โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สภาเทศบาลฯ เดินหน้าหนุนเสริมการพัฒนาเมือง ๑๗ วาระผ่านรวดพร้อมข้อสังเกต ข้อแนะนำ

(ภาพข่าวจากแฟ้มภาพ)
       วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมานี้ นายปรวีร์ วัฒนานุกิจ ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ โดยการประชุมในวันนี้มีวาระการประชุมถึง ๑๗ วาระด้วยกัน

       โอกาสนี้ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลงและคณะผู้บริหาร ได้เสนอญัตติสำคัญ ๆ ดังต่อไปนี้

๑. การขอจ่ายขาดเงินสะสมในโครงการวางท่อประปาใหม่ถนนเทศบาล ๒ ด้านทิศตะวันออกในวงเงิน ๘๙๐,๐๐๐ บาท เพื่อทดแทนท่อเดิมที่มีอายุการใช้งานมานานและเกิดปัญหาท่อแตกอยู่เป็นประำจำ

๒. ญัตติขออนุมัติกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการรับจำนำสำหรับพี่น้องประชาชนได้นำไปเป็นทุนในการประกอบสัมมาอาชีพอีกต่อหนึ่ง วงเงิน ๒๐ ล้านบาทซึ่งจะต้องส่งเรื่องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติด้วยระยะเวลานานพอสมควร

๓. ญัตติขอจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน ๒๖๐,๐๐๐ บาทเพื่อจัดซื้อปั๊มน้ำพญานาคไปติดตั้งบริเวณถนนบ้านบึง แกลง สำหรับแก้ปัญหาให้การระบายน้ำจากถนนหนองกันเกรา ซอยสารนาถเป็นไปด้วยความรวดเร็วคล่องตัวยิ่งขึ้น และนำเครื่องปั๊มนน้ำพญานาคเดิมไปติดตั้งบริเวณถนนสุนทรโวหารเพื่อแก้ปัญหากรณีเดียวกัน

รองประธานสภาฯ (ซ้าย) และประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง
(ภาพข่าวจากแฟ้มภาพ)
๔. ญัตติขอความเห็นชอบในการจัดตั้งโรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคบังคับ) สังกัดเทศบาลตำบลเมื่องแกลง เพื่อให้ครบกระบวนการในการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล

๕. โครงการปรับปรุงก่อสร้า่งถนนและท่อระบายน้ำที่ซอยหมู่บ้านนพเก้า ซอย ๙ วงเงินประมาณ ๒ ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาถนนเสื่อมสภาพ

๖. ญัตติขอจ่ายขาดเงินสะสมที่ได้จากเงินรางวัลการพัฒนาตลาดสด วงเงิน ๗๘๐,๐๐๐ บาทเพื่อนำมาปรับปรุงตัวอาคารเดิมของตลาดสดเทศบาล ๑ หรือตลาดเย็น ส่วนที่เหลือ

๗. ญัตติขอจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลเพื่อนำไปก่อสร้างศาลาเก้าเหลี่ยมตามรูปแบบศาลาที่ประทับ ณ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน ณ สระน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา ซึ่งขณะนี้แบบแปลนแล้วเสร็จพร้อมดำเนินการเพื่อให้ทันในโอกาสเฉลิมฉลองพระชนมายุ ครบ ๘๔ พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ นี้ วงเงิน ๗,๑๕๐,๐๐๐ บาท

๘. ญัตติปรับปรุงแก้ไขเทศบัญญัติของเทศบาลฯ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้่าง ใช้หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะของบ้านเมือง โดยเฉพาะเพื่อการแก้ปัญหาการตีความและความคลุมเครือในเขตพื้นที่ให้สร้างหรือห้ามสร้างอาคารสูงเกิน ๑๐ เมตร

๙. ญัตติการเสนอตราเทศบัญญัติ เรื่องก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ในท้องที่เขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อให้นายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น สามารถเปรียบเทียบปรับหรือใช้ดุลยพินิจในการดำเนินการต่อผู้ฝ่าฝืนให้มีการก่อสร้าง ต่อเติม ดัดแปลง รื้อถอน อาคารก่อนที่จะได้รับอนุญาต เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าของอาคารและประชาชนทั่วไป

       การประชุมได้เสร็จสิ้นลงในเวลาประมาณ ๑๕ นาฬิกา โดยที่ประชุมสภาฯ ได้ให้ความเห็นชอบในทุก ๆ ญัตติเพื่อให้คณะผู้บริหารนำโครงการต่าง ๆ ไปดำเนินการเพื่อพี่น้องประชาชนจากนี้ไป

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เกษตรเมือง...เรื่องง่าย ๆ ที่ก้าวข้ามการตัดสินใจ..ทำได้หรือไม่ได้ ไปไกลแล้ว

ของเสีย..กลายเป็นของดี
ของดี...กลายเป็นของเสีย
ไร่ข้าวโพดบนดาดฟ้า อาคารดับเพลิง
"ข้าวโพดบุกแหลก" เร็ว ๆ นี้
ที่ (หน้า) โรงภาพยนตร์สามย่านรามา
       ภายหลังจากงานพืชผักภูมิทัศน์และสวนสาธารณะ กองช่างเทศบาลฯ ได้ปรับเปลี่ยนสวนหย่อมไม้ประดับบริเวณรอบเสาธงหน้าสำนักงานให้เป็นสวนผักสมุนไพรรวม ๒๓ ชนิดและสามารถสร้างความเพลิดเพลินใจแก่ประชาชนที่มาติดต่องานที่เทศบาล ทั้งสามารถนำผลผลิตรอบเสาธงไปใช้ประโยชน์และจำหน่ายได้แล้ว อีกแนวทางหนึ่งในอนาคตอันใกล้ เทศบาลฯ เตรียมใช้พื้นที่สนามหญ้าเฉพาะส่วนที่อยู่รอบรั้วสนามหญ้าใต้แนวต้นไม้ใหญ่ กั้นคอกเสริมระดับดินให้สูงพอที่จะปลูกพืชอาหารได้ เพื่อแสดงตัวอย่างของการใช้พื้นที่เล็ก ๆ ให้เกิดประโยชน์

       ทั้งนี้ คาดว่าน่าจะเป็นต้นข้าวโพด ที่สามารถเิติบโตได้ผลดีในพื้นที่อันจำกัด เช่นที่กำลังออกดอกออกฝักอยู่ในขณะนี้ ณ สวนผักดาดฟ้า อาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งจะสามารถเก็บฝักได้ในเร็ววันนี้

โครงเตียงเหล็กเก่า เชื่อม ๆ อ๊อก ๆ ใช้ปลูกผัก
หรือทำบ้านไส้เดือน ไม่เกะกะ
       อนึ่ง กิ่งไม้ใบไม้ทุกชนิดสามารถนำไปกองหรือฝังดินให้กลายเป็นปุ๋ยได้ ดังเช่นที่เทศบาลได้เก็บรวบรวมเศษใบไม้เพื่อนำไปรองก้นหลุมเตรียมดินโดยไม่สูญเปล่า อีกทั้งภาชนะต่าง ๆ สำหรับการทำเกษตรเมือง ท่านสามารถสังเกตและหาได้จากสิ่งรอบตัว อาทิ กล่องโฟม เข่ง หลัว ปลอกบ่อ หรือตัวอย่างโครงเหล็กเก่าที่เคยใช้เป็นเตียงนอนก็สามารถนำมาดัดแปลงใช้ประโยชน์ในการปลูกผัก หรือเลี้ยงสัตว์ได้

ใบไม้รวบรวมไว้ใช้รองก้นหลุม
       เทศบาลตำบลเมืองแกลง จะได้มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้เสริมแทรกการปลูกไม้ยืนต้น ผลไม้ พืชเพื่อการอุปโภค อาทิ ยางพารา มันสำปะหลัง เป็นต้น มาเป็นการปลูกพืชผัก พืชอาหารเพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่งที่มีรอบระยะเวลาเก็บเกี่ยวสั้นเพียงเดือนสองเดือน ไม่ต้องรอนานคราวละหลาย ๆ ปี เพื่อลดรายจ่าย เพื่อลดการพึ่งพาข้าวปลาอาหารจากพื้นที่อื่น ซึ่งจะเกี่ยวโยงถึงการมีพืชผักที่สดและปลอดภัยสำหรับบริโภคกันในพื้นที่  ซึ่งดินฟ้าอากาศ น้ำท่า และฤดูกาลอันเหมาะสมของพื้นที่บ้านเรามีความพร้อมที่จะรองรับพืชทุกชนิดได้เป็นต้นทุนที่ธรรมชาติได้สร้างไว้ให้อยู่แล้ว 

นายกฯ ช้าง มาแกลง เปิดร้าน "มา'ยอง" ริมคลองดอนมะกอก

       วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์นี้ นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมคณะ ได้เดินทางมายังเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดร้าน "มายอง" ร้านโอทอปของคนเมืองแกลง ณ บ้านริมน้ำของนางจำรัส เจริญกิจ  สะพานดอนมะกอก โดยในพิธีดังกล่าวประธานกลุ่มโอทอป ได้กล่าวความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการเปิดร้านโอทอปเมืองแกลง เพื่อรวบรวมผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ ซึ่งเกิดจากภูมิปัญญา ทักษะความชำนาญเชิงฝีมือในการผลิตสินค้าต่าง ๆ ของคนเมืองแกลงเพื่อให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป

       โอกาสเดียวกันนี้ นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้เสนอแนวคิดเรื่องร้านมายอง ว่านับเป็นก้าวแรกของการส่งเสริมผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน เพื่อให้พี่น้องชาวอำเภอแกลงได้เรียนรู้ รู้จัก และเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ของกันเองให้เป็นที่แพร่หลายยิ่งขึ้น และในอนาคตจะต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินงานต่อจากขั้นตอนนี้ คือ การวางแนวคิดการจำหน่ายสินค้า เรื่องทำเลสถานที่ เพื่อให้สินค้าต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์ทั้งที่เกิดจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ อาทิ ต้นลำแพน ผักกระฉั่บ และเ้กิดจากทักษะทางฝีมือช่าง อาทิ เครื่องจักสาน ผลิตภัณฑ์จากต้นกระจูด ฝีมือการปรุงอาหาร ได้เป็นที่แพร่หลายต่อไป

เทศบาลนครเชียงรายมาไกล ยกทีมงานเปิดโต๊ะปรึกษาหารือการเดินรถ ขสมก.ที่เมืองแกลง

ดร.อนุรัตน์ อินทร และคณะจากเทศบาลนครเชียงราย
ขึ้น ขสมก. ที่สถานีต้นทาง
       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภา เวลา ๑๕ นาฬิกาที่ผ่านมานี้ นายสมพงษ์ กูลวงษ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้มอบหมายให้ ดร.อนุรัตน์ อินทร รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายวิสูตร บรรเจิดกิจ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย และคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ที่รับผิดชอบงานวางแผนด้านการจัดการเดินรถในเขตเทศบาลนครเชียงราย เข้าพบนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ที่ห้องประชุม ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อให้คำปรึกษาเรื่องการให้บริการรถขสมก. หรือรถขนส่งเมืองแกลง แก่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลเมืองแกลง

ปรึกษาหารือเพราะเป้าหมายของการบริการรถ ขสมก.คือ
ประชาชนในพื้นที่
       โอกาสนี้ ได้มีการหยิบยกประเด็นประสบการณ์จากการเปิดการเดินรถขสมก. ของเทศบาลตำบลเมืองแกลงขึ้นสู่การประชุม อาทิ เรื่องแนวคิดในการจัดสวัสดิการด้านการเดินทางแก่ประชาชนที่เทศบาลฯ ได้กำหนดไว้เป็น ๒ กลุ่มเป้าหมายหลัก ๆ คือ เยาวชนในวัยเด็ก และผู้สูงอายุ  เรื่องการวางเส้นทางและเป้าหมายการเดินทางที่แน่นอน คือ โรงเรียนและสนามกีฬา เพื่อรับส่งบุตรหลานไปสถานศึกษาและผู้สูงอายุไปสร้่างเสริมพลานามัย  เรื่องเวลาในการเดินรถ  เรื่องปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการเดินรถ  เรื่องเส้นทางที่ออกแบบและระยะเวลาในการเดินทาง  และประเด็นต่าง ๆ อีกมากมาย ซึ่งในการเดินทางมาของคณะจากเทศบาลนครเชียงรายครั้งนี้ เพื่อเตรียมเปิดการเดินรถ "ขสชร" หรือ ขนส่งเชียงรายใน ๒ คันแรกต่อไปในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้

       จากนั้น คณะจากเทศบาลนครเชียงราย ได้ทดลองนั่งรถขสมก. ในรอบการเดินทางปกติ ออกจากสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง เวลา ๑๖.๓๐ น. ร่วมกับประชาชนผู้โดยสารประจำเพื่อมุ่งหน้าสู่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา เพื่อศึกษาลักษณะภาวะการให้บริการจริงของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ซึ่งได้เปิดให้บริการครั้งแรกมาตั้งแต่เดือนมีนาคม ปีพ.ศ.๒๕๕๒ แล้ว

ผู้ว่าฯ ธวัชชัย ได้รร.แกลงฯ จัดรายการสถานีประชาชนผ่านทีวีไทย นายกฯ ช้างขานรับสนับสนุนเทศบาลฯ สร้่างโรงเรียน

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ก่อนเข้าสู่รายการสถานีประชาชน ทางทีวีไทย
       เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์นี้ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้เดินทางมายังห้องประชุมโรงเรียนแกลง วิทยสถาวร เพื่อประชุมหัวหน้าส่วนราชการสัญจร ซึ่งในการนี้ นายสมชาย จริยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ได้รับมอบให้เป็นผู้กล่าวรายงานข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอำเภอแกลง จากนั้น ได้นำเสนอที่ประชุมขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองประแสบริเวณแหลมท่าตะเคียน เขตพื้นที่ชุมชนหนองกระโดง เพื่อระบายการจราจรให้เกิดความสะดวกคล่องตัวยิ่งขึ้น โครงการวางท่อระบายน้ำตลอดแนวถนนแหลมยาง เพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น และได้นำเสนอประเด็นที่กรมชลประทานแจ้งให้เทศบาลตำบลเมืองแกลงทำหนังสือขออนุญาตใช้น้ำดิบจากคลองประแสเพื่อการผลิตน้ำประปา ซึ่งในอนาคตจะต้องถูกคำนวณปริมาณน้ำดิบที่ใช้เพื่อเรียกเก็บค่าน้ำ โดยเทศบาลตำบลเมืองแกลงได้แจ้งต่อที่ประชุมที่ไม่เห็นด้วย เนื่องจากน้ำประปาของเทศบาล เป็นการให้บริการประชาชน มิใช่การดำเนินงานซึ่งแสวงหาผลกำไรเหมือนธุรกิจเอกชน และหลังจากนี้ ประเด็นดังกล่าว จะต้องถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาหาทางให้น้ำดิบจากคลองประแส สามารถนำมาใช้ผลิตน้ำประปาได้ดังเดิมโดยไม่ต้องเสียค่าน้ำแก่กรมชลประทานต่อไป

นายปิยะ ปิตุเตชะ นายจารุวัฒน์ สุนทรเวชพงศ์ นายกและรองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มอบเงิน ๑๐ ล้านสนับสนุน
เทศบาลตำบลเมืองแกลงก่อสร้างโรงเรียน
       โอกาสเดียวกันนี้ นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายจารุวัฒน์ สุนทรเวชพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้เดินทางมามอบเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๕๔ แก่เทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อสนับสนุนให้เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้นำไปใช้ในการก่อสร้างอาคารโรงเรียนของเทศบาล บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา และในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจะได้จัดงบประมาณเพิ่มขึ้นอีก ๑๘ ล้านบาทเพื่อให้โครงการก่อสร้างอาคารเรียน เสาธง โรงอาหาร ห้องสุขาดำเนินไปได้จนแล้วเสร็จทุกประการต่อไป 

สุทธิชัย หยุ่น ครุ่นคิดวางแผนแข่งบาสจนกำชัย ดร.สาทิส แห่งชีวจิต สาธิตความแข็งและแรง คนเมืองแกลงวี้ดวิ้ว

   http://www.oknation.net/blog/loongjame/2011/02/28/entry-1  

        และสำหรับวันศุกร์สุดพิเศษที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้มีโอกาสต้อนรับอาคันตุกะจากต่างแดนตามที่ได้นัดหมายและประชาสัมพันธ์มาก่อนหน้า โดยในเวลา ๑๔ นาฬิกา ดร.สาทิส อินทรกำแหง แห่งชีวจิต พร้อมด้วยคุณสุทธิชัย หยุ่น จากเครือเดอะเนชั่นและคณะนักบาสเกตบอลอาวุโส ได้เดินทางมายังสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ซึ่งนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ให้การต้อนรับ โดยนายเทศมนตรีได้บรรยายเรื่อง " เมืองแกลงกับความพยายามมุ่งสู่ความเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ" ซึ่งหลายมาตรการในการพัฒนาเมือง ล้วนมีเป้าหมายที่มุ่งตอบสนองคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน มุ่งส่งเสริมคุณภาพดิน น้ำ และอากาศเพื่อให้มีภาวะเหมาะแก่การทำการเกษตร ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความคล่องตัวในการทำมาค้าขายของประชาชนในเขตชุมชนเมืองอีกทอดหนึ่ง เกิดกระบวนการแห่งการเกื้อกูลกัน โดยปัจจัยฐานที่สำคัญคือการอนุรักษ์ดินและน้ำ

       หลังจากนั้น คณะได้เดินทางด้วยรถ ขสมก. ไปยังศูนย์การเรียนรู้ ของเทศบาลตำบลเมืองแกลงบริเวณอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ชมกระบวนการในการนำของเสียไปแปรรูปด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดคุณประโยชน์ทั้งต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ประหยัดงบประมาณของทางราชการ และสร้างเสริมรายได้ให้แก่ประชาชน ซึ่งผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องตรา "ข้าวแกลง" และผลิตภัณฑ์มูลและน้ำมูลไส้เดือนดิน ได้รับความสนใจเรียกซื้อหาจากคณะอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง

       ในเวลา ๑๗ นาฬิกา ดร.สาทิส อินทรกำแหง พร้อมคณะได้เดินทางไปยังสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา เทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อให้ความรู้เรื่องระบบ อิมมูน ซิสเต็ม (Immune System) ในร่างกายของมนุษย์ทุกคน เรื่องวิธีการออกกำลังกายด้วยการใช้ไม้กระบอง เพื่อให้ร่างกายทุกส่วนได้ขยับ ในการนี้ มีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

       ในเวลา ๑๘.๓๐ น. จึงได้ออกเดินทางไปยังแม่น้ำประแส ห้องรับแขกที่ใหญ่ที่สุดของเมืองแกลงบริเวณชุมชนบ้านแหลมยาง เพื่อล่องแพชมความงดงามของสายน้ำและแสงระยิบระยับของหิ่งห้อย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่ได้รับความสนใจจากคณะที่มาเป็นอย่างยิ่ง

       และในเช้าวันเสาร์ที่ ๒๖ กุมภา วันรุ่งขึ้น คณะของคุณสุทธิชัย หยุ่น ในนามชมรมบาสเกตบอลเครือเดอะเนชั่นๆได้เปิดอบรมการฝึกสอนบาสเกตบอลแก่เยาวชนจำนวน ๘๐ คนในโครงการ "ดูบาสเป็น เล่นบาสได้" และได้ลงทำการแข่งขันเชื่อมความสามัคคีกับชมรมบาสเกตบอล เทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยมีดร.สาทิส อินทรกำแหง ในวัย ๘๕ ปี พร้อมด้วยนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติ อาวุโสลงทำการแข่งขัน ณ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ผลปรากฎว่า ทีมบาสเกตบอลเครือเดอะเนชั่น สามารถใช้ทักษะประสบการณ์เอาชนะทีมบาสเกตบอลเมืองแกลงไปได้อย่างหวุดหวิดด้วยคะแนน ๖๐ ต่อ ๕๖ คะแนน ในการนี้ คุณสุธีร์ จินตนานฤมิตร ได้มอบตู้หนังสือและหนังสืออ่านให้แก่เทศบาลตำบลเมืองแกลงเพื่อไว้ประจำห้องสมุด ซึ่งเทศบาลตำบลเมืองแกลงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ชมประมวลภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://picasaweb.google.com/112954231219227709171/20110226?authkey=Gv1sRgCNGc66ii8MDNEA#5577697254323993266

เชื่อมโยงข่าวคมชัดลึก ที่...
http://www.komchadluek.net/detail/20110225/89863/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AA-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95.html

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

วัวเทศบาลฯ ฝากลูกมาทำงานเพิ่มอีก ๑ ตัว

แม่ลูกเคลียคลอ พะเน้าพะนออยู่ใกล้กัน
       จากข้อมูลค่าเฉลี่ยสัดส่วนขยะหรือของเสียของประเทศไทย ซึ่งมีขยะอินทรีย์ หรือเศษพืชผัก เศษอาหารที่เน่าเสียย่อยสลายได้ ไม่น้อยกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ มีฤดูกาลที่เหมาะสมในการเพาะปลูก และมีตลาดสดกระจายอยู่ทั่วไปทุกวัน ทำให้เทศบาลตำบลเมืองแกลงเล็งเห็นถึงการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์เหล่านี้มาโดยตลอด ว่าสามารถนำมาแปรรูปกลับไปเป็นปุ๋ย เป็นธาตุอาหารกลับคืนเพื่อให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ได้อีก จึงใช้เครื่องมือจำพวกสิ่งมีชีวิตหลายชนิดในกระบวนการย่อยสลายขยะอินทรีย์เหล่านี้ ตั้งแต่สัตว์ชนิดที่มีขนาดเล็กอย่างจุลินทรีย์ จนถึงสัตว์สี่เท้าขนาดใหญ่อย่างวัว ที่สามารถนำหญ้าที่ึขึ้นรกรุงรังอยู่ริมทางทั่วไปในเขตเมือง และสามารถนำเศษผัก เศษผลไม้เปลือกหนา ๆ บางชนิดอาทิ ขนุน ไปเป็นอาหารสำหรับวัว เพื่อให้วัวสามารถสร้างปุ๋ยคอกกลับมาใช้งานได้

สมาชิกใหม่ป้ายแดง 
       เมื่อปีพ.ศ.๒๕๕๑ ในคราวจัดงานบุญกลางบ้าน ในโอกาสฉลอง ๑๐๐ ปี บ้านตลาดสามย่าน เทศบาลตำบลเมืองแกลงจึงได้ร่วมกับพี่น้องประชาชนจัดโครงการไถ่ชีวิตโค โดยนำเงินที่ได้จากการร่วมกันทำบุญในคราวนั้นจำนวน ๙ หมื่นบาทไปไถ่ชีวิตโคจำนวน ๙ ตัวจากโรงฆ่าสัตว์มาเลี้ยงไว้ ณ ทุ่งแหลมท่าตะเคียน เขตรอยต่อระหว่างชุมชนหนองกระโดงและชุมชนพลงช้างเผือก ซึ่งวัวสามารถผลิตปุ๋ยคอกได้จำนวนมาก และช่วยเทศบาลฯ ประหยัดค่าปุ๋ยสำหรับการดูแลต้นไม้ตามสถานที่ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ในขณะที่วัวเพศเมีย ก็ได้ตกลูกมา รวมถึงมีประชาชนไปไถ่ชีวิตโคจากโรงฆ่าสัตว์นำมามอบแก่เทศบาลฯ ไว้อีก ๒ ตัว จนถึงขณะนี้มีวัวรวม ๑๖ ตัว

       และล่าสุดเมื่อเช้าวันนี้ ได้ลูกวัวเพศเมียเพิ่มขึ้นอีก ๑ ตัว จากการตกลูกของแม่วัวท้องแก่ สุขภาพสมบูรณ์ทั้งแม่และลูก ซึ่งเทศบาลฯ จะได้ดูแลวัวสำหรับใช้ทำหน้าที่กำจัดขยะอินทรีย์จำพวก ผัก หญ้า เศษผลไม้ เพื่อนำปุ๋ยคอกกลับไปใช้ใหม่ ลดความสิ้นเปลืองทั้งในการขนส่งขยะอินทรีย์นำไปทิ้งที่หลุมฝังกลบและประหยัดพื้นที่หลุมฝังกลบเพื่อยืดอายุการใช้งานของหลุมได้ต่อไป

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ชุมชนช่วยเคลื่อนการผลิตพืชอาหาร มุ่งคนเมืองแกลงสุขภาพดี ลด Food Miles ลดน้ำมันที่ใช้ขนส่งอาหารมาไกล ๆ

เงินทองเป็นของมายา ข้าวปลาเป็นของจริง
ผักปลอดสารพิษ..มั่นใจจึงซื้อไป
       ในระยะสองปีที่ผ่านมานี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลงมีความพยายามที่จะยกระดับการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในหลาย ๆ ด้าน ทั้งเรื่องสุขภาพพลานามัย เรื่องงานสวัสดิการ งานสงเคราะห์ เรื่องการเดินทางคมนาคม ฯ และหนึ่งในนั้นคือ ความพยายามที่จะส่งเสริมให้ผู้คนที่มีฐานะความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบากจากการมีภาระทางครอบครัว และผู้ที่มีความสนใจในการอาชีพทางการเกษตรที่เป็นอาชีพแต่ดั้งเดิมของอำเภอแกลง ได้ทำกิจการด้านเกษตรเมือง โดยปรับเปลี่ยนวิธีดำเนินการให้สอดคล้องเหมาะสมตามอัตภาพ และปรับชนิดของพืช ที่แต่เดิมเป็นพืชพลังงานที่ต้องรอวันเก็บเกี่ยวในระยะยาว มาเป็นพืชอาหาร จำพวกผัก และข้าวที่มีรอบการเก็บเกี่ยวระยะสั้นเห็นผลเร็ว

แปลงผักกระฉั่บที่ปลูกเอาเมล็ดไปเพาะต้นอ่อนขาย
       และผลที่ตามมาคือ กิจการปลูกผัก ปลูกข้าว เริ่มเป็นที่นิยมแพร่หลายยิ่งขึ้นทั้งในและนอกเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง บนแนวทางที่ไม่มุ่งเน้นการโหมลงทุนทางการเงิน แต่ขับเคลื่อนไปพร้อมกับการเรียนรู้ในหลาย ๆ ด้าน โดยขณะเดียวกัน เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้ปรับหลักคิด โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ในหลาย ๆ แห่งมาปลูกพืชแบบเดียวกันกับประชาชน เพื่อเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปัน ประสบการณ์
       ลานพฤกษาผลาหาร รอบเสาธง หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงเป็นตัวอย่างพื้นที่เล็ก ๆ ไม่สักกี่ตารางวาที่เปลี่ยนจากไม้ประดับมาเป็นการปลูกพืชอาหาร จำพวกผัก ที่มีมากถึง ๒๓ ชนิด และสามารถเก็บบริโภคหรือจำหน่ายได้อย่างมั่นใจ เนื่องจากมีการดูแลรักษาแบบปลอดสารพิษสารเคมี

       ขณะเดียวกัน มีประชาชนตามชุมชนต่าง ๆ เกิดความตื่นตัวขึ้นมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเมืองแพร่หลายยิ่งขึ้น เป็นไปตามเป้าหมายของเทศบาลที่ต้องการให้ประชาชนเกิดรายได้ และสังคมส่วนใหญ่ได้รับประทานพืชผักที่ราคาถูกกว่าการนำเข้าจากที่อื่นที่ต้องมีค่าขนส่ง และเป็นพืชผักที่สด สะอาด ปลอดภัย โดยปลูกกินปลูกขายกันในพื้นที่รอบบ้าน

ลูกค้ายืนรอผักสด ๆ ที่กำลังเก็บ
สวนผักรอบเสาธงหน้าสำนักงานเทศบาลฯ

ต้นมะพร้าวออกลูกเป็นผัก..Ha ha
       ชุมชนที่มีการขยายกิจการด้านเกษตรในเมืองค่อนข้างแพร่หลาย คือ ชุมชนหนองควายเขาหัก ชุมชนพลงช้างเผือก ชุมชนดอนมะกอก และกำลังขยายเข้าไปในอีกหลายชุมชน ด้วยงบประมาณในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับชุมชน และหากท่านใดสนใจเรียนรู้กิจการข้างต้น สามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานพืชผัก ภูิมิทัศน์และสวนสาธารณะ กองช่าง หรืองานพัฒนาชุมชน กองการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๖๗๕๒๒๒ ต่อ ๒๑๕ และ ๓๐๕ หรือเข้าชมกิจการได้ที่ด้านหลังอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถนนสุนทรภู่ได้ทุกวันเวลาราชการ

เทศบาลฯ ประกาศชื่อตอน งานบุญกลางบ้าืน ปีที่ ๘...

       เจ็ดปีที่ล่วงมา จากพื้นเดิมของงานบุญกลางบ้าน ที่เกิดขึ้นภายหลังจากความพยายามฟื้นฟูสภาพคลองลำน้ำประแสที่ต้องใช้เวลากว่าสามปีให้กลับคืนสภาพที่เทศบาลฯ จะสามารถนำน้ำดิบมาใช้ในการผลิตน้ำประปาได้อย่างมั่นใจ รวมถึงประชาชนสามารถมีแหล่งอาหารสัตว์น้ำ คือกุ้งหอยปูปลา ในคลองประแสไว้บริโภคได้อย่างอุดมสมบูรณ์ การจัดงานบุญกลางบ้านจึงเริ่มต้นขึ้น เมื่อได้มีการก่อสร้างศาลาต้นโพธิ์ขึ้นแทนศาลาไม้หลังเดิม ถนนสุนทรโวหาร ซอย ๙ แล้วเสร็จ เพื่อเข้าสู่มาตรการ "ขนคนไปยลคลอง" ที่มุ่ีงหวังจะได้ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของน้ำและลำน้ำคลองประแส

       จึงเป็นตอน "ท่องนที ศรีประชุมชล" ในปีแรก และจากนั้น ได้ร้อยเรียงรจนาชื่อตอนงานในแต่ละขวบปีให้เหมาะกับสภาวะการณ์นั้น ๆ อาทิ ตอน "เพริศทัศนา สายคงคา ค่าควรเมือง" ที่ตอกย้ำถึงความสุขจากการได้เห็นความงดงามของแม่น้ำที่เป็นต้นกำเนิดของเมืองแกลง  ตอน "สมจินตธารา ดั่งปวงเทพ เทวานฤมิตร" ที่เปรียบคลองประแสว่าเป็นสายน้ำประดุจเทพเทวดามานฤมิตรสร้างไว้ได้สมใจคนที่ได้อยู่  ตอน "ฉลอง ๑๐๐ ปี บ้านตลาดสามย่าน" ที่ใ้ห้เป็นบันทึกไว้ในโอกาสบ้านตลาดสามย่านมีอายุครบ ๑๐๐ ปีในปีพ.ศ.๒๕๕๑ ภายหลังย้ายเมืองแกลงจากบ้านดอนเค็ด ย่านวัดโพธิ์ทองพุทธารามมาอยู่ ณ บ้านตลาดสามย่าน  ตอน "ดินน้ำสัมบูรณ์ เกษตรเมืองเพิ่มพูน เกื้อกูลทุำกชีวา" ที่มุ่งหมายให้เห็นถึงการที่เมืองแกลงมีสภาพภูมิประเทศที่ตั้งอันมีดินและน้ำที่อุดมสมบูรณ์ หากดำเนินชีวิตประกอบอาชีพทำการเกษตร ก็ย่อมเท่ากับการอาศัยดินและน้ำเป็นทั้งที่อยู่อาศัย เป็นที่ทำมาหากิน เป็นที่สร้างรายได้ให้กับทุกคน

       และในปีพ.ศ.๒๕๕๔ อันเป็นปีที่ ๘ แล้ว ของงานบุญกลางบ้านที่กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันพุธที่ ๑๖ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มีนาคมนี้ ได้กำหนดให้เป็นชื่อตอน "ดุจแดนสรวงประดิษฐา ภูมิถิ่นเกษตรา เหล่าประชาอภิบาล" ที่ประสงค์จะได้แสดงความรู้สึกร่วมกันว่า เมืองแกลงของเรา เปรียบดังดินแดนที่เทพเทวดาได้บรรจงประดิษฐ์ตกแต่งเอาไว้อย่างงดงามชวนภิรมย์ และได้กำหนดไว้ให้ผืนดินเมืองแกลงนี้มีความเหมาะสมที่จะทำการเกษตรได้อย่างอุดมสมบูรณ์ จึงควรที่ประชาชนทุกคนจะได้ร่วมกันรักษาอภิบาลแหล่งทำกินทางการเกษตรของเราเอาไว้ ซึ่งหากประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลฯ จะร่วมกันทำเกษตรเมืองที่มุ่งเน้นการใช้พื้นที่เท่าที่มีเพาะปลูกพืชอาหารประจำวัน และประชาชนที่อาศัยอยู่รอบ ๆ เขตเมืองแกลงสามารถมีรายได้ที่ดีจากอาชีพเพาะปลูก อาชีพเกษตรกรรมจากพืชอาหาร อาทิ ข้าว ผัก ผลไม้หรือพืชพลังงานต่าง ๆ อาทิ ยางพารา ปาล์ม มันสำปะหลัง  ก็จะัยังผลให้ตลาดสามย่านมีการไหลเวียนทางเศรษฐกิจที่ดีตามไปด้วย ซึ่งจะเสริมสร้างให้ผู้คนในเมืองแกลงได้อยู่ดีกินดี อันมีปัจจัยฐานที่สำคัญที่สุดของกระบวนการนี้ คือ ดินและน้ำอันอุดมสมบูรณ์ นั่นเอง

       "ดุจแดนสรวงประดิษฐา ภูมิถิ่นเกษตรา เหล่าประชาอภิบาล" จึงเป็นตอนของงานบุญกลางบ้านในปีที่ ๘ ที่กำหนดขึ้นเพื่อการชักชวนเชื้อเชิญให้ทุกท่านได้ช่วยกันรักษาแหล่งทำมาหากิน ทำอาชีพที่สอดคล้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเมืองแกลง ให้ที่ทำกินในเมืองแกลงได้สงวนไว้เป็นของคนเมืองแกลงสืบไปนั่นเอง

       ส่วนรายละเอียดของงานบุญกลางบ้าน จะได้ทยอยนำมาแจ้งท่่านผู้ฟังนับจากนี้เป็นต้นไป

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เทศบาลฯ หนุนนักเรียนสารนารถฯ รอบรู้เรื่องใกล้ตัว ตะลอนทัวร์...ทั่วเมืองแกลง
       เกือบตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๕ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาที่ผ่านมา บุคลากรช่วยสอน จากเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้นำนักเรียนโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ตั้งแต่ระดับอนุบาล ไปจนถึงระดับประถมศึกษา รวมกว่า ๕๐๐ คน เดินทางด้วยรถขสมก. (ขนส่งเมืองแกลง) ออกทัศนศึกษาตามที่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารนารถฯ ได้ขอรับการสนับสนุนในโครงการนี้

       โอกาสนี้ เทศบาลฯ จึงนำนักเรียนเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ คือ ศูนย์ประสานงาน เครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก  โรงผลิตน้ำประปาบ้านหนองแหวนของเทศบาลฯ อุโบสถวัดโพธิ์ทองพุทธาราม และมหาอุโบสถวัดสารนาถธรรมาราม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ที่มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักและเข้าใจในเรื่องบ้านเมืองที่ตนเองอาศัยอยู่ ซึ่งจะเป็นฐานคิดสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตในอนาคตต่อไป


       หากโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาระยอง ประถมศึกษา เขต ๒ โรงเรียนใด มีความประสงค์และเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้เรื่องราวในท้องถิ่น สามารถติดต่อประสานงานการเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลงทุกวันเวลาทำการ


ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่..
https://picasaweb.google.com/wallaya.pat/602?feat=email#

https://picasaweb.google.com/wallaya.pat/1202?feat=email#

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ชุมชนเตรียมยกระดับ ขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเีรียงบ้านเมืองผาสุก

       จากการที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ประสานงานร่วมกับประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชนทั้ง ๑๓ แห่ง เพื่อแนะนำให้เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน หรือ ศพช. โครงการชุมชนพอเพียง ระดับเทศบาล ตั้งแต่ก่อนเดือนพฤศจิกายน ปีที่่ผ่านมา

       ขณะนี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้รับแจ้งว่า มีชุมชนจำนวน ๔ ชุมชนที่ได้ผ่านหลักเกณฑ์จากการพิจารณาของคณะกรรมการในส่วนกลางแล้ว คือ ชุมชนมาบใหญ่ ในโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ และการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท  ชุมชนหนองแหวน ในโครงการจัดซื้อและฝึกสอนดนตรีไทยเพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และโครงการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ด วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  ชุมชนสุนทรโวหาร ในโครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทยและเปิดการฝึกสอนอบรมเพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และโครงการฝึกอบรมการนวดแผนไทย วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท  ชุมชนหนองกระโดง ในโครงการทำนาเพื่อผลิตข้าวปลอดสารพิษ ในวงเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่งทั้งสี่ชุมชนจะได้เข้าสู่กระบวนการจัดทำโครงการตามที่เสนอในเร็ววันนี้

       ท่านผู้ใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ในชุมชนข้างต้น สามารถติดต่อได้ที่ประธานชุมชนมาบใหญ่ หนองแหวน สุนทรโวหาร และหนองกระโดง หรือติดต่อได้ที่งานพัฒนาชุมชน กองการศึกษา สำันักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ส่วนความคืบหน้าของชุมชนที่อยุ่ระหว่างการติดต่อประสานงาน เมืองแกลงนิวส์จะได้แจ้งข่าวทุกท่านได้ทราบในโอกาสต่อไป

ประชาพิจารณ์สร้่างโรงเรียนเทศบาลฯ อบอุ่น ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ แจง..ผ่านเกณฑ์ฉลุย

       เมื่อประมาณหกโมงเย็นของวันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ ลานจอดรถสนามกีฬา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา เทศบาลตำบลเมืิองแกลง พร้อมด้วยประชาชนจากทุกชุมชน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ผู้แทนจากสำนักงานพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ระยอง เขต ๒ ที่ประกอบด้วย นายจรูญ เจริญรักษ์ และนายวัลลภ รองพล รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตฯ ทั้ง ๒ ท่าน นายสุชีพ ชั้นสูง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแกลง วิทยสถาวร ได้มาร่วมกันในการจัดทำประชาพิจารณ์การจัดตั้งโรงเรียนเทศบาลฯ

       ในช่วงแรกของรายการ เป็นการนำเสนอหลักคิดในการจัดการศึกษาของเทศบาลผ่านระบบวีดีทัศน์ จากนั้นเป็นการให้รายละเอียดที่มาของการก่อสร้างสนามกีฬาฯ พอเป็นสังเขปจากนายกเทศมนตรี บอกเล่าถึงความเป็นมาของการจัดการศึกษาในเมืองแกลง ที่มีบันทึกไว้ในหนังสือตรวจการคณะสงฆ์สมัยรัชกาลที่ ๕ บอกเล่าที่มาของแหล่งเงินงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ บอกเล่าแนวคิดในการออกแบบอาคารเรียนหลังแรก แนวคิดในการได้มาซึ่งรูปแบบของหมู่อาคารส่วนประกอบในการก่อสร้างโรงเรียน ซึ่งจะก่อสร้างเลาะเรียงอยู่ ณ ริมน้ำคลองประแสในอนาคตอันใกล้ต่อจากนี้ไป

       หลังจากนั้น ได้เชิญนายทิวัตถ์ ผ่องแผ้ว เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้แทนนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองมาให้คำยืนยันถึงวงเงินงบประมาณที่จะให้การสนับสนุนพร้อมความคืบหน้าในการดำเนินการ รวมถึงการเชิญนายแพทย์บัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๒ จังหวัดระยอง ได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนถึงที่มาในการประสานงานงบประมาณจากภาคส่วนราชการต่าง ๆ มาสู่พื้นที่สนามกีฬา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา อาทิ การประสานงานงบประมาณก่อสร้่างถนนสายท่ายายบุญ บ้านบนเนิน เป็นต้น และขณะนี้ได้ประสานงบประมาณการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์มูลค่ากว่า ๑๓ ล้านบาทที่กำลังลงมืออยู่ในขณะนี้ที่จะแล้วเสร็จในราวปลายเดือนเมษายนที่จะถึงนี้

       นอกจากพี่น้องประชาชนที่ไปร่วมก้ันประชาพิจารณ์จะได้กรอกแบบสอบถามเรื่องโรงเรียนเทศบาลที่ได้ดำเนินการมาก่อนหน้าการประชาพิจารณ์นี้แล้ว ยังได้แสดงทัศนะ ความคิดเห็น ข้อสังเกต คำแนะนำ ต่าง ๆ อย่างหลากหลายแก่ที่ประชุมในโอกาสเดียวกัน อาทิ การปรับปรุงการออกแบบ แบบสอบถามในครั้งต่อไป ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก ระดับช่วงวัยของนักเรียนที่เทศบาลควรเปิดการเรียนการสอน การทำโรงเรียนที่มุ่งเน้นการสอนภาษาที่ ๓ และมุ่งเน้นการกีฬา เป็นต้น ซึ่งหลังจากนี้ นายกเทศมนตรีจะได้รวบรวมประเด็นความคิดเห็นทั้งหมด และจะมีการเปิดเวทีเสวนาการจัดการศึกษาในโรงเรียนเทศบาลนี้ในอนาคตต่อไป รวมถึงการเตรียมนำเรื่องการขอจัึดตั้งโรงเรียนเสนอเข้าขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงในปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้

ชมภาพการประชาพิจารณ์เพิ่มเติมที่...

https://picasaweb.google.com/phunumthip/20110216?authkey=Gv1sRgCPOdn_XA8I-Pcg#

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

หอกระจายข่าวรุกคืบ เข้าพื้นที่หนองกระโดง พลงช้างเผือก

       หลังจากที่ได้ปรับปรุงเสริมสร้างระบบหอกระจายข่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมประสิทธิภาพการแจ้งข้อมูลข่าวสารในรูปแบบที่ดำเนินการอยู่ โดยผ่านทางระบบเสียงตามสายซึ่งค่อนข้างประสบป้ัญหาในการซ่อมบำรุง เนื่องจากต้องอาศัยการพาดสายส่งกระจายเสียงไปตามเสาไฟฟ้าที่มีทั้งสายโทรศัพท์จำนวนมากจากหลายบริษัท และสายส่งกระแสไฟฟ้า ต่อมาเทศบาลฯ ได้เพิ่มระบบกระจายเสียงผ่านสถานีวิทยุเอฟเอ็ม ๑๐๔ เสียงจากเมืองแกลงเรื่อยมา รวมถึงการเพิ่มช่องทางข้อมูลข่าวสารผ่านทาง www.muangklang.com การแจ้งข่าวผ่านระบบ SMS

       และในที่สุด คณะผู้บริหารมีแนวคิดให้ปรับปรุงเสริมสร้างระบบหอกระจายข่าวขึ้นใหม่เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ในทุก ๆ ชุมชน เพื่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร โดยปรับห้วงเวลาในการออกอากาศให้เกิดความเหมาะสมเฉพาะแต่ในช่วงเวลาเช้า ๖.๓๐ นาฬิกา ถึง ๗.๐๐ นาฬิกา เพื่อความกระชับ และมีประสิทธิภาพเว้นแต่มีเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งหอกระจายข่าวทุกจุดจะติดตั้งเครื่องกำหนดเวลาอัตโนมัติไว้

       จากผลการปรับปรุงเสริมสร้างหอกระจายข่าวจนถึงขณะนี้ เทศบาลฯ สามารถส่งกระจายเสียงครอบคลุม พื้นที่ชุมชนสุนทรโวหาร (บางส่วน) ชุมชนแกลงแกล้วกล้า ชุมชนหนองควายเขาหัก ชุมชนวัดสารนาถฯ ชุมชนมาบใหญ่ และล่าสุดได้ขยายการออกอากาศไปยังชุมชนหนองกระโดง และชุมชนพลงช้างเผือกเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้ว และยังจะทำการปรับปรุงเสริมสร้างระบบหอกระจายข่าวอย่างต่อเนื่องในระยะอันใกล้ ที่บริเวณตลาดสามย่าน ชุมชนสุนทรโวหาร ชุมชนในยาง ชุมชนแหลมยาง ซึ่งความคืบหน้าจะได้แจ้งให้ท่านได้ทราบเป็นลำดับไป หากท่านประสงค์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการออกอากาศกระจายเสียง สามารถแจ้งทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข ๐๓๘ ๖๗๑๑๓๒ ในวันและเวลาราชการ

วันนี้พบกัน...ประชาพิจารณ์การจัดการศึกษาว่าด้วยโรงเรียนเมืองแกลง

       วันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์นี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลง จะได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาลฯ ที่จะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการไปสู่การเปิดการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนเทศบาลในอนาคต

       โดยการจัดประชาพิจารณ์การจัดตั้งโรงเรียนในวันนี้ จะเป็นการนำเสนอวิดีทัศน์ที่แสดงหลักคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเทศบาล และการให้ข้อมูลฐานเกี่ยวกับจำนวนประชากรในวัยเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง พร้อมข้อมูลฐานด้านอื่น ๆ หลังจากนั้น นายกเทศมนตรีจะได้กล่าววัตถุประสงค์ในเรื่องนี้ และแจ้งกระบวนงานต่าง ๆ ที่ผ่านมาโดยลำดับ ตั้งแต่การจัดหา จัดเตรียมที่ดินสำหรับก่อสร้างโรงเรียน ความเหมาะสมของทำเลที่ตั้ง แหล่งที่มาของงบประมาณ การนำเสนอโมเดลอาคารเรียนหลังแรก พร้อมอาคารส่วนประกอบ ซึ่งจะประกอบไปด้วย อาคารโรงอาหาร อาคารห้องสุขา อาคารสโมสรชาวแกลง อาคารหอประชุม อาคารสำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน อาคารศูนย์ลดโลกร้อน ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูล จัดทำออกมาเป็นหลักคิด กระทั่งตกผลึกเป็นรูปแบบหมู่อาคารในอนาคตที่จะสะท้อนอัตลักษณ์ ความเป็นเฉพาะตัวของเมืองแกลงแก่ผู้ที่จะได้เข้ามาใช้สอย และผู้ที่พบเห็นในอนาคตต่อไป

       การประชาพิจารณ์ในวันนี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลงจะได้รวบรวมข้อมูลความคิดเห็น ข้อสังเกตต่าง ๆ จากทุกท่านเพื่อนำไปกลั่นกรองปรับแก้ให้โรงเรียนเทศบาลได้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป

ชมวีดีทัศน์ได้ที่นี่..

http://www.youtube.com/watch?v=XhXoUhacC7c

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กระหน่ำรัก...ในเสียงดนตรี ที่งาน...Muangklang's Valentine String Contest 2011

       เย็นวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ์นี้ กิจกรรมการส่งเสริมเยาวชนด้านนันทนาการ โดยเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้เริ่มต้นสำหรับในปี ๒๕๕๔ นี้ ด้วยงานเมืองแกลง วาเลนไทน์ สตริง คอนเทสต์ ๒๐๑๑ ณ ลานหมากสง ริมอนุสาวรีย์สุนทรภู่ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา

       การแข่งขันด้านดนตรีสตริงสำหรับเยาวชนนี้ จะยังคงมีอีกในวันที่ ๑๑ และชิงชนะเลิศกันในวันจันทร์ที่ ๑๔ เพื่อหาวงสุดยอดฝีมือดนตรีสตริงเยาวชนของเมืองแกลง จากจำนวนวงเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น ๒๔ ทีม ซึ่งในวันแรกนี้ ได้รับความสนใจจากเยาวชนนักเรียนจำนวนมากที่ตามมาเชียร์และให้กำลังใจกับวงโปรดของตน เทศบาลฯ จึงขอเิชิญท่านได้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวได้ในวันพรุ่งนี้ และเย็นวันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ต่อไป