โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

ป้องกันพิษสุนัขบ้า ฮอร์โมนคุมกำเนิดสัตว์เลี้ยง ยอด ๑๓ ชุมชนกว่า ๒๐๐๐ ตัว

       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองแกลง  ได้ออกฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า และฉีดฮอร์โมนคุมกำเนิด แก่สัตว์เลี้ยงในชุมชนทั้ง ๑๓ แห่งระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม ถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม ที่ผ่านมา โดยตั้งจุดให้บริการและออกบริการถึงบ้าน ทั้งนี้ ได้เชิญชวนให้ประชาชนนำขยะรีไซเคิลมาร่วมบริจาคเพื่อทำบุญผ้าป่าขยะในโอกาสเดียวกัน

       ผลปรากฏว่า มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขรวม ๑๔๔๒ ตัว แมวรวม ๕๕๑ ตัว กระต่าย ๑๕ ตัว หมู ๓ ตัว ลิง ๑ ตัว  รวมฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงทั้งสิ้น ๑๙๙๓ ตัว  ฉีดยาฮอร์โมนคุมกำเนิด แก่สุนัขรวม ๓๔๘ ตัว แมวรวม ๑๘๐ ตัว รวมฉีดยาฮอร์โมนคุมกำเนิดแก่สัตว์เลี้ยงรวมทั้งสิ้น ๕๒๘ ตัว  คิดเป็นสัตว์ที่มารับบริการทั้งสิ้น ๒๐๑๒ ตัว

       ทั้งนี้ เทศบาลฯ ขอให้ท่านได้ดูแลสัตว์เลี้ยงของท่านด้วยความใส่ใจ โดยไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญแก่ผู้อื่น อาทิ การถ่ายมูลหรือปัสสาวะของสัตว์เลี้ยง เหตุรำคาญเรื่องเสียง หรือการเป็นอันตรายแก่ประชาชนทั่วไป เป็นต้น นอกจากนี้ หากประสงค์จะเลี้ยง ขอให้พิจารณากำลังขีดความสามารถของท่าน และเวลาที่จะคอยดูแลสัตว์ต่าง ๆ ประกอบด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป