โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ตลาดนัดสีเขียวกลางแกลง นับหนึ่งสู่ความสะอสดปลอดภัยให้ผู้บริโภค


  ดัวยแนวความคิดที่จะส่งเสริมเรื่องความมั่นคงทางอาหาร ที่อยากให้ชาวเมือง

แกลงได้กลับมาเพาะปลูกพืชผักสวนครัวกันตามพื้นที่ว่างที่เหลืออยู่ภายในบริเวณบ้าน
เพื่อได้บริโภคของที่ปลูกไว้รับประทานกันเองในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาพืชอาหาร
ที่มีการปลูกแบบเน้นจำนวนและให้ได้ผลผลิตสูงสุด โดยที่เราไม่อาจได้เห็นกรรมวิธีและ
ชนิดของปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลงที่ใช้...ตลาดนัดสีเขียวเพื่อผู้บริโภคจึงได้เกิดขึ้นด้วยเหตุนี้
เป็นสำคัญ

        กอปรกับพื้นที่บริเวณโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา มีความเหมาะสมที่จะใช้จัดตลาด

ดังกล่าวโดยกำหนดไว้ทุกวันพุธ ตั้งแต่ ๑๕.๓๐น. เป็นต้นไป ซึ่งจะไม่กระทบกับการเรียน
การสอน แต่ในทางตรงกันข้าม กลับจะทำให้พื้นที่โรงเรียนและชุมชนกับสนามกีฬาและ
สวนสาธารณะเกื้อกูลกันได้ สร้างรายได้ สร้างการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สำหรับทุกฝ่าย

        เทศบาลฯ ได้ไหว้วานผู้มีประสบการณ์กับการจ่ายตลาด และคลุกคลีวนเวียนชาญเชี่ยวกับ

การปรุงอาหารมาหารือที่จะเปิดตลาดนัดสีเขียวแล้ว โดยจะช่วยกันลงพื้นที่เสาะหาผู้เพาะปลูก
พืชผักรายย่อย และสุดยอดฝีมือการปรุงอาหาร เพื่อเชิญมาออกร้านกัน ทุกวันพุธของสัปดาห์
 เริ่มพุธแรก วันที่ ๑๒ ธันวาคม ศกนี้
สมชาย จริยเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป