โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2555

แกลง..เมืองรักราก..คว้ารางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ จาก สมาคมสถาปนิกสยาม...


       เมื่อวันที่ ๑๗ เมษยนนี้ สมคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีหนังสือแจ้งมายังสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกล ได้ทราบว่า สมาคมฯ ได้เข้ามาสำรวจประเมินงานอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมในเขตเทศบาลฯ เมืองแกลง พร้อมกับอีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศ คณะกรรมการได้แจ้งผลการประเมินให้เทศบาลฯ ได้รับรางสัล "อนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕" ในประเภท "ชุมชนพื้นถิ่น" จากทางสมาคม โดยกำหนดการเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีนั้น สมาคมฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

       ทั้งนี้ เทศบาลฯ ได้มีการเสนอหลักคิดต่องานด้านการอนุรักษ์ต่าง ๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่ต้องมีองค์ประกอบครบด้าน ทั้งงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางศิลปกรรม ด้านอาคารบ้านเรือนเดิม โดยเฉพาะบริเวณบ้านตลาดสามย่าน ถนนสุนทรโวหาร อาคารโรงพักเก่าที่ปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่แต่คงเค้าโครงเดิมและรังสรรค์ให้งดงามเหมาะสมแก่ยุคสมัยในรูปของหอประวัติเมืองแกลง งานปรับปรุงก่อสร้างสะพานข้ามคลองประแส บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแกลงหลังเก่า ให้มีลักษณะเฉพาะตัว เพิ่มร่องรอยเรื่องราวลวดลายงานศิลปกรรมต่าง ๆ ไว้สองฝั่งสะพานพร้อมภาพถ่ายสะพานเดิมแต่ปี พ.ศ.๒๔๖๖ ที่หมายให้ได้ชื่อว่าเป็น "สะพานเล่าเมือง" งานการออกแบบเส้นทางและการเดินทางด้วยรถขสมก. ที่สะท้อนเรื่องราวให้เรียนรู้มิติต่าง ๆ ของเมืองได้ที่ตัวรถ งานก่อสร้างอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ณ สนามกีฬาฯ ที่เริ่มจากภาพถ่ายเก่าขนาด ๒ นิ้วเพียงภาพเดียว จนกระทั่งสามารถค้นหารวบรวมเรียบเรียงเรื่องราวงานปั้นของปูชนียบุคคลแห่งกรมศิลปากร อย่างศาตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี เอาไว้ได้ ที่นับเป็นการตอบคำถามที่วนเวียนอยู่ไปมานานถึงกว่าห้าสิบปี ตามบันทึกของนายเสวต เปี่ยมพงศ์ศานต์ เมื่อปี พ-ศ-๒๔๙๘ ที่ว่า "...ทั้งชาวเมืองแกลง และชาวเมืองอื่น เมื่อได้มาชมโมเดลจำลองนี้ ต่างก็ถามกันว่า.....สักเมื่อใด จึงจะได้สร้างให้เห็นเป็นของจริง.."

       นอกจากนี้ ยังนำเสนอแนวคิดงานด้านการอนุรักษ์ที่ต้องครอบคลุมถึงเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัมนธรรมประเพณีพื้นถิ่นอย่างเทศกาลกินเจ และตักบาตรเทโว รวมถึงแนวคิดที่สามารถรังสรรค์งานด้านวัฒนธรรมประเพณีขึ้นมาใหม่ แต่ทำให้สอดคล้องกับยุคสมัยในปัจจุบัน อย่างงานบุญกลางบ้าน โดยไม่จำต้องอนุรักษ์แต่ของเก่าแต่เพียงฝ่ายเดียว เพราะทำขึ้นวันนี้ พรุ่งนี้ก็กลายเป็นอดีตแล้ว

       และเมื่อประมวลโดยภาพรวมแล้ว โดยเหตุที่เมืองแกลง เป็นชุมชนพื้นถิ่นที่มีชีวิตได้อย่าง "เมืองพึ่งพาตนเอง" โดยมิต้องอาศัยการบ่มเบ่งหรือสนับสนุนจากภาคส่วนราชการใด ๆ ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้โดยปกติสุข มีวงจรเศรษฐกิจการค้าที่เกื้อกูลระหว่างกันของผู้คนในพื้นถิ่นในแต่ละแขนงอาชีพ เหล่านี้ จึงเป็นผลงานที่สมาคมสถาปนิกสยามได้มอบรางวัลให้เพื่อประกาศเกียรติคุณส่งเสริมสนับสนุนเป็นกำลังใจแก่ชาวเมืองแกลงในโอกาสนี้

posted from Bloggeroid

วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2555

ภาพข่าวเล่าเรื่องจากเมืองแกลง...

นำวันชัย สมเดชรากกรมชลฯ ประสานนายกมานะ บ้านนาเรื่องพื้นที่ก่อสร้างประตูระบายน้ำหนองแหวน ป้องกันน้ำเค็มเข้าโรงประปา และเพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ำถาวร..นัดพบเจ้าของที่ดินสองฝั่งคลองสัปดาห์ที่ ๓ พฤษภานี้
วันที่สองของการนำดินทรายขึ้นจากคลองโดยไม่ต้องซื้อ เพื่อถมปรับระดับบริเวณโรงเรียนให้เสมอสนามกีฬา และการระบายน้ำดีขึ้น..คาดว่าจะเริ่มปรับเกลี่ยได้ราวจันทร์นี้ (ภาพจากส.ท.จาตุรงค์)
บ้านก๋งวันนี้ขึ้นประตูบ้านแล้ว เตรียมเข้าฝาบ้านและห้องหับภายในต่อไป..งานชลอตัวเพราะเข้าสู่ขั้นตอนความละเอียดแล้ว


สามเณรน้อยที่มาบวชช่วงปิดเทอม ณ วัดพลงฯ มาร่วมงาน
ทำบุญส่งท้ายสงกรานต์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๕
ณ ศาลาแหลมท่าตะเคียน
ผืนนาในเมืองแกลงย่านดอนมะกอก และอีกหลายแห่งไถหน้าดินรอฝนเตรียมพร้อมปลูก "ข้าวแกลง" กันแล้ว (๒๑ เมษายน ๒๕๕๕)วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555

สำรวจความคืบหน้า...หมู่เรือนอยู่เมืองแกลงวิทยา อีกสุขศาลา แลระเบียงเมือง...

ยอดศาลาเก้าเหลี่ยม...เมื่อยามแหงนยล
       รายงานความคืบหน้าฉบับย่อจากบริเวณหัวงานโครงการต่าง ๆ สดจากสนามกีฬาและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษาดังนี้

ทัศนียาภาพจากชั้น ๒ บ้านไม้เก่า
เพราะเรา..ต่างมิปรารถนาจะได้ยิน..."กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว"
๑.เรือน "บ้านก๋ง"...ที่เทศบาลฯ ได้รื้อชิ้นไม้จากบ้านไม้เก่าที่ปากน้ำประแสมาปรับปรุงอนุรักษ์เพื่อเป็นอาคารหนึ่งในบริเวณโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา หรือศูนย์การเรียนรู้เรื่องการลดภาวะโลกร้อนในอนาคต...ขณะนี้พร้อมปูหลังคากระเบื้องว่าวแล้ว ก่อนที่จะเข้างานฝาบ้าน และตกแต่งภายในต่อไป คาดว่า จะแล้วเสร็จในราวเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้

งานก่อสร้างบ้านดิน น่าจะได้รับความสนใจในยุคโลกร้อน
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพราะลดการใช้ปูนซิเมนต์ลงได้มาก
๒.อาคารเรียนหลังแรก...โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา...ที่แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๓ ห้อง มีชานทางเดิน บันไดขึ้น ลงได้ทั้ง ๒ ด้าน เป็นบ้านผนังดิน ซึ่งมีความหนากว่าอิฐบล็อกและอิฐมอญ เนื่องจากใช้การก่อผนังโดยการวางบล็อกดินในแนวนอน ซึ่งจะทำให้มีความเย็นสบายภายในห้องมากกว่า....ขณะนี้งานมุงหลังคากระเบื้องว่าวใกล้แล้วเสร็จ อยู่ในระหว่างการการใส่ช่องวงกบหน้าต่างและการก่อผนัง 

วางบล็อกดินลงไปแรง ๆ เพื่อให้เนื้อดินกลืนกัน
๓.อาคารโรงอาหาร...โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา...ที่แบ่งพื้นที่เตรียมอาหารไว้ ๒ ฝั่งอาหาร ตรงกลางเป็นที่รับประทานอาหาร และในอนาคตจะปรับเป็นร้านค้าชุมชนเมื่อมีโรงอาหารแห่งใหม่แล้ว ขณะนี้งานก่อผนังดินและวงกบหน้าต่างแล้วเสร็จ อยู่ในขั้นตอนงานตกแต่งภายใน

งานวางฐานรากที่ต้องแม่นยำและใช้เวลาพอสมควร
๔.อาคารหลัก...โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา โดยการสนับสนุนงบประมาณของนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ลักษณะเป็นอาคาร ๓ ชั้น ยาว ๙๓ เมตร สร้างตามแบบแปลนของเทศบาลที่ได้เค้าโครงมาจากศาลาว่าการมณฑลจันทบุรี (ปัจจุบันคือที่ทำการของหอจดหมายแห่งชาติ ที่ ๑๓ อยู่ตรงข้ามศาลหลักเมือง จันทบุรี) ขณะนี้...งานก่อสร้างวางฐานรากโครงสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการวางคานคอนกรีตรับน้ำหนัก เตรียมขึ้นโครงสร้างชั้นที่ ๑ ต่อไป


๕.ระเบียงเมืองแกลง...ในบริเวณสระน้ำที่สร้างโดยกำหนดพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑ ไร่ครึ่ง มีศาลาเก้าเหลี่ยมห่างจากจุดตั้งต้น ๘๔ เมตรไปถึงกลางสระเทศบาลฯ ก่อสร้างในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะนี้...งานวางพื้นระเบียงและขั้นบันไดทางลงใกล้แล้วเสร็จ ก่อนที่จะวางพื้นเวทีที่ยกระดับจากพื้นเดิมที่ ๕๐ เซ็นติเมตรต่อไป ขณะที่งานยึดแผ่นโค้งช่องอุโมงค์น้ำรอบโครงสร้างกำลังดำเนินการอยู่ คงเหลืองานทำระเบียงกันตก งานระบบไฟฟ้า และตกแต่งรอบสุดท้ายรอบบริเวณต่อไป

       ทั้งนี้ ยังมีห้องสุขาอีก ๒ แห่ง คือที่บริเวณโรงเรียนอยู่เมืองแกลง และที่ฝั่งตรงข้ามอัฒจันทร์สนามฟุตบอลซึ่งงานโครงสร้างเสร็จสิ้นแล้ว คงเหลือแต่งานวางเครื่องสุขภัณฑ์และตกแต่งภายใน และจะสามารถแล้วเสร็จทันภายในกำหนดเช่นกัน

   

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2555

ผ่านพ้นงานร่วมใจปลูกต้นตะเคียน..เมืองแกลงเดินหน้ารักษาให้รอดผ่านฤดูร้อนนี้ต่อไป...มั่นใจ "เอาอยู่"

ผู้แทนจากกัมพูชาร่วมปลูกต้นตะเคียนเป็นที่ระลึก
       หลังงานบุญกลางบ้านที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ร่วมกับคณะกรรมการชุมชน ชมรมและหลายภาคส่วนจัดขึ้นในระหว่างวันพุธที่ ๒๑ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคมที่ผ่านมานี้แล้ว ในวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ระหว่างช่วงการจัดงาน ได้มีพิธีเปิดศาลาแหลมท่าตะเคียนทองและโรงสีข้าวกล้อง ตรา "ข้าวแกลง" ขึ้น โดยยังมีกิจกรรมที่สำคัญหลายส่วนด้วยกัน คือ การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมข้าวจาก ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอำเภอแกลง การแสดงมวยและลำตัดพื้นบ้านพลงช้างเผือก การแสดงนาฎศิลป์ จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรี รวมถึงการเสวนาเรื่อง "เมืองคาร์บอนต่ำ ความฝันหรือเป็นจริงได้ในท้องถิ่น" ร่วมกับผู้แทนจากเมืองกัมป๊อด กัมพูชา และผู้มีประสบการณ์ด้านนี้

       ภารกิจสำคัญที่ได้กระทำในโอกาสเดียวกัน คือการปล่อยพันธุ์ปลา ๕๐,๐๐๐ ตัว สู่แม่น้ำประแสในวันดังกล่าว และอีก ๕๐,๐๐๐ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคมในโอกาสวันทำบุญเมือง นอกจากนี้ ยังมีการปลูกไม้ตะเคียนอีกจำนวน ๘๔ ต้น บริเวณด้านทิศตะวันออกของศาลาแหลมท่าตะเคียนทอง พร้อมด้วยพันธุ์ไม้ยืนต้นต่าง ๆ รอบ ๆ สระน้ำด้านหลังศาลาอีกด้วย เพื่อให้ต้นไม้ ดิน และน้ำได้ทำหน้าที่ตามธรรมชาติเกื้อกูลประโยชน์นานัปการได้ต่อไป

ปล่อยพันธุ์ปลาทั้งที่ศาลต้นโพธิ์และศาลาแหลมท่าตะเคียน
       ขณะนี้ งานพืชผักภูมิทัศน์ และสวนสาธารณะ กองช่าง เทศบาลฯ ได้เข้าทำที่บังแดดด้วยการมุงกิ่งต้นจากและคลุมโคนต้นด้วยฟางเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในฤดูร้อนนี้ไว้แล้ว ขณะที่กองสาธารณสุขฯ ยังได้มีการนำเอาซากจากการชำแหละสุกรจากโรงฆ่าสัตว์มากลบฝ้ังในร่องที่เตรียมไว้ข้่างต้นตะเคียนสำหรับเป็นปุ๋ยบำรุงดินอย่างต่อเนื่องต่อไป

ต้นตะเคียนหลังเมรุวัดสารนาถฯ เติบโตได้ดี
       อนึ่ง ต้นตะเคียนที่เทศบาลฯ ได้นำไปปลูกไว้ ณ หลังเมรุวัดสารนาถธรรมารามเมื่อประมาณ ๖ ปีที่แล้ว เมื่อยังเป็นต้นกล้าขนาดเล็กอยู่นั้น ขณะนี้มีการเจริญเติบโตได้ดี ต้นใบอุดมสมบูรณ์ จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้นในที่ดินที่ว่างเปล่า เพื่อให้ร่มเงาแก่บ้านเมืองและสำหรับใช้สอยในภายหน้าได้สืบไป