โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2554

กำหนดการบุญกลางบ้าน ๑๖ ถึง ๒๐ มีนาคมนี้ พรึีบ.. ๑๓ ชุมชน ๕ ชมรม ๒๔ ชุดการแสดง...ลงตัว


       วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคมนี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลง พร้อมประกาศกำหนดการ งานบุญกลางบ้าน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ อันเป็นปีที่ ๘ ของการจัดงาน ในชื่อตอน "ดุจแดนสรวงประดิษฐา ภูมิถิ่นเกษตรา เหล่าประชาอภิบาล" ทั้งนี้ งานดังกล่าวจะมีขึ้นตั้งแต่วันพุธที่ ๑๖ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มีนาคมที่จะถึงนี้

       วัตถุประสงค์หลักของการจัดงานนอกจากจะส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในความสำคัญของน้ำคลองประแสที่นับวันจะเป็นสิ่งที่ต้องอนุรักษ์และรู้จักใช้กันยิ่ง ๆ ขึ้นแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์อีกหลายประการด้วยกัน กล่าวคือ เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องเมืองแกลง การยกย่องบรรพชนชาวเมืองแกลง ส่งเสริมความรักความสามัคคีพร้อมเพรียง การเรียนรู้ที่จะทำกิจกรรมร่วมกันของผู้คนในชุมชนต่าง ๆ ส่งเสริมการทำมาหากินของประชาชนฐานราก เครือข่ายการทำมาหากินของผู้คนในอำเภอแกลง ส่งเสริมให้กิจกรรมนันทนาการพื้นบ้านเช่นงานบุญกลางบ้านนี้ได้สร้างความสุขความอภิรมย์ในหมู่เราชาวเมืองแกลง


       ประเด็นสำคัญของงานในปีนี้ คืองานลีลาศ "ราตรีศรีเมืองแกลง ฉลอง ๘๔ พรรษา ๘๔ ข้าแผ่นดิน" แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระชนมายุครบ ๗ รอบหรือ ๘๔ พรรษาในปี พ.ศ.๒๕๕๔ นี้ โดยจะมีการแสดงการลีลาศในเวลา ๑๗ นาฬิกาของวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ณ หน้าอาคารหอประวัติเมืองแกลง

       และในวันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม จะได้ร่วมกันกระทำพิธีเปิดอาคารหอประวัติเมืองแกลง โดยมีนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน เพื่อให้อาคารหอประวัติเมืองแกลงนี้ ได้เป็นจุดแวะของการเดินทางค้นคว้าหาอดีตแห่งบรรพชนชาวเมืองแกลง ให้เป็นสถานที่ที่จะบอกเล่าความเป็นมาของบ้านเมืองจากอดีตสู่ปัจจุับันสืบต่อไป

       ส่วนในภาคบ่ายวันเดียวกัน สมาคมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จะได้ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองแกลง และเทศบาลเครือข่ายจากทั่วประเทศจัดเสวนาในนามของศูนย์การเรียนรุ้ การบริหารจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก เรื่อง "แตกต่าง หลากหลาย และเกื้อกูล เมืองควรจะใช้ประโยชน์อย่างไรจากสิ่งเหล่านี้" โดยวิทยากรแขนงต่าง ๆ ณ อาคารหอประวัติเมืองแกลง

       ส่วนในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มีนาคม เวลา ๖ นาฬิกา ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ไปร่วมกันแห่เรือรับพระจากวัดโพธิ์ทองพุทธาราม ล่องมาขึ้นท่าน้ำศาลาต้นโพธิ์เพื่อสวดขอพรและทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนชาวเมืองแกลง ดังเช่นที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายปี

       ด้านกำหนดการกิจกรรมตลอดห้าวัน โดยเฉพาะการแสดงจากทุกชุมชนและชมรมซึ่งอยู่ระหว่างการรวมพลังฝึกซ้อม รวมถึงการแสดงจากศิลปินผู้มีชื่อเสียงและผลงานเป็นอมตะ และศิลปะการแสดงอันน่าชมจากภูมิภาคต่าง ๆ ท่านสามารถติดตามได้จากวิทยุเอฟเอ็ม ๑๐๔ เสียงจากเมืองแกลง หรือทางหอกระจายข่าว หรือทาง www.muangklang.com จากนี้เป็นต้นไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป