โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

งานก่อสร้างโรงเรียน "อยู่เมืองแกลงวิทยา" และอาคารศูนย์การเรียนรู้ "เมืองแกลงลดโลกร้อน" รวม ๔ อาคาร เดินหน้าแล้ว..หลังทุกฝ่ายร่วมกราบไหว้เจ้าที่เอาฤกษ์เอาชัย

       เมื่อวันพุธที่ ๒๘ ธันวาคมนี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้เริ่มต้นโครงการก่อสร้าง "โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา" และโครงการ "ศูนย์การเรียนรู้ เมืองแกลงลดโลกร้อน" ขึ้นพร้อมกัน ณ บริเวณ แปลงที่ดินด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา

       ทั้งนี้ ได้กราบนิมนต์พระครูบุรเขตสังฆการ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทองพุทธาราม ในฐานะเจ้าคณะตำบลทางเกวียน และในฐานะที่สนามกีฬาฯ ของเทศบาลตั้งอยู่ในบริเวณเขตชุมชนวัดโพธิ์ทองฯ มาปะพรมน้ำพระพุทธมนต์ และตั้งศาลเ้จ้าที่ชั่วคราวขึ้นเพื่อให้งานก่อสร้างเกิดความเรียบร้อยราบรื่น และได้เชิญบุคคลต่าง ๆ ในพื้นที่ ผู้ได้มีส่วนในการก่อตั้งและให้การสนับสนุนการก่อสร้า่งสนามกีฬาฯ ของเทศบาลฯ เรื่อยมาเพื่อร่วมในการประกอบพิธีเริ่มต้นงานก่อสร้าง  อาทิ นายสิน กุมภะ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายวิฑิต ลาวัณย์เสถียร ประธานมูลนิธิช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน อำเภอแกลง นายประยูร เจริญชนม์ อดีตผู้อำนวยการโีรงเรียนอนุบาลระยอง นายนิคม นางอรรฆิศา สุวรรณกิจ ผู้บริจาคที่ดินแก่เทศบาล นายวิโรจน์ กังสวนิช นายกสมาคมพุทธศาสตร์สงเคราะห์ (ฮะเฮงตั๊ว)  นายเกียรติศักดิ์ ตั้งเจริญสุทธิชัย (กุยอิงเกาะ)  คุณสมเกียรติ อภิญญาชน  คุณสมพงษ์ สนทราพรพล  เป็นต้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงทั้ง ๒ เขต และประธานชุมชนทุกชุมชน 

       งานก่อสร้่างอาคารเรียนโรงเรียน "อยู่เมืองแกลงวิทยา" เป็นอาคารขนาด ๓ ชั้น ๓๐ ห้องเรียน กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๙๓ เมตรรวมมูลค่า ๒๘ ล้านบาท ได้รับการสนับสนุนจากนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คาดว่าจะใช้เวลาการก่อสร้างประมาณ ๑ ปี  ส่วนงานก่อสร้่าง อาคารศูนย์การเรียนรู้ เมืองแกลงลดโลกร้อน ขนาด ๑ ชั้น ค่าก่อสร้างประมาณ ๒.๒ ล้านบาท และอาคารร้านค้าชุมชน ขนาด ๑ ชั้น ค่าก่อสร้างประมาณ ๑๕๓ ล้านบาท ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่เปิดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ ๑ คาดว่าจะสามารถก่อสร้า่งแล้วเสร็จทันภายในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ รวมถึงห้องสุขาสำหรับบริการประชาชนอีก ๒ หลัง รวมมูลค่ากว่า ๙ แสนบาท  

       นอกจากนี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ยังได้ร่วมกับบริิษัท โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยการประสานงานของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ปรับปรุงก่อสร้่างต่อเติมอาคารบ้านไม้เก่าที่มีอายุกว่า ๘๐ ปี จากปากน้ำประแสขึ้น ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้ เมืองแกลงลดโลกร้อนดังกล่าว เพื่อให้เป็นอาคารสำหรับการศึกษางานศิลปกรรมของคนเมืองแกลงในยุคอดีต เพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิถีชีวิต อัตลักษณ์และเป็นสถานที่แสดงนิทรรศการ การให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนต่อไป ซึ่งคาดว่าจะสามารถก่อสร้่างได้แล้วเสร็จทันในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน

       เทศบาลตำบลเมืองแกลงขอขอบคุณผู้เข้าร่วมพิธีเปิดงานก่อสร้่างและตั้งศาลเจ้าที่ชั่วคราวระหว่างการก่อสร้างไว้ ณ โอกาสนี้ และขอมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๕ แด่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลเมืองแกลงทุกท่าน โดยนายกเทศมนตรีตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนฝ่ายจะได้ตั้งใจกำกับดูแลการดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป