โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เตรียมขยายเขตบริการประปาอีก ๗ สายย่อย...ตอบโจทย์ความต้องการใช้น้ำของประชาชน หลังการลงประชาคมทั้ง ๑๓ ชุมชนเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมา

       เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคมนี้ นายกเทศมนตรีได้เชิญนายบุญลือ ล้อคำ หัวหน้ากองการประปา นางดวงเนตร สุริยะพรรณพงศ์ เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ และนายประเสริฐ วิสุทธาธรรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่าง กองการประปาเข้าพบเพื่อนำโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการประปา จากการที่เทศบาลฯ ได้ลงพื้นที่ทำประชาคมในทุก ๆ ชุมชนเมื่อเร็ว ๆ นี้มาพิจารณาเหตุผลความจำเป็นร่วมกัน โดยมีรายการต่าง ๆ ดังนี้

       ๑. งานวางท่อประปาเพื่อขยายเขตบริการฝั่งทิศตะวันออกจากแยกป้ายทันใจผ่านห้องแถวครูจรินทร์ไปถึงแยกทางเข้าหลังวัดสารนาถฯ 
       ๒. งานวางท่อประปาเพื่อขยายเขตบริการจากบริเวณโรงงานพรเทพ ถนนมาบใหญ่ ผ่านบ้่านครูติ๊ดดนตรีไทยจนสุดเขตเทศบาลฯ
       ๓. งานขยายขนาดเส้นท่อประปาจากเดิม ๒ นิ้ว เป็น ๔ นิ้ว บริเวณซอยบนเนิน ชุมชนวัดโพธิ์ทองฯ เพื่อเพิ่มแรงดันให้เพียงพอกับจำนวนบ้านผู้ใช้น้ำ
       ๔. งานวางท่อประปาขยายเขตบริการซอยข้างปั๊มบางจาก ถนนสุนทรภู่ มาจรดถนนพลงช้างเผือก


       ๕. งานวางท่อประปาขยายเขตบริการซอยโรงยางสวนันท์ฝั่งทิศใต้ เชื่อถนนสุนทรภู่กับถนนพลงช้างเผือก
       ๖. งานวางท่อประปาขยายเขตบริการจากบ้านพันจ่าอากาศเอกจำลอง ไปจนสุดเขตเทศบาล ถนนสุนทรภู่
       ๗. งานวางท่อประปาขยายเขตบริการจากซอยข้างตลาดนัดคลองถมผ่านบ้านป้าถัมภ์จรดหลังโรงเรียนวัดสารนาถฯ

       โดยทั้ง ๗ โครงการดังกล่าว กองการประปาจะสำรวจโดยละเอียดอีกครั้ง ก่อนจะนำเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณาอนุมัติในวงเงินรวมทั้งสิ้น ๗ โครงการประมาณ ๒.๕ ล้านบาท  และนอกจากนี้ ได้มอบให้กองการประปาเตรียมสำรวจงานปรับปรุงฟื้นฟูการผลิตน้ำประปา ระบบบ่อคอนกรีตของโยธาฯ ที่มีอยู่เดิม เพื่อให้สามารถสำรองกำลังผลิตจากที่มีอยู่เดิม ๓๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เพิ่มขึ้นอีก ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง สำหรับรองรับการขยายตัวของบ้านเรือนประชาชน ทั้งนี้ ระบบผลิตน้ำประปาที่ข้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถนนสุนทรภู่ ซึ่งนำน้ำดิบมาจากคลองวังหว้านั้น สามารถผลิตได้ ๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ขณะนี้งานใกล้แล้วเสร็จ คาดว่าจะสามารถผลิตน้ำได้ในราวต้นเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้เพื่อเสริมระบบผลิตใหญ่ต่อไป.............ความคืบหน้าจะนำเสนอในโอกาสต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป