โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554

๓ ข่าวสัปดาห์ที่ ๓ เดือนกันยา ฝนยังมาเยือนเมืองแกลงต๋อเนื่อง


       เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กันยายนนี้ นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) จากศูนย์ฝึกโรงเรียนแกลงวิทยสถาวร ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองแกลง ในโครงการสร้างความตระหนักต่อคุณค่าของขยะรีไซเคิลและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม โดยการนำขยะรีไซเคิลจากบ้านเรือนมาร่วมบริจาคขายเป็นเงินเพื่อให้ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารได้นำเงินรายได้ไปใช้ในกิจการสาธารณะประโยชน์ 
       กิจกรรมของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารในโครงการนี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้กระทำมาอย่างต่อเนื่องเข้าปีที่ ๕ แล้ว
ชมภาพเพิ่มเติมที่..https://picasaweb.google.com/116035521422031329994/EJiiZG
                              https://picasaweb.google.com/116035521422031329994/EyOKqJ


นายกกิ่งกาชาดอำเภอแกลงแวะเยี่ยมเยียน
       เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน นางจำรัส เจริญกิจ ประธานชมรมผู้สูงอายุพร้อมด้วยคณะกรรมการของชมรม ร่วมกับ เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุขึ้นที่วัดพลงช้างเผือก โดยร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเช้า จากนั้น รับฟังวิทยากรบรรยายเรื่องการเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์มหาชวน ชยกโร เจ้าอาวาสวัดพลงช้างเผือก รวมถึงร่วมกันทำบุญถวายพุ่มผ้าป่าเป็นพุทธบูชาแก่วัดพลงช้างเผือกในครั้งนี้ด้วย
       เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุเมื่อสองปีที่ผ่านมา และมุ่งส่งเสริมสุขภาพกายใจของผู้อาวุโสทั้งหลายให้มีความสดชื่น ให้เกิดการรวมกลุ่มพบปะกันเป็นประจำทุกเดือน 
ชมภาพเพิ่มเติมเื้อื้อเฟื้อภาพโดยส.ท.อุทัย วงศ์สุบิน ที่...https://picasaweb.google.com/101769813156803699461/232011


       วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เดินทางมายังสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา โดยมีนายสุรพล เทียนสุวรรณ นายอำเภอแกลง พร้อมด้วยผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กิ่งกาชาดอำเภอแกลงให้การต้อนรับ เพื่อนำส่งสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอแกลง โดยการสนับสนุนจากบริษัท ปตท. จำกัด และบริษัท IRPC ระยอง


       ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ยังได้ให้ข้อมูลคำแนะนำเรื่องการกำหนดผังเมืองรวมจังหวัดระยอง ให้อำเภอแกลง วังจันทร์ เขาชะเมา เป็นพื้นที่สีเขียว พื้นที่เกษตร และได้เน้นย้ำขอให้ชาวอำเภอทั้งสามได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ยืนต้นที่ไม่ใช่เพียงผลไม้ เพื่อให้เกิดความชุ่มชื้น ช่วยแก้ปัญหาดินโคลนถล่ม และชะลอการไหลบ่าของน้ำวันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2554

เด็กวัดสารนารถฯ เริงรื่น ตะลอนทัวร์เมืองแกลง...หาคำตอบที่มาแห่งบ้านเมืองตน

       ก่อนที่ชั่วโมงการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรช่วยสอนทั้ง ๔ คน (ศิริวรรณ กองสุข ภิญญาพร ปฏิบัติ พนิตา เกษประสิทธิ์ และกัลยา หมั่นดี) จากเทศบาลตำบลเมืองแกลงที่ส่งตรงไปยังนักเรียนโรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๒๘ กันยายนนี้ ในภาคเรียนแรก  เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และปีที่ ๖ เดินทางทัศนศึกษาในพื้นที่เขตเทศบาลฯ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ และวันพุธที่ ๒๑ กันยายนที่ผ่านมาตามลำดับ
ดูภาพคึกคัก ๆ ของเด็ก ๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://picasaweb.google.com/114252071171487759268/urqxiB

  
       ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้เปลี่ยนกิจวัตรการดำเนินชีวิตจากการเดินทางระหว่างบ้านสู่โรงเรียน ไปสู่การเดินทางด้วยรถขนส่งเมืองแกลง (ขสมก.) ไปสู่พื้นที่เขตชุมชนย่านต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจภาพชีวิตปัจจุบันของสังคมเมืองแกลง และเข้าชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ตลอดจนสถานที่สำคัญ ๆ ของเมือง อาทิ หอประวัติเมืองแกลง สะพาน ๑๐๐ ปี บ้านตลาดสามย่าน เพื่อให้รู้ที่มาของบ้านเมืองแห่งตน โดยมีเจ้าหน้าที่บุคลากรช่วยสอนจากเทศบาลฯ พร้อมคุณครูจากโรงเรียนวัดสารนารถฯ คอยดูแลให้ข้อมูลความรู้ตลอดการเดินทาง

       โรงเรียนวัดสารนารถฯ กำหนดสอบปลาภาคแรกในวันศุกร์ที่ ๓๐ กันยา และวันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคมนี้ ก่อนที่จะปิดเทอม        วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี ๕๔ และร่างงบฯ รายจ่ายปี ๒๕๕๕ ผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงแล้ว

       ก่อนที่จะสิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายนนี้ งานกิจการสภาของสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยนายปรวีร์ วัฒนานุกิจ ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลฯ ขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ ที่ผ่านมา เพื่อให้นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติสำคัญ คือ ญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ)  และญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (วารที่ ๑ ขั้นรับหลักการ) ต่อสภาฯ โดยยังมีญัตติการขออนุมัติกันเงินจำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในโครงการวางท่อส่งน้ำดิบจากสะพานคลองวังหว้า สวนธารเกษม เพื่อขยายเวลาการก่อสร้างออกไปหลังจากได้มีการประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้าเรียบร้อยแล้ว

       และเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ นี้ ประธานสภาฯ ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลฯ อีกครั้งหนึ่ง เพื่อพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณทั้ง ๒ ฉบับข้างต้น ในวารที่ ๒ (การแปรญัตติ) และวารที่ ๓ (การลงมติ) ซึ่งระหว่างเวลาการเปิดรับคำแปรญัตติ ไม่มีสมาิชิกสภาฯ ท่านใดยื่นคำขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการรับคำแปรญัตติ  และสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงมีมติด้วยคะแนน ๑๐ ต่อ ๑ เสียง ผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔  ส่วนญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ในที่ประชุมสภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบตามที่นายกเทศมนตรีเป็นผู้เสนอด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ ขณะที่ญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๔ เพื่อนำไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่วงเงินงบประมาณ ๓,๙๙๔,๐๐๐ บาทที่ได้นายกเทศมนตรีได้มอบกองฝ่ายนำเสนอยอดงบประมาณที่เหลือจากการดำเนินงานในปีงบประมาณนี้มาที่กองคลัง ก็ได้ผ่านความเห็นชอบด้วยเสียงเอกฉันท์เช่นกัน

       และในการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๒ นี้ ที่ประชุมสภาฯ ยังได้เห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล รวม ๔ รายการ วงเงินทั้งสิ้น ๑,๙๗๒,๑๐๐ บาท เพื่อใช้สมทบในการก่อสร้างถนนรอบศูนย์การเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก ด้านหลังอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ถนนสุนทรภู่ และก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ การลดโลกร้อน บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา จำนวน ๒ หลัง เพื่อรองรับการเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลฯ ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างการรออาคารเรียนหลักซึ่งต้องใช้ระยะเวลาการก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑ ปี  รวมถึงการก่อสร้างห้องสุขาเพิ่มอีก ๒ แห่งบริเวณสนามกีฬาฯ เพื่อบริการพี่น้องประชาชนต่อไป
ชมภาพเพิ่มเติมที่...https://picasaweb.google.com/114252071171487759268/pjFdSI (๑๙ กันยายน ๕๔)
                              https://picasaweb.google.com/114252071171487759268/3122554 (๑๓ กันยายน ๕๔)

       ขณะที่ทั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ก็ได้มีแผนงานก่อสร้างถนนมาบใหญ่ ซอย ๔ ตอนที่ ๒ ข้างสถานธรรม ให้แล้วเสร็จ แผนงานวางท่อระบายน้ำจากแยกพลงช้างเผือก ซอย ๑ ไปบรรจบกับท่อระบายน้ำที่ถนนพลงช้างเผือก ซอย ๓ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณปากซอยถนนพลงช้างเผือก ซอย ๑ แผนงานติดตั้งเสาไฟไฮเมสความสูง ๒๐ เมตร ที่บริเวณถนนสุขุมวิทเพิ่มเติมจากเดิมอีก ๒ ต้น และที่สนามกีฬาฯ เทศบาล เพิ่มเติมอีก ๒ ต้นเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนนและใช้สนามกีฬาฯ เทศบาล นอกจากนี้ ยังมีแผนงานก่อสร้างปรับปรุงถนนพลงช้างเผือก ซอย ๓ เริ่มจากบริเวณบ้านร้อยตำรวจเอกณรงค์ อุปถัมภ์ ผ่านศาลาแหลมท่าตะเคียน ไปจรดบริเวณริมคลองหน้าบ้านยายหนู เพื่อรองรับการก่อสร้างสะพานข้าม ๒ แหลม (แหลมท่าตะเคียน แหลมยาง) ในอนาคตต่อไป

       เทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ รวมถึงคณะกรรมการชุมชนทั้ง ๑๓ แห่งและชมรมทุกชมรม จะได้ร่วมกันระดมความคิดความเห็น เอาใจใส่ต่องานพัฒนาบ้านเมืองของเราต่อไป

ศูนย์รวบรวมกล่องเครื่องดื่ม รุดศึกษากระบวนการรวบรวมวัสดุเมืองแกลง หวังช่วยกันขยายผลนำกลับไปใช้ใหม่ให้โลกเจ็บน้อยลง

       เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน คุณวัลทานี ผู้แทนจากศูนย์รวบรวมกล่องเครื่องดื่ม ของสถานประกอบการที่ใช้กล่องนม กล่องน้ำผลไม้ ที่ผ่านการใช้งานแล้ว เป็นวัตถุดิบในการนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลังคากล่องนม ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการในการเก็บรวบรวมกล่องนม กล่องน้ำผลไม้ ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยมีนายธงชัย จิรวิวัฒน์วนิช รองนายกเทศมนตรี นายเสถียร งามฉาย งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ประสานงานผ่องถ่ายข้อมูลระหว่างกัน

       การรวบรวมกล่องนมกล่องผลไม้ ที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ มีต้นทางจากการคัดแยกวัสดุดังกล่าวออกมาจากสายพานคัดแยกขยะ มีการรับซื้อจากประชาชนในพื้นที่ และมีความร่วมมือกับโรงเรียนใน ๓ อำเภอ คือ แกลง วังจันทร์ เขาชะเมา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ระยอง เขต ๒ ในการให้โรงเรียนรวบรวมและเทศบาลฯ ออกไปจัดเก็บซื้อคืนตามรอบระยะเวลาที่นัดหมายไว้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดปัญหาขยะล้นหลุมฝังกลบ เนื่องจากกล่องนม กล่องน้ำผลไม้ต้องใช้เวลาย่อยสลายนานถึง ๑๕๐ ปี โดยใช้กระบวนการคัดแยกเพื่อนำกลับมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น เพื่อใช้ทรัพยากรของโลกลดลง ซึ่งที่ผ่านมา เทศบาลตำบลเมืองแกลง สามารถคัดแยกกล่องนม กล่องน้ำผลไม้ได้แล้วมากกว่า ๓๐ ตัน และกำลังประสานงานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ เพื่อช่วยกันลดปัญหา อาิทิ เทศบาลตำบลปากน้ำประแส เทศบาลเมืองมาบตาพุด เป็นต้น

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

แก๊สมีเทนจากการหมักขยะอินทรีย์เข้าเป้ากรมพล้ังงานฯ.. เมืองแกลงเตรียมเผยประโยชน์ที่มากกว่านั้น

       หลังจากที่กรมพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้ก่อสร้างระบบหม้ักแก๊สชีวภาพ ที่มีความสามารถในการรองรับขยะสด ขนาดความจุ ๔,๒๕๐ กิโลกรัมต่อวัน ให้แก่เทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยนายไกรฤทธิ์ นิลคูหา อธิบดีกรมพลังงานฯ นายรังสรรค์ ชโรชวิกสิต ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และค้นคว้าพลังงาน พร้อมคณะ ได้เดินทางมาร่วมในพิธีเปิดเดินระบบเมื่อเดือนมีนาคม ที่่ผ่านมาแล้ว

ชมคลิปการใช้งานแก๊สชีวภาพที่โรงฆ่าสัตว์ได้ที่..
  http://www.youtube.com/watch?v=EZNDp8J6Nec     


       ขณะนี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้เปิดใช้งานโดยการนำแก๊สชีวภาพไปใช้ต้มน้ำร้อนที่โรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยลดการซื้อไม้ฟืนมาเป็นเชื้อเพลิงได้เป็นเงินจำนวนมาก และขณะเดียวกัน ยังคงมุ่งเรียนรู้ต่อยอดกระบวนการอันว่าด้วยการนำขยะอินทรีย์มาหมักแก๊สชีวภาพ ซึ่งมีรายละเอียดครอบคลุมการจัดการในหลายด้าน อาทิ แหล่งที่มาของขยะในแต่ละวัน การควบคุมกระบวนการผลิตแก๊สให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา การปรับปรุงแบบแปลนงานก่อสร้างเพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การค้นคว้าและวิจัยคุณสมบัติของน้ำหมักแก๊สชีวภาพในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในรูปของปุ๋ย ฯ เป็นต้น


       ซึ่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง จะได้นำเสนอประสบการณ์ของกระบวนการดังกล่าวในโอกาสต่อไป

อสม.ลงพื้นที่หลังประชุม ลดภาวะโรคไม่ติดต่อคนเทศบาล และภาวะด้อยโภชนาการของเด็กในเมืองแกลงทั้ง ๑๓ ชุมชน

       ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายนเป็นต้นมา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองแกลง ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ออกปฏิบ้ติภารกิจตาม "แผนปฏิบัติการโครงการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อในเขตเทศบาล"  รวมถึงออกปฏิบัติงานตามโครงการ "เฝ้าระวังและติดตามโภชนาการในเด็กแรกเกิด ถึง ๕ ปี" โดยเริ่มต้นขึ้นที่ชุมชนวัดสารนาถฯ เป็นแห่งแรก  และจะดำเนินการจนครบทั้ง ๑๓ ชุมชนภายในวันที่ ๓๐ กันยายนที่จะถึงนี้ การปฏิบัติงานจะเริ่มตั้งแต่ ๘ นาฬิกา ถึง ๑๒ นาฬิกา กระจายไปทุกชุมชนตามวันเวลาและสถานที่ที่ได้นัดหมายไว้
ดูภาพภารกิจเพิ่มเติมได้ที่...http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=952400084790310023&postID=7042688818823180475

       ทั้งนี้ เมื่อท่านได้มาลงทะเบียนเพื่อเทศบาลได้จัดเก็บลงในฐานข้อมูลแล้ว เทศบาลฯ จะให้บริการ ตรวจวัดความดันโลหิต  ตรวจน้ำตาลในเลือด  วัดรอบเอวและประเมินภาวะอ้วนลงพุง หลังจากนั้น จะแนะนำและให้ความรู้เรื่องสุขศึกษากับผู้ป่วยที่คัดกรองพบว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง  เบาหวาน ภาวะอ้วนลงพุง พร้อม แจกเอกสารแผ่นพับ ให้คำแนะนำแนวทางการรักษาต่อไป  


       ส่วนท่านที่มีเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง อายุ ๕ ปี สามารถขอรับอาหารเสริมได้แก่นมผง สำหรับเด็กที่มีภาวะโภชนาการต่ำกว่าเกณฑ์  โดยนำใบเกิดและสมุดบันทึกการตั้งครรภ์มาด้วย

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2554

น้ำลดแล้ว...แต่ต้องทบทวนสรุปบทเรียนเพิ่มประสิทธิภาพแนวทางการแก้ไขสถานการณ์น้ำล้นคลองรอบหน้า...

เอื้อเฟื้อภาพโดย น.ต.ยุทธนา วงศ์ช่าง ส่งภาพมาให้
       ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากที่มีฝนตกหนักสะสมกระจายตัวอยู่ทั่วไป ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๐ และวันอาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน โดยเฉพาะด้านเหนือเขื่อนโครงการประแส อำเภอวังจันทร์ ทำให้พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลงได้รับผลกระทบไปด้วย แม้ว่าในวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ขณะที่น้ำจากด้านทิศเหนือของเมือง จะบ่าขึ้นมายังไม่ถึง และเทศบาลฯ ได้ออกรถประกาศแจ้งเตือนภัย ส่งข้อมูลเตือนภัยผ่านระบบ SMS และติดต่อสื่อสารไปยังประธานชุมชนในพื้นที่เสี่ยง คือชุมชนวัดโพธิ์ทองฯ และชุมชนดอนมะกอกแล้วก็ตาม 

กำแพงข้างโรงเรียนวัดโพธิ์ทองฯ
       อย่างไรก็ดี เมื่อได้รับการแจ้งเตือนภัย ก็ได้มีการเตรียมตัวเตรียมใจ เตรียมพร้อมเพื่อเผชิญกับวิกฤตน้ำบ่าล้นขึ้นมาจากคลอง ซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยเหมือนกับการระบายน้ำไม่ทันเมื่อเกิดฝนตกหนักในบริเวณถนนหนองกันเกรา ป้ายทันใจ ในซอยวัดสารนาถฯ และที่ปากทางพลงช้า่งเผือก ซอย ๑ จึงได้รับความเสียหายเรื่องข้าวของและทรัพย์สินแต่น้อย และในส่วนเทศบาลฯ เองก็มีการเตรียมพร้อมเข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันจันทร์วันเดียวกันแล้ว โดยน้ำได้เริ่มเอ่อล้นขึ้นมาจากคลองในเวลากลางคืนของวันจันทร์และมีปริมาณมากยิ่งขึ้นในเช้าวันอังคาร เนื่องจากเกินกำลังระดับท้องคลองที่จะรับไหว

ทางเข้าซุ้มประตูวัดโพธิ์ทองฯ
       ทั้งนี้ การช่วยเหลือ จึงมุ่งเน้นเรื่องการอำนวยความสะดวกในการเดินทางสำหรับถนนที่น้ำท่วมถึง การส่งข้าวส่งน้ำ เนื่องจากเมื่อน้ำท่วม ไม่สามารถปรุงอาหาร หรือใช้น้ำเช่นปกติได้ จนยุติการช่วยเหลือเมื่อเย็นวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ที่ท้ายซอยดอนมะกอก  ส่วนน้ำที่เอ่อล้นขึ้นมาบนถนนโพธิ์ทอง และที่ซอยศาลาต้นโพธิ์ รวมถึงที่โค้งป้านาง ในเขตชุมชนบ้านแหลมยาง ที่อยู่ด้านทิศใต้สุดของเมือง คงสร้างความไม่สะดวกในการสัญจรเพียงเล็กน้อยสำหรับผู้เดินทางเท่านั้น 

บ้านมีใต้ถุนแต่ดั้งเดิม...ช่วยได้
       ขณะที่เมื่อเปรียบเทียบกับการเอ่อนองในพื้นที่นอกเขตเทศบาลฯ สามารถพิจารณาได้ว่า ผลกระทบจากกรณีน้ำเอ่อล้นขึ้นมาจากคลองมีน้ัอย เนื่องจากเส้นทางคลองจากใต้เขื่อนโครงการประแสนั้น เมื่อมาถึงบริเวณด้านทิศตะวันตกของสนามกีฬาฯ เทศบาล จะแยกออกไปเป็นสองสาย คือสายหนึ่งไหลเข้าตลาดสามย่าน อีกสายหนึ่งแยกไปรอดสะพานบ้านนา ผ่านหลังวัดโพธิ์ทองฯ ไปรอดสะพานดอนมะกอก ก่อนที่จะไปรวมกับสายแรกที่แยกหัวแหลม ชุมชนบ้านแหลมยาง  จึงทำให้ปริมาณน้ำในคลองที่มีมากมาตั้งแต่ใต้เขื่อนและเอ่อท่วมไปทั่ว แต่เมื่อไหลเข้ามาในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลงแล้ว จะถูกแบ่งไหลออกเป็นสองทาง ก่อนที่จะไปรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อพ้นเขตชุมชนไปแล้ว น้ำที่เอ่อท่วมจึงไม่สร้างปัญหาให้กับพื้นที่ตลาดสามย่านหรือจุดที่ระบายน้ำไม่ทันเมื่อฝนตกหนักแต่อย่างใด  โดยเมื่อล้นจากคลองก็จะไหลนองเข้าพื้นที่ชุมชนโพธิ์ทอง ชุมชนดอนมะกอก แล้วรอดใต้ถนนสุขุมวิท ผ่านบ้านหนองปรือ ก่อนที่จะไปลงคลองอีกครั้งหนึ่งบริเวณโค้งป้านาง ชุมชนบ้านแหลมยาง 
ชมภาพน้ำท่วมที่ชุมชนวัดโพธิ์ทองเป็นวีดีโอได้ที่..
http://www.youtube.com/watch?v=DmZ7s5DpHuY

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่...
https://picasaweb.google.com/114252071171487759268/122011?authkey=Gv1sRgCM2o9d6d0qro5QE
https://picasaweb.google.com/101769813156803699461/132011
https://picasaweb.google.com/100438266549019643410

ศาลาต้นโพธิ์...ศาลากลางน้ำ
       ประสบการณ์ครั้งนี้ ที่แตกต่างจากครั้งก่อน เทศบาลฯ จะได้ประเมินสรุปเพื่อวางแนวทางการป้องกันปัญหา เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อไป

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

ตักบาตรระหว่างพรรษา ครั้งที่ ๓ ผ่านไปแล้ว... ส่งสัญญาณเตรียมงานใหญ่ "ตักบาตรเทโว" ๑๓ ตุลานี้

ถนนสุนทรโวหาร
คุณป้า..พิการก็แต่กาย แต่หัวใจยังใฝ่บุญ
พระสงฆ์ก็เมตตายอมชักแถวรออนุโมทนา
       พิธีตักบาตรระหว่างพรรษา ที่ได้ปฏิบัติกันมาเนิ่นนานแล้ว ในปีนี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้นิมนต์พระสงฆ์จาก ๑๖ วัดมารับบิณฑบาตรเป็นรอบสุดท้าย หรือครั้งที่ ๓ ไปเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายนที่ผ่านมา ก่อนที่จะถึงวันออกพรรษาในวันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม และเข้าสู่วันตักบาตรเทโวโรหนะในวันถัดไป ซึ่งจะเป็นงานบุญใหญ่ของชาวอำเภอแกลงอีกวันสำคัญหนึ่งทางพุทธศาสนา

ป้าตุ่น..อุ่นไอบุญ ยิ้มแย้มเปรมปรีดิ์
 

ชมภาพเพิ่มเติมที่..https://picasaweb.google.com/114252071171487759268/VEplUC     


       การตักบาตรระหว่างพรรษาครั้งที่ ๓ นี้ นอกจากจตุปัจจัยไทยธรรมที่นำมาถวายพระแล้ว พี่น้องชาวเมืองแกลงยังได้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเงินถวายวัดต่าง ๆ รวมเงินบริจาคทั้งสิ้น ๓๖,๔๐๐ บาท ซึ่งเทศบาลฯ ได้มอบให้กับตัวแทนของแต่ละวัดทันทีที่พระสงฆ์เดินบิณฑบาตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว

   

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2554

๑๕ ผู้แทนรัฐบาลกลางและเทศบาลจากภูฐาน เยือนถิ่นเมืองแกลง

ชมคลิปคนภูฐานพูดภาษาไทยที่นี่
http://www.youtube.com/watch?v=gakY6Gz6f1U&feature=mh_lolz&list=HL1316315623
       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายนนี้ คณะผู้แทนเจ้าหน้าที่จากประเทศภูฐาน จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ แห่ง และเจ้าหน้าที่จากรัฐบาลกลาง โดยการประสานงานผ่าน  UNESCAP ( Economic and Social Commission For Asia and The Pacific) ได้เข้าพบนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมฟังบรรยายเรื่อง Muangklang Municipality Solid Waste Management ที่ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง

       จากนั้น ได้เข้าชมกระบวนการจัดการของเสียอย่างเต็มระบบ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก ถนนสุนทรภู่ ซึ่งเทศบาลฯ ใช้ในการต่อกรกับปัญหาขยะอยู่ในขณะนี้ เพื่อเก็บเกี่ยวข้อมูลองค์ความรู้ไปปรับใช้กับการจัดการของเสียของประเทศภูฐาน ซึ่งมีสัดส่วนลักษณะองค์ประกอบของขยะใกล้เคียงกับของประเทศไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะผู้แทนที่เข้าเยี่ยมชมเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในส่วนของการนำของเสียมาหมักเพื่อทำให้เป็นแก๊สชีวภาพจนสามารถนำไปใช้งานได้ การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย์และสามารถนำมูลและน้ำจากการเลี้ยงไปใช้ประโยชน์ในการบำรุงดินได้ การกักเก็บไขมันจากครัวเรือนร้านอาหารเพื่อไม่ให้ไหลลงท่อระบายน้ำไปสู่คลอง และสามารถนำมาอัดก้อนใช้เสมือนฟืนได้ ซึ่งคณะผู้แทนจากประเทศภูฐานได้ให้ความเห็นว่า มีหลายสถานีแห่งการเรียนรู้จากเทศบาลฯ ที่สามารถจะนำกลับไปปรับใช้ และต่อยอดภารกิจเดิมได้ต่อไป

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2554

สรุปข่าวต่าง ๆ ...ประจำสัปดาห์แห่งน้ำบ่าล้นสูงสุดในเมืองแกลง... ๑๒ ถึง ๑๖ กันยา ๕๔

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายนที่ผ่านมา เทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยนายธงชัย จิรวิัวัฒน์วนิช รองนายกเทศมนตรี และนางจำรัส เจริญกิจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้เข้าร่วมการถ่ายทำการบันทึกเทปรายการทีวี ของคุณคำรณ หว่างหวังศรี ผู้ดำเนินรายการชื่อดัง ตามที่พัฒนาการอำเภอแกลง ได้ติดต่อประสานงานไว้ ให้นำเสนอเรื่องของ "ข้าวแกลง" ร่วมกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในอำเภอแกลง ซึ่งวันเวลาในการออกอากาศ จะได้แจ้งทราบเพื่อติดตามชมต่อไป 


       วันพุธที่ ๑๔ กันยายน เวลา ๑๘ น. นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการศึกษา งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการฯ นายอุทัย วงศ์สุบิน นายสมปอง งามเสงี่ยม นายพรชัย ยั่งยืน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมงานประเพณีตักบาตรเทโวกับพี่น้องชาวบ้านพลงช้างเผือก หนองกระโดง หนองควายเขาหัก รวมทั้งผู้แทนครูจากโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก และโรงเรียนแกลง วิทยสถาวร ที่วัดพลงช้างเผือก ซึ่งได้จัดติดต่อกันมาเป็นปีที่ ๔๖ แล้ว โดยที่ประชุมได้มอบให้นายกเทศมนตรีเป็นประธานจัดงาน ซึ่งในปีนี้จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม เริ่มงานเวลา ๗ นาฬิกา โดยมีนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ จะได้ไปเตรียมดำเนินการด้านต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมครั้งนี้ต่อไป 


       วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ดร.จรรยา แสงอรุณ และ Dr.Nirmara Minikpura ๒ นักวิจัยจากสำนักงาน IGES ประเทศญี่ปุ่น (Researcher Sustainable Consumption and Production Group\
Institutute for Global Evnironmental Strategies )ได้เข้าพบนายกเทศมนตรีเพื่อศึกษาวิจัย และเยี่ยมชมกระบวนการในการจัดการของเสียของเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อถอดบทเรียนและทำการเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการของเสียของเทศบาลฯ เป้าหมายในประเทศไทย สำหรับการนำไปวิจัยและคำนวณรายละเอียดต่าง ๆ อาทิ ความสามารถในการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับการนำไปฝังกลบเพียงอย่างเดียว ความสามารถในการนำกระบวนการนี้ไปบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน เป็นต้น ซึ่งจะมีการประสานข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ กันต่อไป โดยในการเดินทางมาสองวันในครั้งนี้ ได้เข้าร่วมประชุมการตรวจประเมินการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อมตามระบบ ISO 14001 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ พร้อมกันด้วย


       วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน นายปรวีร์ วัฒนานุกิจ ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๔ เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔ วาระที่ ๑ และพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๕ วาระที่ ๑ รวมถึงการพิจารณาญัตติขอกันเงินในโครงการวางท่อน้ำดิบจากสวนธารเกษม คลองวังหว้า มาเข้าโรงผลิตน้ำประปา เพื่อเป็นสถานีบริการน้ำประปา แห่งที่ ๒  ข้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถนนสุนทรภู่ ซึ่งขณะนี้ได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้าทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผลการประชุมร่างเทศบัญญัติงบประมาณทั้ง ๒ ฉบับข้างต้น ได้ผ่านความเห็นชอบในหลักการ ในวาระที่ ๑ จากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงด้วยเสียงเอกฉันท์ และจะได้มีการพิจารณาในวาระที่ ๒ และ ๓ ในวันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายนนี้ เวลา ๙ นาฬิกา ต่อไป


       วันพุธที่ ๑๔ กันยายน นายพนม ไพศาลยกิจ ผู้แทนจากบริษัท จัดการพลังงาน จำกัด ได้เข้าพบนากยเทศมนตรีและคณะ เพื่อนำเสนอกระบวนการในการนำขยะไปแปรรูปจนสามารถผลิตออกมาเป็นกระแสไฟฟ้าได้ โดยผ่านขั้นตอนได้ทั้งรูปแบบการนำขยะสดไปหมักเป็นแก๊ส จากนั้นจึงนำแก๊สไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า และขั้นตอนการนำขยะต่าง ๆ เข้าสู่กระบวนการเผาอย่างไม่สมบูรณ์ หลังจากตัดเป็นชิ้นส่วนเล็ก ๆ และตากแห้งแล้ว จากนั้น นำเอาความร้อนไปเข้าสู่เครื่องยนต์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป ซึ่งขณะนี้ได้มีการดำเนินการแล้วที่จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ระหว่างการก่อสร้างที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดของข้อตกลงที่เทศบาลเมืองศรีษะเกษ โดยในส่วนเทศบาลตำบลเมืองแกลง เตรียมที่จะบรรจุเรื่องดังกล่าว เป็นเป้าหมายใน ISO 14001 สำหรับปี ๒๕๕๕ นี้ เพื่อให้มีการศึกษาพิจารณากันอย่างจริงจังเพื่อเตรียมการป้องกันปัญหาหลุมฝังกลบขยะเต็มสำหรับวันข้างหน้าต่อไป


       

ฝนสั่งฟ้า... ปีหน้ากีฬา ๑๓ ชุมชน ครั้งที่ ๗ มาเจอกันใหม่

       วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน ที่ผ่านมา กีฬาชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๖ ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ประกอบด้วย ฟุตบอล เปตอง และตะกร้อ ได้ฤกษ์ปิดการแข่งขัน โดยมีนายแพทย์บัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๒ พรรคประชาธิปัตย์ ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธาน ท่ามกลางสายฝนโปรยหนักสลับเบาตลอดวัน

       ผลการแข่งขันตลอดสามเดือนที่ผ่านมาโดยเก็บคะแนนสะสม แบบพบกันหมดทั้ง ๑๓ ชุมชน ปรากฎว่า ชุมชนแหลมยาง สามารถครองแชมป์ฟุตบอลและเปตอง ขณะที่ชุมชนพลงช้างเผือกครองแชมป์เซปัคตะกร้อ ดาวซัลโวได้แก่ หมอแดง จาุกชุมชนแหลมยาง กองเชียร์ยอดเยี่ยมได้แก่ ชุมชนวัดสารนาถฯ นักกีฬายอดเยี่ยมได้แก่ คุณตี๋ รวมมิตร และคุณวัฒน์ จากชุมชนแกลงแกล้วกล้า และพลงช้างเผือกตามลำดับซึ่งในวันปิดการแข่งขันนี้ ชมรมอนุรักษ์นกแอ่นเมืองแกลง ได้เดินทางมาสนับสนุนเงินของทางชมรมฯ ให้กับชุมชนทั้ง ๑๓ แห่ง ชุมชนละ ๒๐๐๐ บาทเพื่อส่งเสริมกิจกรรมกีฬาดังกล่าว ในขณะที่ดารานักแสดงและทีมตลกจากรายการก่อนบ่ายคลายเครียด ได้เดินทางมาแข่งขันเป็นคู่พิเศษและขึ้นแสดงตลกเป็นของขวัญแก่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลเมืองแกลงอย่างสนุกสนาน แม้จะมีฝนตกตลอดเวลา 

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554

ตามความคิด ตามดูทิศทางพัฒนา "เมืองแกลง" ...ผ่านจอแก้วช่อง ๙ ในรายการ "ปราชญ์เดินดิน"

       วันเสาร์ที่ ๓ กันยายน ที่ผ่านมา เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๓.๐๐ น. รายการ "ปราชญ์เดินดิน" ทางโมเดรินไนน์ทีวี ได้ออกอากาศเรื่องราวอันว่าด้วยการพัฒนาของเมืองแกลง ที่ "คุณแป้น" ผู้ดำเนินรายการได้พูดคุยซักถามนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมนำชมสถานที่สำคัญ ๆ ต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อให้เห็นทิศทางและผลของการพัฒนาที่เกิดจากการตกผลึกทางความคิด ซึ่งมุ่งให้งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเมืองแกลง เป็นสิ่งที่สร้างให้เกิดเป็นรายได้ให้กับผู้คนในพื้นที่ เพื่อให้เขาเหล่านั้นเกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ 
       ติดตามเนื้อหารายละเอียดของรายการ "ปราชญ์เดินดิน" ได้ที่
          http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/263116.html (ช่วงที่ ๑)
       http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/263117.html (ช่วงที่ ๒)
       http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/263119.html (ช่วงที่ ๓)

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554

๓ คณะมาไกล ตั้งใจแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ถอดบทเรียน ถ่ายทอดกระบวนงานจัดการเมืองของเมืองแกลง

       เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ กันยายนนี้ อาจารย์สันติวิภา พานิชกุล และคณะผู้แทนจากบริษัท บางกอกกล๊าส จังหวัดปทุมธานี ได้เดินทางไปยังศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยมีนายธงชัย จิรวิวัฒน์วนิช รองนายกเทศมนตรี ฝ่ายการสาธารณสุข ให้การต้อนรับนำชม เพื่อประสานงานข้อมูลความเป็นไปได้ในการนำขยะที่หลุมฝังกลบขยะของเทศบาลไปใช้เป็นเชื้อเพลิง สร้่างพลังงานความร้อน แล้วนำพลังงานความร้อนไปใช้ประโยชน์เป็นพลังงานชนิดอื่นต่อไป 


       วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน คุณมนู ภมรมนตรี ผู้ดำเนินรายการ "สถานีสีเขียว" ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้เข้าพบนายกเทศมนตรีเพื่อสัมภาษณ์พูดคุยและถ่ายทำสถานที่จริงในประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานของเมืองแกลง รวมถึงการเชื่อมโยงความร่วมมือจากจุดต้นทางคือพี่น้องชาวเมืองแกลงสู่การจัดการที่ปลายทางของเทศบาลตำบลเมืองแกลง สำหรับวันเวลาในการออกอากาศ จะได้แจ้งท่านได้ทราบต่อไป 


     วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ดร.ธงชัย โรจนกนันท์ จากกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมคณะ และคณะผู้แทนจาก GIZ ในโครงการความร่วมมือระหว่างไทย - เยอรมัน เพื่อรักษาสภาภูมิอากาศ ได้เข้าพบนายกเทศมนตรี และศึกษารูปแบบการจัดการของเสียของเทศบาล ณ ศูนย์การเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก ถนนสุนทรภู่ เพื่อได้เห็นและเก็บเกี่ยวสภาพการปฏิบัติงานในภารกิจประจำวันด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานของเมืองแกลงที่สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ในลักษณะการลงทุนต่ำ แต่ความร่วมมือสูง ซึ่งผู้แทนจาก GIZ ประเทศเยอรมันมีความประทับใจจากการเข้าชมกระบวนการนี้เป็นอย่างยิ่ง