนา...ความต่อเนื่องในการอบรมครูเพื่อกรอบทิศทางที่วางไว้" โดยคุณกรทัศน์ คุณาวุฒิ
       " การมีวิชาชีพ...ความสำคัญของผู้บริหารโรงเรียน...ความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง เด็ก และโรงเรียน...ชั่วโมงการสอนเรื่องราวของท้องถิ่น" โดยคุณวิชัย เจริญเมือง นายกสมาคมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนแกลง วิทยสถาวร
       " ความหลากหลายในการจัดการเรียนการสอน" โดยคุณกาุรุญ มัญชุนากร
       " วิสัยทัศน์...เป้าหมายของโรงเรียน...การมีงานทำในอนาคตของเด็ก...จิตวิญญาณของความเป็นครู" โดยนายปรวีร์ วัฒนานุกิจ นายอุทัย วงศ์สุบิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง
       " ทางเลือกในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล..โลกกว้างในสังคมมหาวิทยาลัย..." โดยนายอชิระ ธารามาศ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง
       " สัดส่วนของหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรท้องถิ่น...เด็กคือภาระของผู้ปกครองเป็นสำคัญ" โดยคุณสุนทร อาตายะพันธ์ ประธานชุมชนสุนทรโวหาร
       " การเรียนในท้องถิ่นมีผลต่อการมีสังคมเพื่อนฝูงในอนาคต" โดยคุณอำนวย เสนาะ ประธานชุมชนบ้านไนยาง
       " ระเบียบวินัยของเด็ก...ข้อคิดระหว่างความเป็น คนดี และ คนเก่ง...ความเป็นคนดีของสังคมคือผลผลิตที่พึงคาดหวังของโรงเรียน" โดยนายอนุวัตร น้อยเชื้อเวียง ปลัดเทศบาล
       " การปลูกฝังเรื่องการเคารพกฎกติกา การใช้กีฬาสร้้่างเสริมสุขภาพพลานามัย" โดยนายพรชัย ยั่งยืน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง
       " ข้อจำกัดของการศึกษาที่ทำให้ทางเลือกในการเรียนลดลง...ความยากทำให้เกิดคุณภาพ" โดยนายชาติชาย เพชรพาณิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง


       " ส่วนผสมของการนำข้อดีของหลักสูตรแกนกลางและท้องถิ่น" โดยนายสมปอง งามเสงี่ยม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง
       " การบ่มเพาะความกตัญญู...พรสวรรค์ของเด็ก...ความจดจำเรื่องราวในวัยเยาว์...เจ้านายของพ่อแม่คือลูก" โดยนายไชยวัฒน์ สวัสดี ผู้อำนวยการกองช่าง
       " ค่านิยมในอาชีพที่มีความชำนาญ...ประสิทธิผลของเด็ก...การบ่มเพาะที่ทำให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้" โดยนายจาตุรงค์ วงศ์โภคิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง
       " บทบาทการสอนเสริมนอกเหนือจากหลักสูตร...การค้นหาด้วยตนเองของเด็ก " โดยนายภมรรัตน์ อดทน เลขานุการนายกเทศมนตรี"

       และที่สุดแล้ว เทศบาลฯ โดยนายวิทยา พุฒิธนะสุนทร และนายธงชัย จิรวิวัฒน์วนิช รองนายกเทศมนตรีจะได้ส่งผ่านประเด็นสำคัญต่าง ๆ ข้างต้นนี้ไปยังคณะทำงานยกร่างหลักสูตรซึ่งจะมีกรอบเวลาการทำงานในเบื้องต้นระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๖ นี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายนต่อไป

ช่างกิ่ง...ชาวนาโดยสายเลือดยิ้มออก...ข้าวเจ้า ข้าวเหนียวริมสะพานบ้านนา เจอน้ำล้นตลิ่งเอ่อขังเมื่อเดือนกันยา แต่รอดกลับมาไม่น้อย

       เมื่อวันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายนนี้ แปลงข้าวนาปีที่มีทั้งข้าวเจ้า และข้าวเหนียวของช่างกิ่ง แห่งซอยบนเนิน ชุมชนวัดโพธิ์ทอง ก็ได้ฤกษ์ถึงเวลาเกี่ยวข้าวด้วยการชวนคนในบ้านและเพื่อนบ้านมาช่วยกัน

มองสองฝั่งทาง จะเห็นว่าดินทำให้เกิดพืชผลเป็นรายได้อยู่ทั่วไป
       ช่างกิ่งซึ่งปกติมีอาชีพเดิมอยู่กับการเคาะ พ่น สีและซ่อมรถยนต์ ได้เริ่มต้นอาศัยที่ดินเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่อยู่ใกล้บริเวณคลองขุดทำนาเข้าปีที่ ๓ แล้ว ด้วยความที่มีพื้นเดิมเป็นคนอีสานที่เข้ามาอยู่ในเมืองแกลงนานหลายสิบปี  นอกจากมีข้าวเจ้าแล้ว ก็ยังปลูกข้าวเหนียวเอาไว้บริโภคกันเองภายในครอบครัวและญาติมิตรอีกด้วย แต่เมื่อเดือนกันยายน ประสบปัญหาน้ำล้นตลิ่งบ่าขึ้นมาท่วมนาข้าวอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อน จึงทำให้ข้าวในนาเสียหายไปพอสมควร แต่กระนั้นก็ดี พันธุ์ข้าวเจ้า ข้าวเหนียวที่ผสมระหว่างพันธุ์พื้นบ้านเดิมแถบบ้านนา บ้านล่าง กับพันธุ์ข้าวที่นำมาจากภาคอีสาน ก็ยังแข็งแรงมีเหลือรอดให้ได้เกี่ยวอยู่ไม่น้อยทีเดียว 


       และแม้ปีนี้จะยังนำข้าวเปลือกเข้าสีที่โรงสีข้าวเทศบาลฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างไม่ทันก็ตาม แต่ก็ประสานกันเบื้องต้นถึงการสีข้าวไว้แล้วในการทำนารอบต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ฤทธิ์บ่อหมักไบโอแก๊ส..ทำเทศบาลฯ หยุดใช้ไม้ฟืนและไขมันอัดก้อนที่โรงฆ่าสัตว์..ล่าสุดพบ ๒ ช่องทางใหม่นำไขมันไปใช้ประโยชน์

การใช้งานไขมันอัดก้อนแต่เดิม
       นับแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นมา เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ออกเทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันและบำบัดน้ำเสียในอาคาร และมีผลบังคับใช้เรื่อยมา หลังจากพบว่า คุณภาพน้ำในแม่น้ำประแสที่เสื่อมโทรมลง ส่วนหนึ่งมีสาเหตุเกิดจากไขมันที่ปล่อยออกมาจากครัวเรือนลงสู่ท่อระบายน้ำและไหลลงสู่แม่น้ำในที่สุด และจะเกิดผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาของเทศบาลฯ ซึ่งใช้น้ำในแม่น้ำนี้เป็นน้ำดิบ กระทบต่อการเพาะเลี้ยงและจับสัตว์น้ำของประชาชน  ซึ่งก่อนหน้านั้น ได้พยายามรณรงค์ให้มีการใช้ถังดักไขมันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๖ โดยเฉพาะกับผู้ประกอบการขายอาหารในพื้นที่ ก่อนที่จะผลักดันเทศบ้ัญญัติดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯ เพื่อทุกบ้านเรือนได้ร่วมกันแก้ปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อเมืองเป็นวงกว้าง

ไบโอแก๊สจากขยะอินทรีย์ที่มีปริมาณมากพอใช้
ที่โรงฆ่าสัตว์ทุกคืน จนไม่ต้องอาศัยไม้ฟืนและไขมันอัดก้อน
       ต่อจากนั้น ได้มีการวางกระบวนการจัดการนำเอาไขม้ันจากแหล่งกำเนิดใหญ่ ๆ ต่าง ๆ เช่น จากตลาดสด จากร้านอาหาร จากโรงอาหาร ฯ มาอัดเป็นก้อนเชื้อเพลิงด้วยเห็นถึงคุณสมบัติที่มีส่วนผสมเป็นน้ำมัน และกากไขมันพร้อมที่จะเป็นเชื้อเพลิงได้ ทำให้สามารถดักไขมันและนำกลับมาใช้ในรูปของก้อนเชื้อเพลิงซึ่งทำหน้าที่เหมือนฟืนที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์ได้เดือนละนับพันกิโลกรัม โดยเทศบาลฯ เคยได้รับรางวัลชมเชย นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์การใช้พลังงานหมุนเวียน จากกรมพลังงานฯ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๓

ประดาแม่ค้าที่นำไขมันอัดก้อนไปใช้แทนไม้ฟืน
       และเมื่อระบบการผลิตไบโอแก๊ส ที่สามารถรองรับขยะอินทรีย์ได้ถึงวันละ ๔,๒๕๐ กิโลกรัมที่กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้มาก่อสร้างไว้ให้ได้เปิดใช้มาตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทำให้การซื้อไม้ฟืนมาเป็นเชื้อเพลิงต้มน้ำร้อนในโรงฆ่าสัตว์ยุติลง ช่วยประหยัดงบประมาณค่าไม้ฟืนไ้ด้อย่างสิ้นเชิง และไขมันอัดก้อนก็ต้องยุติการใช้ไปด้วยโดยปริยาย ทำให้เกิดปัญหาไขมันอัดก้อนตกค้างตามมา


สุชาติ ปัดป้อง (แม็ก) เจ้าหน้าทีกองการศึกษา
ผู้คร่ำหวอดในวงการแม่ค้าทำขนม
       นายกเทศมนตรีจึงได้ให้นำกากไขมันที่ไปจัดเก็บจากผู้ประกอบการต่าง ๆ ไปกองพร้อมหมักด้วยมูลวัวเพื่อให้จุลินทรีย์ในมูลวัวย่อยสลายไขมันให้เป็นปุ๋ย แต่จะต้องใช้เวลาหมักนานหลายเดือน โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของกากไขมัน  และในอีกช่องทางหนึ่ง ได้มอบให้นายสุชาติ ปัดป้อง เจ้าหน้าที่กองการศึกษา นำไขมันอัดก้อนไปมอบแก่ประชาชนที่มีอาชีพเกี่ยวพันกับการต้องใช้ฟืนในพื้นที่  อาทิ อาชีพทำขนมต่าง ๆ อาชีพทำเส้นขนมจีน ฯ เพื่อทดลองใช้แทนไม้ฟืนที่ต้องซื้อหา  เพื่อลดรายจ่าย และนำไขมันอัดก้อนกลับไปใช้ประโยชน์อีกรอบหนึ่งกว่าหนึ่งร้อยก้อนแล้วในขณะนี้

แม่ค้านำไขมันอัดก้อนไปใช้แทนไม้ฟืนในการปรุงอาหาร
       ขณะนี้ไขมันอัดก้อนอยู่ระหว่างการติดตามประเมินผลจากผู้นำไปใช้มาแล้วกว่าสองสัปดาห์ ซึ่งได้รับข้อมูลเบื้องต้นว่า สามารถติดไฟได้ดี และในบางครั้งมีกลิ่นบ้างในกรณีที่เตาไม่ได้ทำปล่องควันไว้ แต่ไม่มีผลต่อการประกอบอาหาร มีข้อแนะนำให้ทำขนาดเล็กลง เพื่อใช้เป็นหัวเชื้อก่อเตา เนื่องจากไขมันติดไฟง่าย  ก้อนไขมันควรมีความชื้นน้อยเพื่อลดปริมาณควันลง โดยเทศบาลฯ จะติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาไขมันอัดก้อนให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ต่อไป


       


       

   

หยุดวันอาทิตย์ไม่สำคัญ...คนเมืองแกลงยังตื่นแต่เช้ามาช่วยห่อข้าวกันชื่นมื่น อาหารถึงเมืองมีนก่อนเที่ยงนี้

บ้านเรานี้ คนมีแต่ใจช่วยกัน
       เช้าตรู่ของวันอาิทิตย์ที่ ๒๐ พฤศจิกายนนี้ ชาวศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย อำเภอแกลง ชมรมร้านอาหาร เทศบาลตำบลเมืองแกลง และเจ้าหน้าที่จากหลายกองฝ่ายของเทศบาลฯ ได้มาร่วมกันห่อข้าวกล่อง ณ สมาคมพุทธศาสตร์สงเคราะห์ โดยมีนางดวงพร เทียนสุวรรณ นายกกิ่งกาชาด ตัวแทนนายอำเภอแกลง พร้อมคณะมาร่วมด้วยช่วยกันอีกแรงหนึ่ง

หัวเรี่ยวหัวแรงแข็งขัน
กองทัพเดินด้วยท้อง
       จากนั้น ข้าวกล่องซึ่งวันนี้มีจำนวนถึง ๓,๔๒๐ กล่องและได้รับการสนับสนุนเนื้อปลาสำหรับปรุงอาหารจากบริษัท ซีพีเอฟ แกลง ได้ถูกลำเลียงโดยรถตู้เทศบาลจำนวน ๒ คันมุ่งสู่พื้นที่ย่านมีนบุรี หนองจอก เพื่อช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมซึ่งคาดว่าจะถึงพื้นที่เป้าหมายได้ก่อนเที่ยงวันนี้

สามัคคีคือพลัง...ยังชาติพ้นภัย
       เทศบาลตำบลเมืองแกลงขอขอบคุณชาวกศน. แกลง สมาชิกชมรมร้านอาหาร รวมถึงทุกภาคส่วนที่ได้เข้ามาช่วยกันในครั้งนี้ รวมถึงสมาคมพุทธศาสตร์สงเคราะห์ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่และอาหาร พร้อมกาแฟมื้อเช้ามาโดยตลอด และขอส่งกำลังใจในนามชาวเมืองแกลงให้ผู้ประสบอุทกภัยมีความเข้มแข็ง เร่งคลี่คลายกอบกู้บ้านที่ถูกน้ำท่วมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว  ส่วนรถหกล้อของเทศบาลฯ ซึ่งได้เดินทางไปลำเลียงแพทย์และพยาบาลได้เดินทางไปช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วมระดับสูงมานานถึง ๑๐ วัน ได้เดินทางกลับถึงสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลงแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายนที่ผ่านมา

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เมืองกวีเกมส์ ครั้งที่ ๒๓...ของชาวสาธารณสุข และโรงพยาบาล...ไม่แจกแท็ปเล็ต แต่แจกรังสีอุลตร้าไวโอเล็ตครบทุกคน

       วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน นี้ เวลา ๙ นาฬิกา นายแพทย์ ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดกีฬา "เมืองกวีเกมส์" ครั้งที่ ๒๓ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา เทศบาลตำบลเมืองแกลง  ท่ามกลางแสงแดดยามเช้าเป็นใจไร้เมฆบัง โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกลง วังจันทร์ สาธารณสุขอำเภอแกลง นายกเทศมนตรีและแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับและร่วมชมพิธีเปิดตระการตา


       การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดระยอง "เมืองกวีเกมส์" นี้เป็นการแข่งขันของพนักงานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดระยอง ทั้งของรัฐ และเอกชน รวมถึงสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดระยอง โดยในปีนี้จัดการแข่งขันที่อำเภอแกลง โดยใช้สนามกีฬาโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สนามแบดบินตัน นันทบุตร และสนามกีฬาหลัก ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยและเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน

ห่อข้าวกล่องเมืองแกลงช่วยผู้ประสบอุทกภัยรอบที่ ๔.. ลุกลามเข้าศูนย์ฝึก ร.ด. โรงเรียนแกลงฯ ตบเท้าลุยสี่พันกล่องพรึ่บเดียว

       เช้าตรู่วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายนนี้ โรงเรียนแกลง วิทยสถาวร โดยนายสุพจน์ เบญจามฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครู ได้นำนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกโรงเรียนแกลงฯ จำนวนกว่า ๑๐๐ คนมายังสมาคมพุทธศาสตร์สงเคราะห์ เพื่อห่อข้าวกล่องจำนวน ๔๐๐๐ ชุดเข้าสู่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมายคือย่านมีนบุรี จากการประสานงานร่วมกันระหว่างอำเภอแกลง บริษัทซีพีเอฟ แกลง สมาคมพุทธศาสตร์สงเคราะห์ และเทศบาลตำบลเมืองแกลง

       นอกจากนี้ ยังมีพี่ป้านาอา จากชมรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ จากกู้ภัยพุทธศาสตร์ฯ และเจ้าหน้าที่จากกองฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง มายืนเป็นหลัก ด้วยเกรงว่านักศึกษาวิชาทหารที่ทั้งหมดเป็นผู้ชาย จะไม่ถนัดมือในการทำข้าวกล่อง ซึ่งผลกลับตาลปัตรตรงกันข้ามกับที่คาดไว้ โดยเฉพาะวันนี้สามารถทำสถิติห่อข้าวกล่องแ้ล้วเสร็จภายใน ๑ ชั่วโมงซึ่งเร็วกว่าทั้ง ๓ รอบที่ผ่านมา

       นับเป็นเรื่องราวในมุมเล็ก ๆ อันสวยงามของหน่อเนื้อเชื้อไขชาวเมืองแกลงที่พร้อมจะสำแดงพลังความร่วมมือได้ภายในเวลาอันรวดเร็วเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยยามเมื่อชาติต้องการ

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เมืองแกลงปิดศูนย์พักพิงฯ แล้ว..ส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยกลับภูมิลำเนาเดิม..ด้วยรู้ว่ายังต้องไปเหนื่อยอีกมาก

       และในที่สุด กลุ่มพี่น้องชาวเืมืองกรุง ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ได้เข้ามาอาศัยอยู่ ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว วัดพลงช้างเผือก แต่เมื่อราววันที่ ๒๖ ตุลาคมที่ผ่านมา ก็ได้กราบลาท่านอาจารย์มหาชวน ชยกโร เจ้าอาวาสวัดพลงช้างเผือก ก่อนที่จะเดินทางกลับสู่บ้านที่กรุงเทพฯ เมื่อประมาณ ๓ นาฬิกา ของเช้าวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยในเย็นวันเสาร์ ชมรมคริสเตียนระยอง ได้เดินทางมาเลี้ยงอาหารเย็นเป็นการส่งท้ายก่อนการอำลา โดยมีนายวิทยา พุฒิธนะสุนทร รองนายกเทศมนตรี และครูอุทัย วงศ์สุบิน สมาชิกสภาเทศบาลฯ ประสานงานให้การต้อนรับ

       ตลอดระยะเวลาที่เทศบาลฯ ได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวขึ้นมา นอกจากการให้ที่พักพิงแก่ผู้ประสบความเดือดร้อนแล้ว ยังมีหลาย ๆ ภาคส่วนได้เข้ามาช่วยกันสนับสนุนอำนวยการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก รวมถึงการให้ที่พักพิงแก่ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูงที่หนีภัยน้ำท่วมมาอยู่ ณ เมืองแกลง จนทำให้ยวดยานมีจำนวนเพิ่มขึ้น ขณะที่ข้าวปลาอาหารบางอย่างร่อยหรอลงกว่ายามปกติ

       กระนั้นก็ดี ยังมีการระดมเงินบริจาค การส่งข้าวกล่อง การส่งเครื่องยนต์เรือ และรถบรรทุก ๖ ล้อ เข้าไปที่กรุงเทพฯ เรื่อยมา โดยในส่วนผู้เข้ามาพักพิงนั้น เทศบาลฯ ได้จัดสถานที่ให้เข้าพักที่ศาลานิพัทธรรมนาถ วัดพลงช้างเผือก และดูแลไปถึงการจัดหาอาหาร ดูแลสุขภาพให้เรื่อยมา กระทั่งเดินทางกลับ

คลิ้กที่ภาพเพื่อชมกิจกรรม
ชมรมคริสเตียนมาเลี้ยงอาหารเย็นเป็นการอำลา
       ขณะนี้ เทศบาลฯ จึงได้ปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวลงเรียบร้อยแล้ว ด้วยความขอบพระคุณในความร่วมมือร่วมใจของเราทั้งหลายมา ณ โอกาสนี้ และเตรียมพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ที่น้ำกำลังไปถึงตลอดเวลา 

     

เด็กหญิง ๑ ขวบ ๔ เดือนพลัดตกคลองหลังบ้านซอยลมโชย พบศพห่างจากจุดเกิดเหตุราว ๘๐๐ เมตร

       เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายนนี้ เวลาประมาณ ๑๖ นาฬิกา ที่ถนนท่ายายบุญ บ้านบนเนิน ซอยลมโชย บริเวณสะพานข้ามคลอง เกิดเหตุเด็กน้อย เพศหญิง ชื่อเด็กหญิง ฟ้าใส การะเกด อายุ ๑ ขวบ ๔ เดือนหลานนายบุญมี การะเกด พลัดตกคลองหลังบ้าน ระหว่างที่แม่กำลังเข้าห้องน้ำ

       หลังจากนั้น เ่จ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย พุทธศาสตร์ฯ และชาวบ้านต่างช่วยกันออกตามหา กระทั่งเวลาประมาณ ๑๗ นาฬิกาเศษ จึงมีคนริมตลิ่งซึ่งเพิ่งเลิกงานกลับมาพบร่างของเด็กน้อยลอยมาตามคลอง สภาพเสียชีวิตแล้ว ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ ๘๐๐ เมตร จึงได้นำส่งโรงพยาบาลแกลงและเตรียมตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดโพธิ์ทองพุทธาราม ตั้งแต่คืนนี้ และจะฌาปนกิจในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน เวลา ๑๕ นาฬิกาต่อไป


       

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สรุปปฏิทินงานเปิดโรงเรียนเทศบาลฯ ลงตัว.... เมืองแกลงเตรียมขยับก้าวย่างสร้างโรงเรียนตามข้อแนะนำนักจัดการศึกษาปฐมวัย

       ระหว่างวันพุธที่ ๙ และวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายนนี้ คณะทำงานจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล นำโดยนายธงชัย จิรวิวัฒน์วนิช โดยการประสานงานจากนายยรรยง แก่นสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำฆ้อ ได้เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร. เยาวพา เดชะคุปต์ อาจารย์ประจำสาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรเพื่อขอแนวทางการพัฒนาและการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนในระดับปฐมวัย ที่เทศบาลฯ เตรียมที่จะเปิดการเรียนการสอนในระดับอนุบาลปีที่ ๑ ขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ที่จะถึงนี้

       ผลการหารือ เทศบาลฯ สามารถบรรลุกรอบแนวทางการจัดทำหลักสูตร การเตรียมการด้านแผนการเรียนการสอน และสามารถวางเค้าโครงปฏิทินกระบวนงานได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงการเตรียมการด้านบุคลากร โดยในวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายนนี้ เทศบาลฯ จะได้นัดหมายสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประธานชุมชน ประธานชมรม ผู้แทนองค์กรจากภาคส่วนต่าง ๆ และผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมแสดงความคิดเห็นภายใต้หัวข้อ "ผลผลิตอันเป็นความคาดหวังของการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาลฯ" เพื่อที่จะำนำเอาประเด็นความคิดเห็นไปยกร่างการจัดทำหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแก่เยาวชนในพื้นที่ต่อไป

       ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีได้เข้าพบดร.เยาวพา และรองศาสตราจารย์ ภาสินี เปี่ยมพงศ์สานต์ จากโรงเรียนสาธิตจุฬา เพื่อเรียนเชิญเข้าเป็นคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนเทศบาลฯ ด้วยอีกทางหนึ่งแล้ว เพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุดสำหรับเด็กนักเรียนในแต่ละช่วงวัย 

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เรื่องเล็ก ๆ ของหลายชีวิตในเรือลำเดียวกัน

       สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนพฤศจิกายนนี้ ศูนย์การเรียนรู้ การจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก แม่แพะตัวเก่ง ได้ให้กำเนิดลูกแฝดออกมา สภาพแข็งแรง ซึ่งเทศบาลฯ อาศัยแพะสำหรับจัดการกับเศษผักผลไม้เพื่อลดปริมาณขยะมาหลายปีแล้ว ทั้งยังให้ปุ๋ยอัดเม็ดสำหรับนำไปผสมกับปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้ปุ๋ยมีคุณภาพดีขึ้นสำหรับนำไปบำรุงดินอีกด้วย

       ช่วงเวลาเดียวกัน แม่ไก่บ้านแม่หนึ่ง ก็ได้ฟักไข่ออกมาเป็นลูกไก่ถึง ๙ ตัว หลังจากกกไข่โดยแทบจะไม่ไปไหนมากว่าสองสัปดาห์ ซึ่งเทศบาลฯ นำไก่บ้านมาเีลี้ยงไว้เพื่อให้ไก่ได้หาจิกหนอนซึ่งเกิดจากขยะอินทรีย์ทั้งหลายตามพื้นลานคัดแยกขยะ หรือน้ำเสียจากรถขยะ น้ำเสียจากเครื่องอัดกล่องนม ที่ปรากฎว่าไก่สามารถแก้ปัญหาหนอนที่เคยมีกระจัดกระจายอยู่เดิมหรือแมลงบางชนิดให้หมดไปได้อย่างสิ้นเชิง ช่วยให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ทั้งยังได้ผลผลิตในรูปของไข่ไก่ไว้รับประทานได้อีกด้วย 


       เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน รายการ "พลังจิ๋วรักษ์โลก" ซึ่งออกอากาศทุกวันเสาร์ อาทิตย์ เวลา ๑๘.๒๙ ถึง ๑๘.๓๐ น. ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๗ ได้นำเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสารนาถฯ และโรงเรียนวัดพลงช้างเผือกมาถ่ายทำทีวี ณ ศูนย์การเรียนรู้ การจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก ของเทศบาล โดยรายการมุ่งเน้นให้เ็ด็กได้เรียนรู้วิถีชีวิตธรรมชาติ และส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานด้วยรูปแบบรายการที่สนุกสนานเหมาะแก่วัยของเด็ก  ส่วนวันเวลาการออกอากาศ จะได้แจ้งท่านได้ทราบต่อไป

ใบความรู้เรื่องเมืองแกลงเข้าปีที่ ๓.. ส่งผ่านครูช่วยสอนเทศบาลฯ สู่รั้วเหลืองแดง แกลงวิทยสถาวรเทอม ๒

     
       นับแต่การเปิดภาคเรียนที่ ๒ ซึ่งผ่านมาแล้วประมาณ ๒ สัปดาห์ของนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้จัดส่งทีมบุคลากรช่วยสอนจำนวน ๔ รายเพื่อร่วมกับโรงเรียนแกลง วิทยสถาวรในการสนับสนุนการเรียนการสอนแก่เด็กนักเรียนซึ่งอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒ สำหรับภาคเรียนนี้ หลังจากเมื่อภาคเรียนแรก ได้ดำเนินการไปแล้วในระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ ๕ และ ๖ ที่โรงเรียนวัดสารนาถธรรมาราม และโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ซึ่งได้รับความร่วมมือและคำแนะนำประสานงานด้วยดีเสมอมา

       โครงการจัดส่งบุคลากรเจ้าหน้าที่จากเทศบาลฯ เข้าไปช่วยสอนตามโรงเรียน ได้ดำเนินการมาแล้วรวม ๓ ปี เพื่อที่จะนำเอาเรื่องราวต่าง ๆ อันเกี่ยวกับบ้านเมืองและท้องถิ่นแห่งตนของนักเรียนในพื้นที่ ส่งผ่านไปสู่ความรู้ความเข้าใจ ด้วยความต้องการเติมเต็มเรื่องของสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ฯ ตลอดจนการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองในแต่ละช่วงเวลาไปสู่เยาวชน ซึ่งเทศบาลฯ ตระหนักว่า เมื่อเด็กคือความหวังของชาติ คือพลังของท้องถิ่น  เทศบาลฯ ต้องมีหน้าที่ฝากเรื่องราวให้เขาได้รู้และเข้าใจสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตัว เพื่อให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งเมื่อถึงวันเติบโตเป็นผู้ใหญ่ อาจได้มีโอกาสคิดหวนคืนถิ่นโดยมีปูมความรู้เดิมในเรื่องบ้านเมืองแห่งตนเป็นปัจจัยฐานในการตัดสินใจต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาจากคนในรากเดิมของท้องถิ่นเองในที่สุด

       จนแม้เมื่อเทศบาลฯ เตรียมที่จะเปิดโรงเรียนเทศบาลฯ ในอนาคตอันใกล้นี้ งานเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องท้องถิ่นแห่งตนไปสู่เด็กในโรงเรียนต่าง ๆ  จะยังคงดำเนินต่อไปเพื่อเป้าหมายสำคัญข้างต้นนี้เอง
หัวข้อความรู้ต่าง ๆ ที่...http://muangklang.com/suksa/KnowledgePaperTeacher/MainKnowledgePaper.html