โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554

คนเมืองแกลงให้ใจ ออกแรงช่วยสึนามิที่ญี่ปุ่นและพี่น้องภาคใต้ที่ประสบภัยพิบัติพายุฝน

       วันนี้เวลา ๑๔ นาฬิกา เทศบาลตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนทั้ง ๑๓ แห่ง ประธานชมรมต่าง ๆ ได้นัดหมายประชุมกรณีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ ที่ประเทศญี่ปุ่น และผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุฝนในพื้นที่ภาคใต้ในขณะนี้

       ที่ประชุมได้กำหนดให้เปิดรับบริจาคเฉพาะทุนทรัพย์สำหรับการช่วยเหลือในทั้งสองกรณี ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ไปจนถึงวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน โดยมีจุดรับบริจาคที่สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ในวันและเวลาราชการ และจุดรับบริจาคที่สี่แยกป้ายทันใจ บริเวณหน้าร้านสุวัฒน์สโตร์ ถนนสุขุมวิท ซึ่งจะตั้งเต๊นท์รับบริจาคอยู่ที่นั่นตั้งแต่เวลา ๙ นาฬิกาไปจนถึงเวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ทุกวันไม่มีวันหยุด

       นอกจากนี้ จะได้เปิดบัญชีให้ผู้ประสงค์จะบริจาคสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารได้ทั้งในส่วนผู้ประสบภัยสึนามิ และผู้ประสบภัยพิบัติทางภาคใต้ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วทางหอกระจายข่าว และที่ www.muangklang.com พร้อมกันนี้ ทางสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยการนำของคุรปรวีร์ วัฒนานุกิจ ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง จะพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๒ เขต ร่วมกับประธานชุมชนทั้ง ๑๓ แห่ง จะได้ลงพื้นที่เพื่อรับบริจาคทุนทรัพย์ไปจนครบทุกชุมชน โดยเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามินี้ ผู้บริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อยภาษีเงินได้ได้เต็มจำนวน และเทศบาลฯ จะได้โอนผ่านบัญชีธนาคารของสถาทูตญี่ปุ่นในประเทศไทย เพื่อส่งไปช่วยเหลือประเทศญี่ปุ่นอีกต่อหนึ่ง ส่วนเงินบริจาคช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยพิบัติพายุฝนในภาคใต้ จะได้นำไปมอบให้กับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ต่อไป

       เทศบาลตำบลเมืองแกลงจึงขอเชิญชวนทุกท่านได้โปรดพิจารณาให้การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้กำลังประสบความเดือดร้อนในสองกรณีนี้ต่อไป

  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป