โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เมืองแกลงชวนเมืองใต้เขื่อนทั้งเทศบาลฯ อบต...บุกประสานงานกับทีมเขื่อนโครงการประแสถึงที่...รับฤดูฝนนี้

เวทีการประชุมเตรียมการระบายน้ำรับฤดูฝน ณ เขื่อนโครงการประแส
อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
       วันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคมนี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลงนัดหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ทั้งเทศบาล และอบต. ที่มีพื้นที่อยู่ด้านทิศใต้เขื่อนโครงการประแส ที่อำเภอวังจันทร์ ไปร่วมประชุมเพื่อการรับทราบข้อมูลพื้นที่เกี่ยวกับเขื่อนและปริมาณน้ำ ตลอดจนการซักซ้อมเตรียมการร่วมกับเจ้าหน้าที่ของเขื่อนซึ่งนำโดย นายเชษฐา ดิษยมาลย์ ผู้อำนวยการโครงการเขื่อนประแส

ผู้แทนจากภาคชุมชนและหน่วยงานทรัพยากรชายฝั่ง
       เนื้อหาการประชุม ในส่วนของเขื่อนได้ให้ข้อมูลพื้นฐานของภารกิจ และได้แจ้งว่าแต่ต้นปีนี้ มีปริมาณน้ำเข้าเขื่อนมากกว่าปีกราย แต่ได้เริ่มพร่องน้ำมาแต่เดือนกุมภาพันธ์ โดยไม่รอถึงเดือนพฤษภาคมเช่นปีที่แล้ว ทำให้มีพื้นที่กักเก็บน้ำได้มากกว่าเดิมหากมีปริมาณฝนมาก อย่างไรก็ดี น้ำที่ไหลลงคลองประแสตลอดลำคลองนั้น เขื่อนสามารถรับน้ำได้เพียง ๑ ใน ๓ เท่านั้น ที่เหลืออีก ๒ ใน ๓ มาจากคลองสะพาน และมือคลองต่าง ๆ ที่อยู่ด้านใต้ของเขื่อน 


       เหตุดังกล่าว ที่ประชุมจึงได้เห็นพ้องให้มีการขุดลอกคลอง เพื่อให้น้ำมีพื้นที่ได้ไหลในที่ ๆ ควรจะไหล โดยมุ่งเน้นให้แต่ละท้องถิ่นพยายามใช้ศักยภาพขีดความสามารถด้วยตนเองดำเนินการก่อนเป็นเบื้องต้น เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน

       ทั้งนี้ ในส่วนของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่นับเป็นชุมชนริมน้ำที่มีขนาดครัวเรือนและประชากรมากที่สุด ได้มีการเตรียมการป้องกันปัญหาอุทกภัยไว้แล้ว ทั้งการขุดลอกที่ได้ปฏิบัติอยู่ทุกปี การทำคันดินเสริมให้คันคลองมีระดับสูงขึ้น การแจ้งข้อมูลข่าวสารเรื่องน้ำผ่านระบบ SMS ทางโทรศัพท์มือถือของประชาชนในเขตพื้นที่เสี่ยง ความพร้อมของเครื่องสูบน้ำและการควบคุมประตูระบายน้ำในบางพื้นที่ ฯ

       และจากนี้ไป เทศบาลฯ จะได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขื่อนโครงการประแส สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลรายละเอียดปริมาณน้ำในทุก ๆ วัน เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป