โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555

โหลดได้... ขอรับได้กับหนังสือเล่มใหม่.. "ค้นแนวคิด...พบมรรควิธีปรุงเมืองให้น่าอยู่อย่างแยบยล" จากศูนย์ฯ เมืองแกลง

download เนื้อหาตลอดเล่มได้ที่
www.muangklang.com
       ศูนย์ประสานงาน ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก ภายใต้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลง เปิดตัวหนังสือเล่มล่าสุด "ค้นแนวคิด..พบมรรควิธี ปรุงเมืองให้น่าอยู่อย่างแยบยล" โดยการสนับสนุนและประสานงานจาก Institute for Global Environmental Strategies (IGES) ประเทศญี่ปุ่น สำนักนโยบายและแผน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโครงการเมืองต้นแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Environmental sustainable cities model) สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

       หนังสือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนา ผู้อ่าน และผู้สนใจทั่วไปได้เข้าใจแนวคิดด้านการจัดการเมืองในมิติต่าง ๆ อาทิ ประโยชน์ของการมีพื้นที่โล่งสำหรับประชาชน  แม่น้ำประจำเมือง...สำคัญอย่างไร  ปัจจัยเสี่ยงของเมือง  เมืองกับความมั่นคงทางอาหาร ฯ และยังได้รวบรวมเรื่องอันว่าด้วย "หลากหลายมรรควิธีในการต่อตีกับขยะ" ไว้ในเล่ม เพื่อไว้ศึกษากระบวนการจัดการของเสียของเทศบาลตำบลเมืองแกลงอย่างเป็นระบบ โดยเทศบาลฯ จะนำหนังสือดังกล่าวซึ่งเลือกใช้วิธีการเขียนอย่างย่อและตรงประเด็นเพื่อการกระชับเวลา ไปสอนนักเรียนและเยาวชนตามโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ ด้วยอีกทางหนึ่ง

       ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับหนังสือดังกล่าวได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้ฯ เทศบาลตำบลเมืองแกลง  หรือใช้วิธีดาวน์โหลดข้อมูลทั้งเล่มได้ที่ www.muangklang.com

     

posted from Bloggeroid

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป