โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555

คนบ้านทะเลน้อย ไม่กระฉึกกระฉักเชื่องช้า..หลังฤดูทำนา เร่งปลูก "ผักกระฉั่บ" เพื่อนำเมล็ดไปเพาะเป็นต้นอ่อนขาย...สร้่างรายได้งาม

ลักษณะแปลงผักกระฉั่บหลังฤดูเกี่ยวข้าวแล้ว และลักษณะต้นอ่อน
       หลังสิ้นสุดฤดูกาลการทำนาปีจนเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกในบริเวณพื้นที่ลุ่มด้านทิศใต้ของเมืองแกลง ย่านหมู่บ้านทะเลน้อยไปเมื่อราวเดือนพฤศจิกายนต่อเนื่องถึงเดือนธ้ันวาคมที่ผ่านมาแล้ว ขณะนี้ กลุ่มพี่น้องชาวบ้านทะเลน้อยได้ปรับที่นามาเป็นแปลงปลูกต้นผักกระฉั่บ เพื่อจะได้สะสมเมล็ดไว้สำหรับนำไปฝังทรายเพื่อรองอกเป็นต้นอ่อนสำหรับนำไปจำหน่ายอีกทีหนึ่ง

จากแปลงนาสู่การแช่เมล็ดให้เปลือกอ่อนลงแล้วนำมา
เพาะในแปลงปลูกในร่ม
       โดยกระบวนการขั้นตอนเหล่านี้ เริ่มแต่นำเมล็ดพันธุ์ส่วนหนึ่งไปหว่านในที่นาหลังย่างเข้าสู่ฤดูหนาว จากนั้นใช้เวลาปลูกจนเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ได้ในระยะเวลาประมาณ ๖ เดือน นำเมล็ดไปแช่น้ำอีกระยะหนึ่ง แล้วนำเมล็ดไปฝังทรายในแปลงปลูกซึ่งเตรียมไว้ในที่ร่ม เพื่อให้เมล็ดงอกเป็นต้นอ่อนซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้แสงแดดจ้าอีกภายในระยะเวลาประมาณ ๒ สัปดาห์ ก็สามารถนำต้นอ่อนไปจำหน่ายได้ถึงราคากิโลกรัมละ ๕๐ ถึง ๘๐ บาท 

ย่านปลูกผักกระฉั่บ...บ้านทะเลน้อย
       "ผักกระฉั่บ" นี้ เป็นผักขึ้นเฉพาะพื้นที่บริเวณด้านทิศใต้ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ปัจจุบันมีการรวมตัวกันเป็นชมรมผู้ปลูกผักกระฉั่บ โดยได้รับการส่งเสริมการปลูกจากหลายหน่วยงานเรื่อยมา  จากเดิมที่หาเก็บต้นอ่อนเอาตามท้องนาหลังฤดูเกี่ยวข้าว ได้เปลี่ยนมาเป็นเพาะต้นอ่อนจากเมล็ดในแปลงเพาะต้นอ่อนในร่ม มีผู้นิยมทำกันมากขึ้น เนื่องจากมีราคาค่อนข้างดี มีคุณค่าของความมีธาตุอาหารที่ดี  สามารถนำไปปรุงอาหารได้หลายอย่าง อาทิ จิ้มน้ำพริก ผัดน้ำมันหอย ทำแกงส้ม ฯ  หาซื้อได้เฉพาะตลาดสดในเขตเมืองแกลงเท่านั้น


ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/notes/pojjana-klongjai/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2-%E0%B8%A16-%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%87-%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87/224832644213402

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณพจนา คล่องใจ ไว้ ณ โอกาสนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป