โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ใครไป...ใครมา...ช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองเรา....

       เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ที่ผ่านมานี้ ดร.วทัญญู ณ ถลาง ผู้มีผลงานด้านสถาปัตยกรรม ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมคณะ...แวะมาเยี่ยมเมืองแกลง ด้วยเมื่อหลายปีก่อน ท่านเคยได้เดินทางมาให้คำแนะนำด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อมแล้วหนหนึ่ง..และครั้งนี้ นายธงชัย จิรวิวัฒน์วนิช ได้นำชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ โดยเทศบาลฯ ได้รับคำแนะนำจากท่านว่า......"ให้ใช้สติปัญญาช่วยกันพยายามอย่าให้เมืองแกลงโตไปกว่านี้"...ในความหมายของการรักษาความสมดุลย์ให้ดำรงอยู่ในทุก ๆ ด้าน เพื่อมิให้เกิดปัญหามลภาวะต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบถึงพี่น้องประชาชน..........

       วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม คุณยุวรัตน์ กมลเวชช อดีตคณะกรรการการเลือกตั้ง ในฐานะที่ปรึกษาของตลาดสดยิ่งเจริญ เขตดอนเมือง เดินทางมาพร้อมคณะ เพื่อศึกษากระบวนการจัดการของเสียที่เมืองแกลง โดยเป็นการเดินทางมาครั้งที่ ๒ เพื่อนำไปปรับใช้กับตลาดสดยิ่งเจริญที่มีปริมาณขยะสดมากถึงวันละเกือบยี่สิบตัน...ทั้งนี้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ด้านการจัดการตลาดกับเทศบาลและผู้ประกอบการในพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นตลาดสดที่ถูกสุขลักษณะยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป

       วันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม คุณสุนทรี โตวิวัธ ประธานชมรมร้านอาหารและหาบเร่แผงลอย เทศบาลตำบลเมืองแกลง พร้อมคณะ และคุณแก้ว อุฬารวิริโย ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดระยอง ได้เข้าพบนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง เพื่อมอบเงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาท และ ๑๐,๐๐๐ บาท ตามลำดับ เพื่อสมทบเป็นทุนในการก่อสร้างและพัฒนาโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยาและภูมิทัศน์สนามกีฬาและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษาต่อไป ในการนี้ เทศบาลฯ ได้นำชมกระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา พร้อมสถานที่ศูนย์การเรียนรู้เรื่องการลดภาวะโลกร้อนของเทศบาลฯ  ขณะที่ชมรมร้านอาหารฯ เตรียมที่จะให้ความร่วมมือในการหาบุคลากรมาทำแปลงเพาะปลูกพืชผัก ณ บริเวณเดียวกันนี้ เพื่อให้เป็น "สวนสาธารณะกินได้" สำหรับเป็นข้อคิดแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ผู้สนใจ ที่ในระบบเมืองควรให้ความสำคัญกับความอุดมสมบูรณ์แห่งข้าวปลาอาหาร.........ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
       

1 ความคิดเห็น:

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป