โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554

ศูนย์รวบรวมกล่องเครื่องดื่ม รุดศึกษากระบวนการรวบรวมวัสดุเมืองแกลง หวังช่วยกันขยายผลนำกลับไปใช้ใหม่ให้โลกเจ็บน้อยลง

       เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน คุณวัลทานี ผู้แทนจากศูนย์รวบรวมกล่องเครื่องดื่ม ของสถานประกอบการที่ใช้กล่องนม กล่องน้ำผลไม้ ที่ผ่านการใช้งานแล้ว เป็นวัตถุดิบในการนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลังคากล่องนม ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการในการเก็บรวบรวมกล่องนม กล่องน้ำผลไม้ ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยมีนายธงชัย จิรวิวัฒน์วนิช รองนายกเทศมนตรี นายเสถียร งามฉาย งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ประสานงานผ่องถ่ายข้อมูลระหว่างกัน

       การรวบรวมกล่องนมกล่องผลไม้ ที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ มีต้นทางจากการคัดแยกวัสดุดังกล่าวออกมาจากสายพานคัดแยกขยะ มีการรับซื้อจากประชาชนในพื้นที่ และมีความร่วมมือกับโรงเรียนใน ๓ อำเภอ คือ แกลง วังจันทร์ เขาชะเมา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ระยอง เขต ๒ ในการให้โรงเรียนรวบรวมและเทศบาลฯ ออกไปจัดเก็บซื้อคืนตามรอบระยะเวลาที่นัดหมายไว้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดปัญหาขยะล้นหลุมฝังกลบ เนื่องจากกล่องนม กล่องน้ำผลไม้ต้องใช้เวลาย่อยสลายนานถึง ๑๕๐ ปี โดยใช้กระบวนการคัดแยกเพื่อนำกลับมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น เพื่อใช้ทรัพยากรของโลกลดลง ซึ่งที่ผ่านมา เทศบาลตำบลเมืองแกลง สามารถคัดแยกกล่องนม กล่องน้ำผลไม้ได้แล้วมากกว่า ๓๐ ตัน และกำลังประสานงานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ เพื่อช่วยกันลดปัญหา อาิทิ เทศบาลตำบลปากน้ำประแส เทศบาลเมืองมาบตาพุด เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป