โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ประชุมสภาเทศบาลฯ ๒ นัด สมาชิกสภาฯ หนุนเสริมการพัฒนาเมือง ซักถามและให้ข้อเสนอแนะ

    
        อนุสนธิจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประำจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งนายปรวีร์ วัฒนานุกิจ ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้เรียกสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมพร้อมกันเมื่อวันพุธที่ ๒๕ และวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคมที่ผ่านมานี้แล้วนั้น

       ผลการประชุมในประเด็นของการเสนอญัตติของนายกเทศมนตรีเพื่อให้สภาเทศบาลฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการต่าง ๆ นั้น  ที่ประชุมสภาได้ให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในโครงการให้เทศบาลตั้งงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เกี่ยวกับการชำระหนี้เงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จำนวน ๖๔๖,๗๔๐ บาท โดยมอบให้กองการประปาของเทศบาล เป็นผู้ชำระหนี้ดังกล่าวแทนเทศบาล เพื่อให้เกิดความถูกต้องเรียบร้อย และจำนวนการส่งชำระหนี้ที่เหลืออยู่อีก ๘ งวดจากนี้ไป เทศบาลจะมอบให้เป็นภาระของกองการประปา นำเงินงบประมาณรายได้ของกองการประปาไปชำระเอง เนื่องจากปัจจุบัน สถานะการเงินการคลังของกองการประปา มีความพร้อมที่จะดำเนินการเองได้ หลังจากที่ได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการและพัฒนาการบริหารจัดการมาได้ระยะหนึ่งแล้ว  พร้อมกันนี้ ได้ให้ความเห็นชอบแก่กองการประปา ในการจัดซื้อเครื่องจ่ายละลายคลอรีน อัตราการจ่ายสูสุด ๑.๗ ลิตรต่อนาที ราคา ๔๐,๐๐๐ บาท และเครื่องจ่ายสารละลายสารส้ม อัตราการจ่ายสูงสุด ๖ ลิตรต่อนาที ราคา ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ ซึ่งจะทำให้การผลิตน้ำประปาได้คุณภาพมาตรฐานยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป


       นอกจากนี้ สภาเทศบาลฯ ยังได้ให้ความเห็นชอบโครงการก่อสร้่างรางระบายน้ำฝนบริเวณรอบชายคาอาคารหอประว้ัติเมืองแกลง จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท เพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย  รวมถึงเห็นชอบให้ปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล ๑ หรืออาคารตลาดเย็น จำนวน ๑,๐๐๕,๐๐๐ บาทเพื่อให้อาคารที่มีอายุใช้งานมานานเกิดความมั่นคง แข็งแรง สวยงามเรียบร้อย พร้อมที่จะให้เป็นอาคารสาธารณะสำหรับการจับจ่ายซื้อของต่อไปในเร็ววันนี้

       อนึ่ง โครงการต่าง ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ทั้งในส่วนของโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๔ และโครงการที่ได้รับความเห็นชอบให้จ่ายขาดจากเงินสะสมของเทศบาลในปีงบประมาณนี้ ขณะนี้ทุกโครงการสามารถดำเนินการตามขั้นตอนและเงื่อนเวลาที่กำหนดไว้ได้ตามเป้าหมาย โดยหลายโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างตามสัญญา บางโครงการอยู่ระหว่างการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หรือรอลงนามในสัญญา ซึ่งเทศบาลตำบลเมืองแกลงมั่นใจว่า จะสามารถจัดทำทุกโครงการเพื่อตอบสนองปัญหาความต้องการ และการพัฒนาเมืองของพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพต่อไป  โดยความคืบหน้าในแต่ละโครงการ "เมืองแกลงนิวส์" จะได้รายงานท่านได้ทราบทุกระยะ

      

      

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

อาคารเอนกประสงค์ หลังคาไร้โครงสร้างเหล็กถัก คืบหน้าแล้วกว่า ๘๐ เปอร์เซ็นต์

ความคืบหน้าล่าสุด วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔


       ในอนาคตอันใกล้ หรือประมาณภายในกลางเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ อาคารเอนกประสงค์ซึ่งมีขนาดความกว้างถึง ๓๐ เมตร และความยาว ๘๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒.๕ ไร่  มูลค่าการลงทุนประมาณ ๑๓ ล้านบาท ก็จะแล้วเสร็จ  โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนของการใช้รถเครนยกหลังคาชนิดพิเศา รูปทรงโค้งครึ่งวงกลม แบบไร้โครงสร้างรับน้ำหนักช่วงกลางตัวอาคารขึ้นไปประกอบ ซึ่งคงเหลือพื้นที่ต้องดำเนินการอยู่อีกประมาณไม่เกิน ๑๐ เมตร

ภาพถ่ายแบบ panorama
       อาคารเอนกประสงค์ดังกล่าว ได้รับการประสานงบประมาณจากอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งเป็นงบประมาณของกระทรวงกีฬาและการท่องเที่ยว โดยมีเทศบาลตำบลเมืองแกลงเป็นผู้ดำเนินการออกแบบ และกำหนดพื้นที่ก่อสร้าง ส่วนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินการโดยจังหวัดระยอง โดยมีนายวราวุธ ปิ่นเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง

       สำหรับความสูงของเสาโครงสร้า่งอาคารจำนวนด้านละ ๙ ต้นนั้น มีความสูงต้นละ ๙ เมตร และมียอดหลังคาวัดจากระดับพื้นที่สูง ๑๖ เมตร เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ก็จะสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ได้เอนกประสงค์  แต่ในระยะต่อไป เทศบาลฯ ยังมีแนวคิดที่จะออกแบบส่วนขยายพื้นที่โดยรอบอาคาร รวมถึงการปรับภูมิทัศน์ เพื่อให้เกิดความสวยงาม และสามารถใช้งานได้อย่างเอนกอนันต์ยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป  เพื่อให้เป็นสิ่งปลูกสร้า่งอีกชิ้นหนึ่งที่จะอยู่คู่กับสนามกีฬาและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา ของพี่น้องชาวเทศบาลตำบลเมืองแกลงต่อไปตราบนานเท่านาน

ชมวีดีโอความคืบหน้าการก่อสร้างล่าสุด ณ วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔

วีดีโอแนะนำศูนย์การเรียนรู้ฯ เทศบาลตำบลเมืองแกลง พร้อมเผยแพร่แล้วคลิ้กที่นี่เพื่ออ่านเนื้อข่าวอย่างสั้น และชมวีดีโอ
https://sites.google.com/site/maepim/

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เศษอาหาร เศษผักผลไม้มีค่า นำกลับไปทำปุ๋ย ก็ได้ชื่อว่า..เกิดมาทดแทนคุณ "แผ่นดิน" เหมือนกัน

    ชมวีดีโอการทำปุ๋ยคอกจากหมูหลุมที่นี่ http://www.youtube.com/watch?v=Rh1idU-dGQQ


        ท่ามกลางกระแสการพัฒนา ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคมแล้ว สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาติดตามมาของชุมชนเมืองนั่นคือ เรื่องขยะหรือของเสียของเมืองต่าง ๆ ที่ได้สร้างปัญหาให้กับแต่ละพื้นที่ทั้งด้านสุขอนามัย  ด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นเทศบาลในพื้นที่เอง จนอาจกล่าวได้ว่า หากเทศบาลใดสามารถประหยัดตัดค่าใช้จ่ายที่หมดไปกับค่าจัดการขยะของเสียได้มากเท่าใด  นั่นหมายถึง จะยิ่งมีความรวดเร็วในการพัฒนาเมืองได้มากเท่านั้น  เนื่องจากเงินงบประมาณไม่ต้องเสียไปอย่างเปล่าประโยชน์

       เทศบาลตำบลเมืองแกลงตระหนักในปัญหานี้และสร้างกระบวนการในการจัดการเรื่องขยะของเสียของเมืองร่วมกับพี่น้องชาวเทศบาลมาเป็นระยะเวลาหลายปี จนสามารถลดงบประมาณไปเพื่อการนี้ได้เป็นจำนวนมาก  จนอาจกล่าวได้ว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงของการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโครงการเขตปลอดถังขยะที่ต้องอาศัยวินัยความร่วมมือเป็นกิจวัตร โครงการรับซื้อขยะตามโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลและรับซื้อกล่องนม กล่องน้ำผลไม้ ถุงพลาสติคจากชุมชนและโรงเรียนต่าง ๆ เกือบ ๑๐๐ โรงเรียน เพื่อสกัดมิให้ขยะที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้อีกเหล่้านี้ต้องไปที่หลุมฝังกลบอย่างเปล่าประโยชน์  โครงการคัดแยกเศษอาหาร เศษผักผลไม้จากแหล่งกำเนิดต่าง ๆ อาทิ ร้านอาหาร ร้านผลไม้ ตลาดสด เพื่อนำไปกำจัดด้วยวิธีธรรมชาติ โดยการอาศัยสิ่งมีชีวิต ตั้งแต่ขนาดเล็กมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น อย่างจุิลินทรีย์ ไปจนถึงสัตว์ใหญ่ ๆ อย่างวัว โดยมีคำตอบเป็นผลผลิตในรูปของปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอกที่สามารถนำกลับไปใช้ฟื้นฟูปรับปรุงคุณภาพดินและน้ำได้ ซึ่งเป็นหัวใจอันสำคัญของเมืองที่มีชีวิตความเป็นอยู่ด้วยการทำเกษตรอย่างเมืองแกลง และผูกพันไปถึงธุรกิจทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง

       และขณะนี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลงขยับปรับปรุงการเลี้ยงหมูหลุม จำนวน ๕๐ ตัวเพื่อกำจัดเศษอาหารของเมืองไปสู่การนำเอามูลของมันไปทำแก๊สชีวภาพเพื่อใช้ในโรงฆ่าสัตว์ และนำไปผึ่งบนลานตากให้เหลือความชื้นพอประมาณก่อนที่จะนำไปใช้ในรูปของปุ๋ยคอก บำรุงต้นไม้ต่าง ๆ ในเขตเทศบาล ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยบำรุงดินลงไปได้จำนวนมาก

       เทศบาลฯ จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันตระหนักและเห็นคุณค่าของขยะของเสียเหล่านี้ร่วมกัน ด้วยวิธีที่ง่ายที่สุด คือนำเศษผักเศษอาหารเหล่านี้กลับไปหมักทำปุ๋ย หรือฝังลงดินเพื่อให้จุลินทรีย์ตามธรรมชาติในเนื้อดินย่อยสลายให้เป็นปุ๋ยได้เอง  เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของครัวเรือน ซึ่งนับเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

    

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ดินฟ้าอากาศแปรปรวนทั่วโลก...เมืองแกลงซักซ้อมเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝน

      
สรุปเนื้อข่าวเป็นวีดีโอที่..http://www.youtube.com/watch?v=Or7nyOgHU38


       ตลอดเดือนสองสามเดือนที่ผ่านมา เทศบาลตำบลเมืองแกลงมุ่งให้ความสำคัญต่อประเด็นการเตรียมการก่อนเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งได้มีการประชุมซักซ้อมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว งานภาคสนามในเรื่องการขุดลอกเพื่อให้การระบายน้ำคล่องตัวขึ้น ได้ดำเนินการไปในหลายพื้นที่ ดังนี้

       ๑. ขุดลอกร่องน้ำบริเวณสี่แยกหมอเปลี่ยน ตรงตำแหน่งปลายถนนหนองกันเกรา ป้ายทันใจ ส่วนที่เชื่อมต่อกับถนนบ้านบึง แกลง รวมถึงถนนบ้านบึง แกลงด้านทิศตะวันออก จากสี่แยกไปจนถึงร้านเพิ่มเซียงกง เพื่อให้น้ำฝนไหลลอดถนนบ้านบึง แกลงไปลงคลองประแสได้ดีขึ้น

       ๒. ขุดลอกร่องน้ำบริเวณบ้านหนองจั่น ช่วงจากร้านตายายขึ้นไปทางทิศตะวันตก ผ่านปั๊มแก๊ส ไปถึงลำรางข้างปั๊มเอสโซ่  และบริเวณถนนสุขุมวิทฝั่งทิศเหนือ เพื่อให้น้ำฝนไหลรอดใต้ถนนสุขุมวิทได้คล่องตัวขึ้น

    
        ๓. ขุดลอกร่องน้ำบริเวณที่ดินสามเหลี่ยมชายธงหัวถนนโพธิ์ทอง ด้านติดถนนสุขุมวิท เพื่อให้น้ำฝนที่ไหลรอดท่อใต้ถนนสุขุมวิทไปทางลำรางข้างร้านเปี๊ยกประดับยนต์ได้ดีขึ้น

    

       ๔. ทำพนังกั้นน้ำด้วยแท่งคอนกรีตใช้แล้ว และไม้สนป้องกันความแรงของกระแสน้ำที่ไหลมาจากด้านทิศเหนือ ไม่ให้ส่งผลกระทบในการกัดเซาะที่ดินด้านทิศตะวันตกสนามกีฬาและสวนสาธารณะ ของเทศบาลฯ ได้อีกต่อไป

    
       ๕. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพญานาค บริเวณถนนบ้านบึง แกลง ข้างห้องสมุดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ขนาด ๑๖๕ แรงไม้ เพื่อให้สามารถสูบน้ำจากบริเวณถนนสารนาถฯ และถนนหนองกันเกรา ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

       ๖. งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จัดทำถุงทรายพร้อมประจำตามพื้นที่จุดเสี่ยงที่น่าจะประสบปัญหาการระบายน้ำไม่ทัน ขณะฝนตกหนัก อาทิ บริเวณถนนหนองกันเกรา ถนนสุนทรโวหาร ถนนพลงช้างเผือกซอย ๑ ถนนเทศบาล ๑ เพื่อป้องกันคลื่นน้ำในถนนซัดเข้าบ้านเรือนเมื่อมีรถยนต์วิ่งผ่าน

       ๗. เทศบาลตำบลเมืองแกลงจัดประชุเตรียมการป้องกันปัญหาการระบายน้ำไม่ทันในฤดูฝน และในช่วงน้ำหลากจากทิศเหนือของเมือง กับทุกส่วนฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประธานชุมชนต่าง ๆ และคณะกรรมการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อซักซ้อมมอบหมายหน้าที่การงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้ทันสถานการณ์


       หากท่านมีข้อแนะนำประการใด ก็สามารถติดต่อเทศบาลฯ ได้ในช่องทางต่าง ๆ ที่ท่านสะดวก เพื่อได้ปรับปรุงพัฒนาบ้านเมืองของเราร่วมกันต่อไป

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เพิ่มประสิทธิภาพการส่งกระจายเสียง หนองแตงโม ดอนมะกอกแล้วเสร็จ เตรียมขยับเพิ่มที่แหลมยาง ในยาง

       เทศบาลตำบลเมืองแกลง เร่งพัฒนาระบบหอกระจายข่าวชุมชนตลอดสามเดือนที่ผ่านมา ซึ่งได้ติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วในพื้นที่หลายชุมชนคือ ชุมชนแกลงแกล้วกล้า (ออกอากาศจากสำนักงานเทศบาลฯ)  ชุมชนสุนทรโวหาร  ชุมชนวัดสารนาถฯ (ออกอากาศจากที่ทำการชุมชน)  ชุมชนวัดพลงช้างเผือก (ออกอากาศจากที่ทำการชุมชน)  ชุมชนบ้านหนองควายเขาหัก (ออกอากาศจากที่ทำการชุมชน)  ชุมชนมาบใหญ่ (ออกอากาศจากที่ทำการชุมชน)  และชุมชนหนองแหวน (ออกอากาศจากที่ทำการชุมชน)  โดยกำหนดเวลาออกอากาศเพื่อถ่ายทอดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวต่าง ๆ ในวงงานเทศบาลในวันทำการ ตั้งแต่เวลา ๖.๓๐ น.  จึงถึงเวลา ๗.๐๐ น.  และในภาคบ่ายเวลา ๑๖.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

       และล่าสุด ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ได้ติดตั้งหอกระจายข่าวเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว ที่ชุมชนหนองแตงโม (ออกอากาศจากบ้านประธานชุมชน)  ชุมชนดอนมะกอก (ออกอากาศจากที่ทำการชุมชน)  และชุมชนวัดโพธิ์ทองฯ  โดยเน้นการนำวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมมาปรับปรุงแก้ไข  และติดตั้งเครื่องตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติเพื่อกำกับเวลาในการออกอากาศ  ทั้งนี้ หากท่านมีข้อแนะนำในเรื่องการส่งกระจายเสียงประการใด โปรดให้ข้อมูลได้ที่งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน โทรศัพท์ ๐๓๘ ๖๗๕๒๒๒ ต่อ ๓๐๖ หรือ ๐๓๘ ๖๗๑๑๓๒

 https://picasaweb.google.com/112954231219227709171/202554?authkey=Gv1sRgCKCJktD3seykggE#

       และในสัปดาห์นี้ จะติดตั้งระบบหอกระจายข่าวเพิ่มเติมที่ชุมชนบ้านไนยาง และชุมชนบ้านแหลมยางอีกสองแห่ง ความคืบหน้า เมืองแกลงนิวส์จะนำเสนอเป็นลำดับต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เยี่ยมเรือนเยือนถิ่นเมืองแกลง ตอนที่ ๓..รายได้กล้วย ๆ จากแปลงผักลุงกล้วย บ้านดอนมะกอก

เพิ่มคำอธิบายภาพ
       ลุงกล้วย ยินดี มีบ้านตั้งอยู่ในที่ดินสิบกว่าไร่ริมปั๊มน้ำมัน ไต๋ ปิโตรเลียม...

       ว่าที่จริง..บ้านเดิมแกอยู่ข้างบ้านเจ๊แมว ฝั่งตรงกันข้ามเยื้อง ๆ กันกับที่อยู่ปัจจุบัน เพียงแต่มีถนนสุขุมวิทกั้นอยู่เท่านั้น


http://www.youtube.com/watch?v=wiYiKzhEi0k
       แต่เป็นอันว่า ย่านชุมชนโพธิ์ทอง และชุมชนดอนมะกอกเรื่อยไปจนถึงชุมชนแหลมยางนี้ สภาพสัณฐานของธรณีล้วนเป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมถึงในฤดูฝนไปทั้งผืน บ้านเรือนแต่เดิมจึงมีเสาเรือน มีไต้ถุน กระทั่งมีถนนสุขุมวิทที่สร้างยกระดับหนีน้ำแล้วนี่แหละ เราจึงจับเอาระดับถนนเป็นเกณฑ์ถมดินเวลาจะเข้าอยู่ ไม่เว้นแม้แต่ระดับธรณีของสนามกีฬาและสวนสาธารณะ ของเทศบาลฯ

       ลุงกล้วยก็อยู่ในวังวนเดียวกัน เมื่อหลายสิบปีก่อนต้องเสียเงินถมที่สิบกว่าไร่ของแกกระทั่งแทบหมดตัว และยังยึดอาชีพเก็บรายได้จากพืชผักที่่งอกเงยขึ้นจากดินที่แกถมหนีน้ำ ให้ใช้เพาะปลูกได้ตลอดปีนี่แหละ นำไปขายที่ตลาดเช้ามากระทั่งปัจจุบัน

       เมืองแกลงนิวส์ ได้พบพืชพันธุ์หลายชนิด โดยเฉพาะพืชน้ำอย่าง ดอกบัวในบึงเล็ก ๆ หลังบ้าน ดอกดาวเรืองในแปลงปลูกน้อย ๆ ที่ขายดีเพราะชื่อเป็นมงคล  มีต้นไม้ใหญ่อย่างต้นขี้เหล็กที่เด็ดยอดขายสดและต้มไปเสร็จให้เก็บอยู่ประจำ ยังมีต้นไม้เลื้อยอย่างถั่วฝักยาวและต้นตำลึงปลูกไว้ขาย มีผลไม้อย่างเงาะและมังคุดอยู่บ้าง  มีโรงเห็ดขนาดย่อม ๆ สามสี่โรงที่ลูกชายทำระบบให้น้ำอัตโนมัติไว้ มีเล้าเป็ดที่เลี้ยงเสริมด้วยเศษผัก และเนื้อมะพร้าวคั้นน้ำแล้วไว้กินไข่  และยังเหลือข้าวเปลือกอยู่หลายกระสอบในยุ้งเล็ก ๆ เพราะบ้านนี้สีข้าวไว้กินเองตลอดมา

       ลูก ๆ เ้จ้าของบ้านค่อนข้างเกรงใจ เพราะเห็นสวนดูรกไปด้วยหญ้า  แต่ตรงกันข้าม ในความรกที่ตรงกันข้ามกับการจัดระเบียบต้นไม้ใบหญ้ากันด้วยสารเคมีนี่แหละ มันมีความหลากหลายทางชีวภาพที่แซมซ่อนและเกื้อกูลต่อกันอยู่เสมอ  

       และแทบไม่น่าเชื่อว่า่ ครอบครัวที่มีสมาชิกอยู่หกเจ็ดคนนี้ จะยังชีวิตอยู่มาได้จนปัจจุบันด้วยการเพาะปลูกพืชผักสารพัดสารพัน และพาเอาพืชภัณฑ์ธัญญาหารที่เกิดจากผืนดินและน้ำในบึงที่บ้านไปขายที่ตลาดเรื่อยมา นอกจากเกิดเป็นรายได้ของครอบครัวนี้แล้ว  ผู้คนในพื้นที่ก็ัยังได้รับประทานพืชผักพื้นบ้านที่สดและปลอดภัยอีกทางหนึ่งด้วยเป็นสำคัญ

กิ่งผักปลังจากเทศบาล เอาไปแช่น้ำให้รากงอก
       การพัฒนาบ้านเมือง คือการทำให้บ้านเมืองมีความอุดมสมบูรณ์ และส่งเสริมอาชีัพที่ไม่ขัดแย้งหรือไปกระทบสร้่างความเสียหายต่อธรรมชาิตและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตน และความอุดมสมบูรณ์ดังว่านี้ เริ่มต้นได้ที่บ้านเรือนของเราทุกคน บวกกับความเข้าใจสภาพพื้นที่ เข้าใจธรรมชาติ ดินฟ้าอากาศ และเข้าใจความหมายของการพัฒนาอย่างถูกทาง แล้วลงมือทำไปพร้อม ๆ กัน     

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ญาติโยม อุบาสก อุบาสิกาเมืองแกลงนุ่งขาวห่มขาว ฝ่าไอแดด สร้างหลังคาสีเขียวคลุมเมือง

  ชมคลิปวีดีโอได้ที่..

 http://www.youtube.com/watch?v=Z3GhMJz0NsA

หรือ...http://www.youtube.com/watch?v=EIZWBnSHSAQ (ประกอบเพลงโดยมือใหม่)

       วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม นี้ เป็นวันวิสาขบูชา ซึ่งกำหนดให้เป็นวันต้นไม้แห่งชาติ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ร่วมกับ วัดพลงช้างเผือก พร้อมด้วย อุบาสก อุบาสิกา ชุมชน ชมรม หน่วยงานหลายแห่ง จัดโครงการ "คืนป่า่ สู่เมือง" โดยระดมปลูกไม้ยืนต้นบนเนื้อที่ ๑๓ ไำร่ ในที่ดินของวัดพลงช้างเผือก บริเวณด้านหลังของวัด หลังจากเตรียมการขุดหลุม ลงปุ๋ยหมักมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว เพื่อให้ทันในช่วงต้นฤดูฝนนี้

       ในการปลูกไม้ยืนต้นครั้งนี้ ยึดหลักการคือ ๑. ไำม่จัดระเบียบต้นไม้ เป็นแถว เป็นแนว เพื่อให้ต้นไม้ได้เกื้อกูลกัน และมีสภาพเหมือนป่า  ๒. จัดหาต้นไม้ที่คนและสัตว์สามารถใ้ช้ประโยชน์ร่วมกันได้ในวันข้างหน้า อาทิ  ต้นสัก ต้นยางนา ต้นตะเคียน ต้นพยอม ต้นหว้า เป็นต้น  ๓. เทศบาลฯ จะเข้าบำรุง ดูแลรักษาเพื่อให้ต้นไม้นี้เจริญเติบโตเป็นผืนป่าแห่งใหม่ของเมืองแกลงต่อไป โดยจะทำการค้ำยันให้มั่นคงแข็งแรง  รดน้ำ ใส่ปุ๋ยตามรอบระยะเวลานับจากนี้ไป

       อนึ่ง นอกจากบริเวณผืนป่าแห่งใหม่นี้แล้ว ในระยะหลายปีที่ผ่านมา เทศบาลฯ ได้เข้าไปสนับสนุนส่งเสริมให้มีการปลูกไม้ยืนต้นทั้งในวัดสารนาถธรรมาราม วัดโพธิ์ทองพุทธาราม และโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล ตลอดจนตามแนวถนนสายต่าง ๆ ที่สามารถจะกันพื้นที่ไว้ปลูกไม้ยืนต้นได้ เช่น ถนนแกลงกล้าหาญ ทางเข้าสนา่มกีฬาฯ เป็นต้น  นอกจากนี้ ยังได้ปลูกต้นสน ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นที่เติบโตเร็ว และทนทานไว้จำนวนมากตลอดแนวชายคลองประแส โดยเฉพาะฝั่งตรงข้ามบริเวณชุมชนบ้านแหลมยาง เพื่อเป็นแนวกันชน ป้องกันการรุกล้ำชายคลอง และเพื่อเป็นการรักษาระบบนิเวศน์ชายคลองที่มีต้นไม้ในพื้นถิ่นขึ้นอยู่จำนวนมาก สำหรับเป็นที่อนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็ก และเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทั้งสามารถประหยัดงบประมาณรายจ่ายในการจัดซื้อไม้สนมาใช้ประโยชน์ได้อีกเป็นสำคัญ  โดยขณะนี้ ต้นสนที่ปลูกไปคราวแรก เมื่อประมาณสี่ปีที่แล้ว ก็เติบโตจนสามารถจะเลือกตัดนำมาใช้ในกิจการของเทศบาลฯ ได้บ้างแล้ว เช่น ใช้ในงานก่อสร้่าง ใช้เป็นไม้ค้ำยันต้นไม้อื่น  ใช้ในงานทำสะพานหรือเวทีงานบุญกลางบ้าน เป็นต้น โดยจะมีการปลูกเพิ่มและปลูกซ่อมควบคู่กันไป

       ในโอกาสวันวิสาขบูชาปีนี้ จึงนับเป็นอีกวันสำคัญทางศาสนาวันหนึ่งที่มีความหมายและมีคุณค่าที่ญาติโยมได้มาร่วมกันปลูกป่าให้กับเมืองแกลงร่วมกับทางเทศบาลฯ


ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่...https://picasaweb.google.com/maepim/172011#

ดูตำแหน่งป่าเมืองแกลงแห่งใหม่ได้ที่...http://www.panoramio.com/photo/52818307

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

บอลลูกเดียว... ๑๓ ชุมชนวิ่งแย่งกัน ๓ เดือน ลุ้นล่าแต้ม "เมืองแกลงคัพ" เป็นปีที่ ๖

เกจิวงการฟุตบอลเมืองแกลงมากันพรึ่บ..
       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคมนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้นัดหมายท่านสมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน รวมถึงผู้จัดการทีมฟุตบอลของแต่ละชุมชนมาประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันฟุตบอลชุมชนสามัคคี เมืองแกลงคัพ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๔ อย่างพร้อมเพรียง โดยมีนายวิทยา พุฒิธนะสุนทร เป็นประธานการประชุมฃ

แชมป์ล่าสุด...อดีตแชมป์...ว่าที่แชมป์ นั่งรวมหมู่ด้วยความเกร็ง
       ผลการประชุม ได้กำหนดให้ฟุตบอลลีกเมืองแกลงคัพ ครั้งที่ ๖ ของคนเมืองแกลงล้วน ๆ นี้เริ่มทำการแข่งขันกันทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มิถุนายน ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน เป็นการแข่งขันแบบทั้ง ๑๓ ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง พบกันหมดเพื่อเก็บสะสมแต้ม เช่นทุกปีที่ผ่านมา  โดยในวันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม จะงดทำการแข่งขัน เพื่อให้ทุกคนได้ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๑ วัน

       และนับจากนี้ไป เทศบาลฯ ขอเชิญชวนนักกีฬาฟุตบอลทุกชุมชน ได้เริ่มทำการฟิตซ้อมร่างกายให้พร้อมที่จะทำการแข่งขันฟุตบอลเมืองแกลงคัพ ซึ่งจัดติดต่อกันมาเป็นปีที่ ๖ แล้ว เพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และให้ผู้ชมได้สนุกกับเกมส์การแข่งขันตลอดทัวร์นาเม้นท์ของปีนี้

        ส่วนความคืบหน้าของกำหนดการต่าง ๆ เมืองแกลงนิวส์จะรายงานท่านได้ทราบทุกระยะนับจากนี้ไป

ขอคืนพื้นที่เกือบ ๑ ไร่ริมคลองประแสสำเร็ํจทันฤดูน้ำหลาก ปัญหาน้ำกัดเซาะดินพัง..มั่นใจเอาอยู่

ธงชัย จิรวิวัฒน์วนิช รองนายกเทศมนตรี
ตรวจความมั่นคงแข็งแรง
       หลังจากที่ที่ดินตามแนวชายคลองประแส บริเวณสนามกีฬาและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา ได้ถูกความแรงของกระแสน้ำกัดเซาะเข้ามาตลอดหลายปี และเทศบาลตำบลเมืองแกลงได้มีความพยายามหาทางแก้ไขป้องกันมาตั้งแต่ปีที่แล้ว กระทั่งต้นปีนี้จึงอาศัยจังหวะฤดูที่ปริมาณน้ำในคลองต่ำลง นำเศษเข็มคอนกรีตตลอดจนไม้สนที่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเพื่อความรวดเร็วและประหยัด มาตอกเป็นแนวถึงสองชั้น เพื่อป้องกันแรงกัดเซาะ และขุดดินทรายในคลอง บริเวณที่ตื้นเขินขึ้นมาถมบริเวณที่ดินที่ขาดหายไป

แนวผิวดินที่ยังไม่ได้ปรับแต่ง คือส่วนที่เคยถูกน้ำกัดเซาะพังหายไป
       ขณะนี้ การดำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จ คงเหลือแต่การใช้รถแทรกเตอร์ปรับหน้าดินให้เรียบเสมอกับระดับผิวดินเดิมอีกเล็กน้อย ซึ่งอยู่ระหว่างการรอผิวดินแห้งเท่านั้น โดยพื้นที่ที่เคยหายไปเกือบ ๑ไร่ และได้นำกลับมานี้ มีความเหมาะสมที่จะเป็นจุดชมวิวคลองประแสที่สวยงามจุดหนึ่งของเมืองแกลง เนื่องจากเป็นจุดที่คลองประแสซึ่งไหลมาจากด้านทิศเหนือ แยกออกเป็นสองสายคลอง โดยทางหนึ่งไหลไปด้านทิศตะวันออก ผ่่านสะพานบ้านนา ผ่านหลังวัดโพธิ์ทองฯ ผ่านชุมชนและสะพานดอนมะกอก ผ่านชุมชนบ้านแหลมยาง ส่วนอีกสายหนึ่งนั้น ไหลไปทางทิศใต้ ผ่านชุมชนบ้านหนองแหวน ผ่านสะพานลมโชย สะพานดำ ผ่านชุมชนสุนทรโวหาร ผ่่านสะพาน ๑๐๐ ปี บ้านตลาดสามย่าน ชุมชนหนองกระโดง ชุมชนพลงช้างเผือก และไปบรรจบกับคลองสายแรกที่หัวแหลม ชุมชนบ้านแหลมยาง 


       ในอนาคตจะได้มีการจัดภูมิทัศน์บริเวณนี้ให้เกิดความสวยงาม มีความสอดรับกับศาลาเก้าเหลี่ยมกลางสระน้ำบริเวณเดียวกัน ซึ่งเตรียมที่จะลงมือในเร็ววันนี้แล้ว และเมื่อแล้วเสร็จ ประชาชนจะสามารถไปใช้ประโยชน์ในการพักผ่อนหรือจัดกิจกรรมนันทนาการได้ต่อไป 


ดูภาพจากตำแหน่งจริงได้ที่...
http://www.panoramio.com/photo/52611601

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เมืองแกลง ขยับขยายพื้นที่โรงเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะเพิ่มอีก เพราะเลี้ยงแล้ว "ได้ดั่งใจ"

       วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ เป็นวันเริ่ีมต้นของการลงมือก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไส้เดือนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลัง ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง หลังจากที่มีพื้นที่เลี้ยงอยู่ในบริเวณศูนย์การเรียนรู้ฯ หลังอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอยู่ถึง ๗ โซนอยู่แล้ว โดยที่ผ่านมา ไส้เดือนสามารถช่วยกำจัดขยะอินทรีย์จำพวก พืชผัก ผลไม้ จากครัวเรือนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มากกว่าเดือนละ ๓ ตัน

       โรงเรือนเลี้ยงไส้เดือนแห่งใหม่นี้ กำหนดสร้างเหนือบริเวณบ่อตกตะกอนของโรงผลิตน้ำประปา มีขนาดโดยประมาณกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่เลี้ยงทางราบรวม ๑๖๐ ตารางเมตร  และยังสามารถเลี้ยงทางสูงได้อีกถึงสี่ชั้น ทั้งนี้ จะใช้หลังคาโรงเรือนเป็นหลังคาที่ผลิตจากกล่องนม กล่องน้ำผลไม้จากบริษัท ไฟเบอร์ พลัส ที่เทศบาลฯ นำส่งวัตถุดิบกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ให้อยู่ เพื่อให้โรงเรือนมีความเย็นกว่าหลังคาสังกะสี หรือหลังคากระเบื้องทั่วไป โดยเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะนับเป็นโรงเรือนที่ใหญ่กว่าทุกโรงเรือนที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

       สำหรับการเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ของเทศบาลตำบลเมืองแกลงนั้น ดำเนินการมาแล้วกว่าสามปี โดยมีวัตถุประสงค์ให้ไส้เดือนช่วยแปรสภาพขยะอินทรีย์ให้เป็นปุ๋ยมูลไส้เดือน และปุ๋ยน้ำมูลไส้เดือน สำหรับนำไปใช้ในงานปลูกพืชผักหรือการบำรุงดินต่อไป  ปัจจุบัน เทศบาลฯ มีไส้เดือนจำนวนมากพอที่จะขยายการเลี้ยงโดยไม่ต้องซื้อพ่อแม่พันธุ์เพิ่มจากแหล่งอื่น ซึ่งปัจจุบันมีราคาจำหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละมากกว่า ๑๐๐๐ บาท

       ท่านใดสนใจสามารถเข้าชมและศึกษาวงจรชีวิตและการเลี้ยงไส้เดือนได้ทุกวันทำการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ด้านหลังอาคารป้องกันฯ ส่วนความคืบหน้าของโรงเรือนแห่งใหม่ เมืองแกลงนิวส์จะรายงานอีกครั้งเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ

ผลตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ภาคสนามกองสาธารณสุขฯ ผ่าน ๔๙ อีก ๑๐ ต้องปรับปรุงแก้ไขให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่

       เมื่อวันอังคารที่ ๓ พฤษภาคมนี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวนรวม ๕๙ คน เข้ารับการตรวจสุขภาพร่างกาย โดยมุ่งเน้นเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่ออกปฏิบัติงานด้านการจัดการของเสียของเมือง อาทิ พนักงานประจำรถเก็บขนขยะ พนักงานประจำสายพานคัดแยกขยะ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นสวัสดิการ เป็นขวัญกำลังใจและสร้่างความมั่นใจในการเตรียมความพร้อมของสุขภาพร่างกายในการปฏิบัติงานแก่ชาวเทศบาล ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบอนุม้ติงบประมาณดำเนินการจากคณะกรรมการสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ในระดับเทศบาลฯ ที่มีนายกเทศมนตรีเป็นประธาน

       ผลการตรวจสุขภาพ พบผู้มีสุขภาพร่างกายปกติ รวม ๔๙ คน และที่ต้องได้รับคำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายรวม ๑๐ คน อาทิ การมีโรคความดันโลหิตสูง  การมีน้ำหนักตัวมากเกินไป การมีไขมันคลอเรสเตอรอลสูงกว่าปกติ  เป็นต้น แต่ปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากการต้องทำงานเกี่ยวกับขยะและของเสียของเมืองนั้น ไม่พบพนักงานคนใดมีปัญหาโรคปอด 

       โครงการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงจากการติดเชื้อนี้ ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นพนักงานภาคสนามของเทศบาลฯ จึงเป็นความตั้งใจที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการจากทางเทศบาลต่อมาตรการด้านสุขภาวะในเมืองแกลงที่นับเป็นเรื่องสำคัญ

      

บ่อรองรับน้ำเสียจากโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลฯ บทพิสูจน์ความพยายาม สู่ขั้นตอน "การทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"

แผนภูมิแนวทางการจัดการบ่อน้ำเสียของโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลฯ
       เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคมนี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้นำรถแบ็คโฮร์จากหลุมฝังกลบขยะ มาขุดลอกบ่อรองรับน้ำเสียขนาดกว้างยาวประมาณ ๑๕ * ๘ เมตร บริเวณด้านหลังอาคารโรงฆ่าสัตว์ ถนนสุนทรภู่  ทั้งนี้ เนื่องจากบ่อดังกล่าวได้ใช้งานมานานนับสิบปี เกิดการหมักหมมของน้ำเสียที่ไหลมาจากโรงฆ่าสัตว์ และภายหลัง ได้วางท่อระบายน้ำให้ไหลมาจากลานสายพานคัดแยกขยะอีกช่องทางหนึ่ง

ก้นบ่อที่มีดินตะกอนสะสมอยู่จำนวนมาก
       และในระยะสองสัปดาห์ที่ผ่านมา น้ำเสียจากลานคัดแยกขยะ ได้เปลี่ยนมาใช้ระบบดูดออกจากบ่อพักน้ำแทน ส่วนน้ำเสียจากโรงฆ่าสัตว์ ในระยะนี้ จะใช้ระบบขุดบ่อให้ลึกจากก้นบ่อเดิม แล้วใช้ระบบดูดออกเช่นกัน โดยในการขุดลอกครั้งนี้ ได้นำตะกอนดินโคลนขึ้นจากก้นบ่อจำนวนมาก และเตรียมใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ฉีดพรมทำความสะอาด และตากบ่อด้วยแสงแดดเพื่อฆ่าเชื้อโรคสักระยะหนึ่ง  จากนั้น เทศบาลฯ มีเป้าหมายจะให้บ่อรองรับน้ำเสียนี้ แปรสภาพเป็นบ่อน้ำดี เป็นสระบัวให้เกิดความสวยงามแก่บริเวณดังกล่าวต่อไป  โดยในอนาคต น้ำเสียจากโรงฆ่าสัตว์และลานคัดแยกขยะ จะถูกดูดนำไปปล่อยเพื่อการบำบัดด้วยระบบ "บึงประดิษฐ์" ให้อยู่ในสภาพดีก่อนจะปล่อยสู่ธรรมชาติต่อไป

ชมวีดีโอสั้นการขุดลอกได้ที่นี่...


http://www.youtube.com/watch?v=MFRCdOV1ZFI

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เยี่ยมเรือนเยือนถิ่นเมืองแกลง ตอนที่ ๔...ดูสวนผลไม้ "เปี๊ยนไป๋"...เพราะย่างกรายสู่สวนอาหารสำหรับบ้านลุงดม

อุดม ชำนาญศิลป์ ยามว่างจากการเป็นพนักงานบริษัท
       เมืองแกลงนิวส์วันนี้ นำท่านพบกับนายอุดม ชำนาญศิลป์ ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อเยี่ยมเยียนสวนผลไม้ที่เช่าทำไว้อย่างน่าสนใจจากเพื่อนบ้าน  บนเนื้อที่กว่า ๑๕ ไร่ บริเวณถนนพลงช้างเผือก

       สวนผลไม้สวนนี้ เดิมมีองค์ประกอบของต้นทุเรียนเป็นหลัก และยังมีต้นลางสาด รวมถึงไม้ผลหลากหลายชนิดกระจายอยู่ทั่วไป เพียงแต่ขาดการดูแลรักษา แต่จุดเด่นของสวนริมถนนพลงช้างเผือกแห่งนี้ คือการมีตาน้ำที่ดี มีสระเก็บน้ำอยู่ถึงสามสระที่ไม่เคยแห้ง ทำให้ต้นไม้มีความเขียวสดตลอดปี 

มดเฝ้า...มะม่วง...ลุงดมเฝ้า..ทุเรียน
    

        หลังจากที่คุณอุดมได้เช่าสวนนี้แล้ว ได้ชักชวนคนในครอบครัวและเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงมาช่วยกันฟื้นฟูสวน เนื่องจากสวนมีที่ดินกว้างขวาง นอกจากไม้ผลที่มีมาแต่เดิมแล้ว คุณอุดมแกมานั่งคิดว่า ลำพังปลูกแต่ผลไม้ ต้องดูแลกันทั้งปี และได้ผลปีหนึ่งเพียงครั้งเดียว หนำซ้ำต้องไปแย่งกันขายเพราะผลไม้ออกพร้อมกัน   แกจึงได้หันมาปลูกพืชสมุนไพร พืชเครื่องเทศ และพืชเก็บเกี่ยวระยะสั้น อาทิ ข้าวโพด เป็นต้น รวมถึงพืชจำพวกเด็ดผล เช่น พริกขี้หนู เด็ดใบ เช่น ใบมะกรูด และพืชจำพวกผักเพิ่มเข้าไปอีก ประมาณว่าปลูกของที่หยิบฉวยมาปรุงเป็นอาหารได้ง่าย ๆ  ทั้งยังเลือกที่จะทำปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์ที่หมักจากเศษอาหารอันเป็นความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงหมักน้ำจุลินทรีย์ของเทศบาลตำบลเมืองแกลงมาช้านาน มาใช้เป็นปุ๋ยสำหรับบำรุงดินและต้นไม้  พืชผลสมบูรณ์ก็ทำให้เกิดเป็นรายได้เมื่อนำไปจำหน่าย และลดรายจ่ายเมื่อจำเป็นต้องนำไปใช้ปรุงอาหาร

ปลูกข้าวโพดวันนี้...และเตรียมปลูกข้าวนาปีในวันอันใกล้
       ข้อสำคัญ คือ ภาวะอากาศในฤดูร้อนอย่างนี้ เราสามารถเลือกเวลาในการดูแลต้นไม้ โดยไม่ต้องไปตากแดดกลางวัน โดยเลือกมาทำในช่วงเย็น หรืออาศัยแสงสว่างจากหลอดนีออนในช่วงค่ำทำได้ เป็นการออกกำลังกาย และผ่อนคลายความตึงเครียดจากหน้าที่การงานประจำวันได้เป็นอย่างดี  ซึ่งท่านผู้ฟังสามารถที่จะแบ่งเวลามาสนใจการปลูกพืชผล พืชผักได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่ตัดสินใจ "ลงมือทำไปทีละน้อย"  เพราะความอุดมสมบูรณ์เรื่องข้าวปลาอาหาร เรื่องพืชภัณฑ์ธัญญาหารของบ้านเมือง มีจุดเริ่มต้ันมาจากคนในบ้านทุกคน และบ้านเรือนทุกหลัง มิใช่เกิดจากการมีหน่วยขายกระจายอยู่ทั่วไปหลายแห่ง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคข้าวยากหมากแพง สินค้าทั้งหลายพากันขึ้นราคา เป็นเรื่องที่มีความสำคัญว่า ทำอย่างไรเราจึงจะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้ ก็ต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองเป็นสำคัญ ที่ต้องรู้จักพินิจพิจารณาการใช้พื้นที่ว่างบริเวณบ้านให้เกิดประโยชน์ในอันที่จะช่วยลดรายจ่ายค่าครองชีพประจำวันลงได้นั่นเอง ไม่นับรวมถึงคุณค่าของการมีอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ซึ่งเกิดจากการดูแลเพาะปลูกของเราเองไว้รับประทานอีกต่างหาก

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เพลิงไหม้ ๒ วัน ๒ แห่งซ้อน นอกพื้นที่เขตเทศบาลฯ ย้ำเตือนระวังอัคคีภัยหน้าแล้งนี้

เพลิงไหม้ห้องเก็บขี้เลื่อยโรงงานไม้ยาง
       เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคมที่ผ่านมา งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้โรงงานไม้ยางพาราซันไชน์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชุมชนบ้านหนองกันเกรา เขตองค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียน จึงออกระงับเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งแหล่งต้นเพลิงเกิดจากห้องเก็บฝุ่นขี้เลื่อย และสามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ไว้ไม่ให้ลุกลามไปยังส่วนอื่นของโรงงานได้ ทำให้เกิดความเสียหายบางส่วน ส่วนสาเหตุเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการสอบสวน

       และเมื่อคืนวันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม เวลาประมาณ ๑ ทุ่ม งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ตลาดปากน้ำประแส บริเวณวิกเก่า รถดับเพลิงจำนวน ๒ คันจึงได้รุดไปให้การสนับสนุนการระงับเหตุโดยทันทีพร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน เทศบาลตำบลกองดิน ซึ่งบ้านต้นเพลิงอยู่ในเขตชุมชนตลาดปากน้ำประแส เป็นบ้านไม้เก่า ในบ้านไม่มีผู้อยู่อาศัย ในการนี้ สามารถระงับเหตุได้ทัน แม้ถนนจะมีความคับแคบพอสมควร แต่บ้านต้นเพลิงได้รับความเสียหายทั้งหลัง 

เพลิงไหม้บ้านไม้ในตลาดปากน้ำประแส
       เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงขอความร่วมมือจากท่านได้โปรดระมัดระวังและให้ความสำคัญต่อปัญหาการเกิดอัคคีภัย โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน ซึ่งมีวัสดุแห้งต่าง ๆ ที่พร้อมจะเป็นเชื้อเพลิงให้เกิดการลุกไหม้เป็นจำนวนมาก อาทิ เศษใบไม้ กิ่งไม้ เป็นต้น  รวมถึงการระมัดระวังเรื่องก้นบุหรี่  เรื่องการเผาเศษหญ้า เศษไม้  เรื่องการจุดธูปเทียนบูชาพระไหว้เจ้า เรื่องสายไฟฟ้าที่มีสภาพการใช้งานมานาน หรือการใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงหุงต้มในบ้านเรือน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิต  ทั้งนี้ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถแจ้ังเหตุเพลิงไหม้ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ที่ ๐๓๘ ๖๗๑๑๙๖  หรือ ๐๓๘ ๖๗๑๐๐๐ 

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ศูนย์การเรียนรู้ฯ ขับเคลื่อนบทบาทสำคัญ คือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การพัฒนาเมืองตลอดเมษายนกับ ๘ คณะ

เทศบาลตำบลเหนือ กาฬสินธุ์
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง
       เดือนเมษายน ๒๕๕๔ นี้ ตลอดเดือน  เทศบาลตำบลเมืองแกลง ในฐานะของศูนย์ประสานงาน เครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประำจำภาคตะวันออก ได้ให้การต้อนรับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยราชการอื่น ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ของเทศบาล ณ อาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ถนนสุนทรภู่ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๘ คณะ กว่า ๕๐๐ คน ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต่าง ๆ
อบต.คลองหรา สงขลา

สำนักงานเขตประเวศ กทม.
       ประกอบด้วย เทศบาลตำบลเหนือ จังหวัดกาฬสินธุ์  มูลนิธิเกษตรกรรมธรรมชาติ  สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง  เทศบาลตำบลสวนแตง จังหวัดสุพรรณบุรี   สำนักงานสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร   องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง จังหวัดปัตตานี   สำนักงานเขตประเวศน์ กรุงเทพมหานคร   องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรา จังหวัดสงขลา  

เทศบาลตำบลสวนแตง สุพรรณบุรี
       โดยศูนย์การเรียนรู้ฯ ของเทศบาลตำบลเมืองแกลงแห่งนี้ ได้รับการสนับสนุนการก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  ที่ได้คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ทั้ง ๕ ภูมิภาคในประเทศไทย ประกอบด้วย เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนครนครปฐม เทศบาลนครสงขลา และเทศบาลตำบลเมืองแกลง  

สำนักงานสิ่งแวดล้อม กทม.
อบต.ยะรัง ปัตตนี
       เทศบาลฯ คาดหวังว่า ศูนย์การเรียนรู้ฯ แห่งนี้จะได้เป็นที่เรียนรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการบริหารจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม จากภารกิจประจำวันในบทบาทหน้าที่ของความเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีภารกิจหลักในการให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่  ท่านที่อยู่ในพื้นที่เขตอำเภอแกลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง สามารถเข้าชม และร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คำแนะนำแก่เทศบาลฯ ได้ทุกวันเว้นวันอาทิตย์เพื่อร่วมกันพัฒนาเมืองแกลงของเราให้รุดหน้าต่อไป