โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

งานตักบาตรเทโวชาวแกลง ปีที่ ๔๗ สรุปประเมินผลแล้ว.. เกี่ยวก้อยร้อยใจบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ร่วมอนุโมทนาบุญกันสืบไป


 


ผ่านงานวันตักบาตรเทโว ปีที่ 47 วัดพลงช้างเผือกมาได้ครึ่งเดือน วานนี้คณะกรรมการจัดงานนัดหมายพร้อมเพรียงกันที่ศาลาวัดพลงเพื่อประเมินผลการจัดงานและรวบรวมข้อคิดเห็นคำแนะนำต่าง ๆ จากผู้เข้าร่วมงาน ในการนี้ ได้แถลงรายรับจากการจัดงานทั้งสิ้น 346,245 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น 121,900 บาท หักแล้วคงเหลือ 224,345 บาท
ที่ประชุมเห็นชอบให้นำรายรับดังกล่าวมอบไว้บำรุงการศึกษาแก่โรงเรียนแกลง วิทยสถาวร และโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก โรงเรียนละ 30,000 บาท ให้นำไปเป็นค่าจัดซื้อจัดหาหม้อแปลงไฟฟ้าแก่วัดพลงช้างเผือก 150,000 บาท และที่เหลืออีก 124,345 บาทให้ผลักเข้าสมทบกองทุนประเพณีตักบาตรเทโว วัดพลงช้างเผือกที่มีอยู่เดิมแล้วกว่าห้าแสนบาทต่อไป

เนื่องจากวัดมีการจัดสถานที่ปฏิบัติธรรมและศาลาสำหรับอบรมพระศาสนาเพิ่มขึ้น ทำให้มีการใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดปัญหากระแสไฟฟ้าไม่เพียงพออยู่เสมอ และทำให้บ้านเรือนใกล้เคียงในละแวกวัดได้รับผลกระทบจากกรณีกระแสไฟฟ้าตก หรือไฟดับอยู่เนือง ๆ เนื่องจากหม้อแปลงมีขนาด kva ไมเพียงพอ จึงได้จัดซื้อจัดหาหม้อแปลงแยกออกมาเป็นการเฉพาะเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวที่ต้องอาศัยปัจจัยถึงกว่าสองแสนบาท

ขออนุโมทนาบุญมายังผู้ที่ได้เข้าร่วมงานวันตักบาตรเทโวทุกท่านได้ทราบถึงการนำปัจจัยที่ได้ร่วมกันมาทำบุญไปใช้สอยและสะสมจำแนกตามรายละเอียดข้างต้นมา ณ โอกาสนี้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป