โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

งานก่อสร้างโรงเรียน "อยู่เมืองแกลงวิทยา" และอาคารศูนย์การเรียนรู้ "เมืองแกลงลดโลกร้อน" รวม ๔ อาคาร เดินหน้าแล้ว..หลังทุกฝ่ายร่วมกราบไหว้เจ้าที่เอาฤกษ์เอาชัย

       เมื่อวันพุธที่ ๒๘ ธันวาคมนี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้เริ่มต้นโครงการก่อสร้าง "โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา" และโครงการ "ศูนย์การเรียนรู้ เมืองแกลงลดโลกร้อน" ขึ้นพร้อมกัน ณ บริเวณ แปลงที่ดินด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา

       ทั้งนี้ ได้กราบนิมนต์พระครูบุรเขตสังฆการ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทองพุทธาราม ในฐานะเจ้าคณะตำบลทางเกวียน และในฐานะที่สนามกีฬาฯ ของเทศบาลตั้งอยู่ในบริเวณเขตชุมชนวัดโพธิ์ทองฯ มาปะพรมน้ำพระพุทธมนต์ และตั้งศาลเ้จ้าที่ชั่วคราวขึ้นเพื่อให้งานก่อสร้างเกิดความเรียบร้อยราบรื่น และได้เชิญบุคคลต่าง ๆ ในพื้นที่ ผู้ได้มีส่วนในการก่อตั้งและให้การสนับสนุนการก่อสร้า่งสนามกีฬาฯ ของเทศบาลฯ เรื่อยมาเพื่อร่วมในการประกอบพิธีเริ่มต้นงานก่อสร้าง  อาทิ นายสิน กุมภะ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายวิฑิต ลาวัณย์เสถียร ประธานมูลนิธิช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน อำเภอแกลง นายประยูร เจริญชนม์ อดีตผู้อำนวยการโีรงเรียนอนุบาลระยอง นายนิคม นางอรรฆิศา สุวรรณกิจ ผู้บริจาคที่ดินแก่เทศบาล นายวิโรจน์ กังสวนิช นายกสมาคมพุทธศาสตร์สงเคราะห์ (ฮะเฮงตั๊ว)  นายเกียรติศักดิ์ ตั้งเจริญสุทธิชัย (กุยอิงเกาะ)  คุณสมเกียรติ อภิญญาชน  คุณสมพงษ์ สนทราพรพล  เป็นต้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงทั้ง ๒ เขต และประธานชุมชนทุกชุมชน 

       งานก่อสร้่างอาคารเรียนโรงเรียน "อยู่เมืองแกลงวิทยา" เป็นอาคารขนาด ๓ ชั้น ๓๐ ห้องเรียน กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๙๓ เมตรรวมมูลค่า ๒๘ ล้านบาท ได้รับการสนับสนุนจากนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คาดว่าจะใช้เวลาการก่อสร้างประมาณ ๑ ปี  ส่วนงานก่อสร้่าง อาคารศูนย์การเรียนรู้ เมืองแกลงลดโลกร้อน ขนาด ๑ ชั้น ค่าก่อสร้างประมาณ ๒.๒ ล้านบาท และอาคารร้านค้าชุมชน ขนาด ๑ ชั้น ค่าก่อสร้างประมาณ ๑๕๓ ล้านบาท ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่เปิดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ ๑ คาดว่าจะสามารถก่อสร้า่งแล้วเสร็จทันภายในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ รวมถึงห้องสุขาสำหรับบริการประชาชนอีก ๒ หลัง รวมมูลค่ากว่า ๙ แสนบาท  

       นอกจากนี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ยังได้ร่วมกับบริิษัท โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยการประสานงานของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ปรับปรุงก่อสร้่างต่อเติมอาคารบ้านไม้เก่าที่มีอายุกว่า ๘๐ ปี จากปากน้ำประแสขึ้น ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้ เมืองแกลงลดโลกร้อนดังกล่าว เพื่อให้เป็นอาคารสำหรับการศึกษางานศิลปกรรมของคนเมืองแกลงในยุคอดีต เพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิถีชีวิต อัตลักษณ์และเป็นสถานที่แสดงนิทรรศการ การให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนต่อไป ซึ่งคาดว่าจะสามารถก่อสร้่างได้แล้วเสร็จทันในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน

       เทศบาลตำบลเมืองแกลงขอขอบคุณผู้เข้าร่วมพิธีเปิดงานก่อสร้่างและตั้งศาลเจ้าที่ชั่วคราวระหว่างการก่อสร้างไว้ ณ โอกาสนี้ และขอมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๕ แด่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลเมืองแกลงทุกท่าน โดยนายกเทศมนตรีตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนฝ่ายจะได้ตั้งใจกำกับดูแลการดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป

วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554

นายกฯ สมใจ..หญิงแกร่งแห่งเทศบาลนครภูเก็ต พาพวกบุกศูนย์การเรียนรู้ฯ เมืองแกลง..แม้นวันอาทิตย์ก็...จัดไปเพราะมาไกล

       วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ธันวาคมนี้ คุณสมใจ  สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรี ได้นำคณะผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งราชการและภาคประชาชน รวมถึงผู้ประกอบการในพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต กว่า ๗๐ คนเดินทางมายังเทศบาลตำบลเมืองแกลง

       ทั้งนี้เพื่อเข้าเยี่ยมชม เรียนรู้และแลกเปลี่ยนการดำเนินงานของเทศบาลระหว่างกัน ณ ศูนย์การเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองแลเะสิ่งแวดล้อมประจำภาคตะวันออก ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยมุ่งเน้นเรื่องการศึกษาเรื่องกระบวนทัศน์และกระบวนงานในการจัดการของเสียของเมือง ซึ่งเทศบาลนครภูเก็ตเป็นเทศบาลขนาดใหญ่ และเป็นพื้นที่รองรับคนจากต่างถิ่นที่เข้ามาดำเนินธุรกิจและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ปีละนับล้านคน ทำให้เรื่องขยะที่เกิดจากวงจรชีวิตคนในนครภูเ้ก็ตดังกล่าว เป็นประเด็นที่ต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการและการจัดการในระบบเมือง

       ในการนี้ คุณสมใจ ได้เข้าเยี่ยมชมทุกฐานการเรียนรู้ของเทศบาลตำบลเืมืองแกลง ซึ่งนายวิทยา พุฒิธนะสุนทร รองนายกเทศมนตรีได้กล่าวให้การต้อนรับคณะจากนครภูเก็ตซึ่งอยู่ในโครงการร่วมกันของ Delgosea ภายใต้การประสานอำนวยการของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ที่ได้ดำเนินงานมากว่า ๑ ปีร่วมกับเทศบาลตัวแทนในภาคอื่น ๆ ตลอดมา  


       หลังจากนั้นนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนางนุชนาถ สุขาวดี รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้นำชมและให้คำอรรถาธิบายการดำเนินงานต่าง ๆ ตลอดการทัศนศึกษาดูงาน ก่อนที่คณะวิทยากรของเทศบาลตำบลเมืองแกลง จะได้นำคณะจากนครภูเก็ตขึ้นรถขสมก. (ขนส่งเมืองแกลง) ชมสถานที่ต่าง ๆ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวเทศบาลตำบลเมืองแกลงในโอกาสเดียวกัน

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เจ้าคณะจังหวัด..ผู้ว่าฯ ระยอง นำคณะผู้เชี่ยวชาญเข้าพื้นที่สนามกีฬาเมืองแกลง..พิจารณาความเป็นไปได้ไว้เป็นตัวเลือกการก่อสร้างพุทธมณฑล

       เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคมนี้ เวลาประมาณ ๑๑.๓๐ นาฬิกา พระราชสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายธาตรี นามะสนธิ ปลัดจังหวัดระยอง นายชรินทร์ รวมนรินทร์ หัวหน้าสำนักพุทธศาสนา จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการพิจารณาสถานที่สำหรับงานโครงการก่อสร้่างพุทธมณฑล ประจำจังหวัด ได้เดินทางมาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา เทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยมีนายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลร่วมให้การต้อนรับ

       ทั้งนี้ สืบเนื่องจากจังหวัดระยอง ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คณะสงฆ์จังหวัดระยองมีโครงการก่อสร้างพุทธมณฑลขึ้นในจังหวัด และที่ผ่านมา ได้ร่วมกับคณะสงฆ์และผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่าง ๆ พิจารณาหาสถานที่และศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้เรื่อยมา โดยได้พิจารณาเลือกพื้นที่บึงจำรุง ในเขตตำบลชากพงไว้เป็นสถานที่ก่อสร้างลำดับแรก และเลือกพื้นที่บริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของแปลงที่ดินสนามกีฬาฯ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ซึ่งมีอยู่ประมาณ ๓๐ ไร่้เป็นสถานที่ลำดับถัดมา โดยบริเวณดังกล่าวในปัจจุบัน ได้ขุดเป็นสระเก็บน้ำไว้แล้วส่วนหนึ่ง ประมาณ ๑๑ ไร่ และมีแนวเขตที่ดินด้านทิศเหนือติดลำคลองประจำเมือง กำลังอยู่ืในระหว่างการพัฒนาต่อเติมเป็นพื้นที่สำหรับพี่น้องประชาชนชาวเมืองแกลงและละแวกใกล้เคียงได้มาออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งลักษณะการใช้พื้นที่มีความเหมาะสมสอดรับกับกิจการส่งเสริมสุขภาพจิตในกรณีของการก่อสร้างเป็นพุทธมณฑลได้เช่นเดียวกัน และเทศบาลฯ มีขีดความสามารถพร้อมที่จะเข้าไปบริหารจัดการพื้นที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานดังกล่าวได้ตลอดเวลา

       หลังจากนี้ จะได้มีการหารือเรื่องสถานที่ตลอดจนความเหมาะสมของการก่อสร้างพุทธมณฑลนี้ในระดับจังหวัดต่อไป

 

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สำนักนโยบายและแผน กระทรวงทรัพฯ จับมือ IGES จากญี่ปุ่น ดันเมืองแกลงนำร่อง Asean Environmentally Sustainable Cities Programme

       อนุสนธิจากการที่สำนักนโยบายและแผน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับ Institure for Global and Environmental Strategies (www.iges.or.jp) จากประเทศญี่ปุ่นได้จัดทำโครงการ Asean Environmentally Sustainable cities (ESC Programme) หรือ โครงการเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ และได้พิจารณาคัดเลือก เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และเทศบาลตำบลเมืองแกลง เป็นเมืองต้นแบบในโครงการดังกล่าว โดยได้ประสานงานและจัดสรรงบประมาณแก่เทศบาลทั้ง ๓ แห่งเพื่อให้นำงบประมาณนี้ไปขยายผลสร้่างเครือข่ายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองน่าอยู่ ซึ่งในส่วนเทศบาลตำบลเมืองแกลงได้รับการสนับสนุนงบประมาณในวงเงินประมาณ ๓๔๐,๐๐๐ บาท
(For more pic.) https://picasaweb.google.com/109098576067590950184/152011

      ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมผ่านศูนย์การเรียนรู้ การจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก (Eastern Regional Coordinating Center on Urban and Environmental Management) จำนวนรวม ๕ รุ่น ระหว่างวันที่ ๑๔ วันที่ ๑๙ วันที่ ๒๖ ธันวาคม และวันที่ ๔ และวันที่ ๑๖ มกราคมศกหน้า รุ่นละ ๒ ถึง ๓ วัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเยาวชน ประชาชนในพื้นที่ และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ที่มีความสนใจ ซึ่งขณะนี้ได้แจ้งความประสงค์เ้ข้ารับการอบรมแล้วจำนวนมาก


              การอบรมมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานสิ่งแวดล้อมประจำพื้นที่ตั้งของเมือง ความเข้าใจเรื่องราวในหลากหลายมิติของกระบวนเมืองซึ่งมีความหลากหลายในการประกอบอาชีพที่ต้องพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติอย่างดิน น้ำและฤดูกาลที่มีความเหมาะสม นอกจากนี้ยังจัดให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ลงพื้นที่ดูการดำเนินงานจริงทั้งจากกลุ่มอาชีพที่มีอยู่ในพื้นที่อย่างเช่น การทำนา การปลูกผัก การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่พึ่งพาน้ำดิบจากแ่ม่น้ำ รวมถึงการจัดการเมืองของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่มุ่งเน้นการใช้ภารกิจประจำวันในบริบทงานของเทศบาลในการลดภาวะโลกร้อน อาทิ มิติการจัดการพื้นที่โล่ง (Green and open space area) มิติของการลดการปลดปล่อยคาร์บอนด้านการขนส่งและการใช้ไฟฟ้า (Cabon emission and methodology for mitigation and adaptation) มิติด้านความมั่นคงทางอาหารของเมือง (Urban agriculture Campaign) และ มิติด้านการจัดการของเสีย ( Waste management) ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญคือความผาสุกของพี่น้องประชาชน


       ทั้งนี้ การจัดอบรมรอบที่ ๑ ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว โดยมีกลุ่มเป้าหมายแรกคือนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๕ และ ๖ กว่า ๗๐ คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากโรงเรียนแกลง วิทยสถาวร ซึ่งนายกเทศมนตรีได้มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมและให้มีการตรวจประเมินผลการอบรมทั้งในรูปของการทอดแบบสอบถามความคิดเห็น และการบรรยายผลการอบรมในรูปของการเขียนเรียงความส่งกลับมาที่เทศบาล รวมถึงสร้างเครือข่ายช่องทางการสื่อสารสถานการณ์ข่าวสารบ้านเมืองผ่านระบบจดหมายอีเลคทรอนิคส์ (E-mail)ในอนาคตต่อไป

       

วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ที่ตั้งอาคารเรียนตกผลึกแล้ว...ทั้งเทศบาลฯ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประสานงานและอบจ. ซักซ้อมกันรอบสุดท้าย พร้อมลงมือต้นปีใหม่นี้

       เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคมที่ผ่านมา คณะผู้บริหารพร้อมด้วยเหล่าสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อพิจารณาตำแหน่งที่ตั้งอาคารเรียนซึ่งจะประกอบไปด้วย

       ๑. อาคารเรียนหลัก กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๙๓ เมตร สูง ๓ ชั้น จำนวน ๓๐ ห้องเรียนที่เป็นแบบแปลนของเทศบาลฯ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง


       ๒. อาคารเรียนศูนย์ลดโลกร้อน ซึ่งจะใช้ประโยชน์ทางการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลจำนวน ๓ ห้องเรียนในปีแรก


       ๓. อาคารร้านค้าชุมชน ซึ่งจะใช้เป็นโรงอาหารสำหรับนักเรียนในปีแรก


       ๔. อาคารศูนย์การเรียนรู้บ้านไม้เก่าจากปากน้ำประแส ซึ่งจะซ่อมแซมปรับปรุงให้เป็นอาคารหนึ่งของศูนย์การเรียนรู้การลดโลกร้อน


       ๕. ห้องสุขา จำนวน ๒ หลัง สำหรับใช้บริการนักเรียนและประชาชน

       หลังจากนั้นในเวลา ๒๐ นาฬิกาวันเดียวกันได้นัดประชุมเพื่อพิจารณาตำแหน่งอาคารต่าง ๆ เพื่อเป็นความเห็นจากเทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยในวันที่ ๖ ธันวาคมถัดมา คุณนงพัลค์ จั่นเจริญ จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และคณะสถาปนิกผู้ออกแบบจากบริษัท ป่าเหนือสตูดิโอ ได้เดินทางมาประชุมก่อนที่จะลงสำรวจพื้นที่ร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในวันที่ ๗ ธันวาคมถัดมา อาจารย์สาธิต เลิศเพียรนิมิต ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูทิศทางการก่อสร้างอาคารที่สอดคล้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้เดินทางมาร่วมให้คำแนะนำอีกทางหนึ่งด้วย

       ทั้งนี้ ตำแหน่งการก่อสร้างอาคารหลัก จะอยู่บริเวณตอนกลางของแปลงที่ดินค่อนมาทางทิศตะวันออก ส่วนหมู่อาคารที่เหลือ จะอยู่บริเวณด้านทิศเหนือใกล้ริมน้ำโดยเกาะกลุ่มกับบริเวณหมู่ต้นไม้ยืนต้นเดิม ซึ่งบริเวณที่ดินที่ติดกับริมน้ำ ได้มีการกันพื้นที่เป็นระยะถอยร่นไว้ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เป็นไปตามตามหลักเกณฑ์ผังเมืองที่กำกับโซนพื้นที่นี้เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ชายคลอง เพื่อการระบายน้ำในฤดูน้ำหลากที่ดี และเพื่อภูมิทัศน์ที่สวยงามของบ้านเมือง

       เทศบาลตำบลเมืองแกลง จะเริ่มลงมืองานก่อสร้างโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยาทุกอาคารในเบื้องต้นนี้อย่างช้าที่สุด ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม ๒๕๕๕ นี้เป็นต้นไป เพื่อให้อาคารบางหลังสามารถเปิดใช้งานได้ทันในการเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ เดือนพฤาภาคมของปีเดียวกัน

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมวันพ่อ...พาคนเมืองแกลงชื่นใจ...พาเหรดบริจาคโลหิตถึง ๑๕๕ รายถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัว

       ในเดือนธันวาคม เดือนแห่งวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษานี้ ชาวไทยได้ชื่นชมพระบารมีในคราวที่ได้ทรงเสด็จออกมหาสมาคม ณ มุขเด็จ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เพื่อให้พระบรมวงศานุวงศ์พร้อมด้วยพสกนิกรได้เข้าเฝ้าถวายพระพร และได้ทรงมีพระราชดำรัสที่เปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตา และความเป็นห่วงประชาชนโดยเฉพาะที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอย่างหาที่สุดมิได้

       ในส่วนเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ร่วมกับพี่น้องชาวเมืองแกลง ทำกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการจัดกิจกรรมออกกำัลังกายเพื่อสุขภาพขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม โดยเริ่มต้นขบวนเดินเพื่อสุขภาพจากลานหน้าหอประวัติเมืองแกลง มุ่งสู่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา จากนั้นร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล และกีฬาฮาเฮต่าง ๆ ตามมติของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเมืองแกลง

       นอกจากนี้ ในวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคมยังได้ร่วมกับอำเภอแกลง กิ่งกาชาดอำเภอแกลง โรงพยาบาลแกลง จัดโครงการรับบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทยขึ้น ณ หอประชุมสมาคมพุทธศาสตร์สงเคราะห์ อำเภอแกลง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเช่นเดียวกัน โดยมีพี่น้องชาวเมืองแกลงจากหลายภาคส่วนมาร่วมกันบริจาคโลหิตถึงจำนวน ๑๕๕ รายมากกว่าครั้งใด ๆ รวบรวมเลือดได้มากกว่า ๕๐๐๐๐ ซีซี. ซึ่งจะทำให้การเตรียมพร้อมสำหรับอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงนี้มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุได้ดียิ่งขึ้น


       ขอถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน