โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

จากของดี (ข้าว) สู่ของเสีย (ขยะ)...จากโรงสีข้าวสู่โรงคัดแยกขยะ...เมืองแกลงจับมือองค์การก๊าซเรือนกระจกพร้อมเดินระบบ เดินเครื่องเต็มสูบแล้ว

       หลังจากที่เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในโครงการศึกษาวิจัยรูปแบบเมืองคาร์บอนต่ำ (Low Cabon Cities Model) เรื่อยมานับแต่ปี ๒๕๕๓ กระทั่งในขณะนี้ ได้มีการนำรูปแบบดังกล่าวไปขยายผลในอีก ๒๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการค้นหาข้อมูลฐานขององค์กรและระบบเมือง ก่อนที่จะมีการปรับตัววางมาตรการเพื่อช่วยกันลดปัญหาภาวะโลกร้อนตามมา

สุพิศพร บุนนาค จากสำนักโนบายและแผน กระทรวงทรัพยากรฯ
และ Shom Teoh จาก IGES ญี่ปุ่น เดินทางเข้าชมสายพาน
คัดแยกขยะเครื่องล่าสุด ณ ศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย
       และในอีก ๒ ภารกิจที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้สนับสนุนแก่เทศบาลฯ คือ การสร้่างโรงสีข้าว (ข้าวแกลง) เพื่อให้เทศบาลฯ สามารถปฏิบัติการได้ครบวงจรในประเด็นของการลดการเดินทางของอาหาร (Food Miles/Food Transportation) และการสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่เมือง (Food Security)  และอีกโครงการหนึ่งคือการสร้างโรงคัดแยกขยะอย่างประหยัด ณ ศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย คลองไอ้วอง บ้านชำฆ้อเรื่อยมาแล้วนั้น

        ทั้ง ๒ โครงการข้างต้น สามารถเดินระบบปฏิบัติการได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในส่วนของโรงสีข้าว "ข้าวแกลง" อาศัยเงินทุนจาก "กองทุนข้าวแกลง" ในการรับซื้อเมล็ดข้าวเปลือกจากชาวนาในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการปลูกข้าว โดยไม่พึ่งพานโยบายประกันราคาส่วนกลางแต่อย่างใด 

รถบรรทุก ๖ ล้อมือสองที่ซื้อด้วยเงินคัดแยกขยะ
ให้เป็นทรัพย์สินของเทศบาลฯ แม้จะต้องเป็นหนี้สักระยะหนึ่งก็ตาม
        และในส่วนโรงคัดแยกขยะนั้น แม้นว่าจะประสบปัญหาการขาดแคลนยานยนต์ในการลำเลียงขยะที่คัดแยกแล้วสู่หลุมฝังกลบ เนื่องจากรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ ของเทศบาลได้มีการใช้งานทุกคันอย่างเต็มที่อยู่แล้ว   ล่าสุด นายกเทศมนตรีตัดสินใจสั่งซื้อรถบรรทุก ๖ ล้อ เครื่องยนต์มือสอง ในราคา ๓๘๐,๐๐๐ บาท โดยนำเงินรายได้จากคัดแยกขยะจำนวนหนึ่งไปจ่ายเป็นค่ารถ และยังมีหนี้ค่ารถบรรทุกคันดังกล่าวอีกประมาณ ๒ แสนบาท ซึ่งมั่นใจว่า จะสามารถนำเงินรายได้จากการคัดแยกขยะไปส่งใช้ได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ นี้  ขณะเดียวกัน ได้อุทิศรถยนต์คันดังกล่าวให้เป็นทรัพย์สินของเทศบาลฯ แล้ว ในนามของศูนย์การเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก  ทั้งนี้ เพื่อให้งานการจัดการขยะในระบบเมือง สามารถเดินหน้าได้ต่อไป และสามารถคัดแยกขยะจากอีก ๑๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาใช้บริการหลุมฝังกลบขยะของเทศบาลฯ ได้อย่างครบถ้วนทุกแห่งและเต็มรูปแบบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป