โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

องค์การฯ ก๊าซเรือนกระจก จูงมือสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยพกโครงการ BRESL จาก GEF และ UNDP เข้าพื้นที่ร่วมหารือเมืองแกลงท่ามกลางสายฝนโปรย

       เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคมนี้ ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พร้อมด้วยผู้แทนจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้เดินทางมาหารือและลงพื้นที่สำรวจการดำเนินงานในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ในโครงการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและฉลากประสิทธิภาพพลังงาน Barrier Removal to the Cost -Effective Drvelopment and Implementation of Energy Efficiency Standards and Labeling Project (BRESL)


       ในการนี้ได้เข้าพบนายกเทศมนตรีพร้อมคณะเพื่อชี้แจงโครงการและที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility :GEF) ผ่านทางสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme:UNDP) ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกเมืองจากประเทศจีน อินโดนีเซีย เวียดนาม บังคลาเทศ ปากีสถาน และไทย เข้าร่วมโครงการ โดยมุ่งเน้นให้อาคารและสถานที่ของเทศบาลได้ใช้สินค้าที่มีประสิทธิภาพพลังงาน อันได้แก่เครื่องปรับอากาศ พัดลม ตู้เย็น มอเตอร์ ๓ เฟส บัลลาสต์ และหลอดคอมแพ็คฟลูออเรสเซ้นต์ และในส่วนของเทศบาลตำบลเมืองแกลงนั้น ได้มุ่งเน้นพิจารณา ๔ พื้นที่หลัก อันได้แก่ อาคารศูนย์การเรียนรู้เรื่องการลดโลกร้อน โรงพยาบาล ตลาดสด และชุมชน 

   ทั้งนี้ คณะได้ลงพื้นที่สำรวจความเป็นไปได้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก โรงสีข้าว และโรงคัดแยกขยะภายใต้การสนับสนุนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โรงผลิตน้ำประปาบ้านหนองแหวนของเทศบาล และศูนย์การเรียนรู้เรื่องการลดภาวะโลกร้อน ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา หลังจากนี้ จะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเอกสารและพิจารณาปรับโครงการเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ตามความต้องการร่วมกันต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป