โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2554

สรุปข่าวต่าง ๆ ...ประจำสัปดาห์แห่งน้ำบ่าล้นสูงสุดในเมืองแกลง... ๑๒ ถึง ๑๖ กันยา ๕๔

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายนที่ผ่านมา เทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยนายธงชัย จิรวิัวัฒน์วนิช รองนายกเทศมนตรี และนางจำรัส เจริญกิจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้เข้าร่วมการถ่ายทำการบันทึกเทปรายการทีวี ของคุณคำรณ หว่างหวังศรี ผู้ดำเนินรายการชื่อดัง ตามที่พัฒนาการอำเภอแกลง ได้ติดต่อประสานงานไว้ ให้นำเสนอเรื่องของ "ข้าวแกลง" ร่วมกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในอำเภอแกลง ซึ่งวันเวลาในการออกอากาศ จะได้แจ้งทราบเพื่อติดตามชมต่อไป 


       วันพุธที่ ๑๔ กันยายน เวลา ๑๘ น. นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการศึกษา งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการฯ นายอุทัย วงศ์สุบิน นายสมปอง งามเสงี่ยม นายพรชัย ยั่งยืน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมงานประเพณีตักบาตรเทโวกับพี่น้องชาวบ้านพลงช้างเผือก หนองกระโดง หนองควายเขาหัก รวมทั้งผู้แทนครูจากโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก และโรงเรียนแกลง วิทยสถาวร ที่วัดพลงช้างเผือก ซึ่งได้จัดติดต่อกันมาเป็นปีที่ ๔๖ แล้ว โดยที่ประชุมได้มอบให้นายกเทศมนตรีเป็นประธานจัดงาน ซึ่งในปีนี้จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม เริ่มงานเวลา ๗ นาฬิกา โดยมีนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ จะได้ไปเตรียมดำเนินการด้านต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมครั้งนี้ต่อไป 


       วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ดร.จรรยา แสงอรุณ และ Dr.Nirmara Minikpura ๒ นักวิจัยจากสำนักงาน IGES ประเทศญี่ปุ่น (Researcher Sustainable Consumption and Production Group\
Institutute for Global Evnironmental Strategies )ได้เข้าพบนายกเทศมนตรีเพื่อศึกษาวิจัย และเยี่ยมชมกระบวนการในการจัดการของเสียของเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อถอดบทเรียนและทำการเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการของเสียของเทศบาลฯ เป้าหมายในประเทศไทย สำหรับการนำไปวิจัยและคำนวณรายละเอียดต่าง ๆ อาทิ ความสามารถในการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับการนำไปฝังกลบเพียงอย่างเดียว ความสามารถในการนำกระบวนการนี้ไปบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน เป็นต้น ซึ่งจะมีการประสานข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ กันต่อไป โดยในการเดินทางมาสองวันในครั้งนี้ ได้เข้าร่วมประชุมการตรวจประเมินการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อมตามระบบ ISO 14001 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ พร้อมกันด้วย


       วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน นายปรวีร์ วัฒนานุกิจ ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๔ เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔ วาระที่ ๑ และพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๕ วาระที่ ๑ รวมถึงการพิจารณาญัตติขอกันเงินในโครงการวางท่อน้ำดิบจากสวนธารเกษม คลองวังหว้า มาเข้าโรงผลิตน้ำประปา เพื่อเป็นสถานีบริการน้ำประปา แห่งที่ ๒  ข้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถนนสุนทรภู่ ซึ่งขณะนี้ได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้าทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผลการประชุมร่างเทศบัญญัติงบประมาณทั้ง ๒ ฉบับข้างต้น ได้ผ่านความเห็นชอบในหลักการ ในวาระที่ ๑ จากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงด้วยเสียงเอกฉันท์ และจะได้มีการพิจารณาในวาระที่ ๒ และ ๓ ในวันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายนนี้ เวลา ๙ นาฬิกา ต่อไป


       วันพุธที่ ๑๔ กันยายน นายพนม ไพศาลยกิจ ผู้แทนจากบริษัท จัดการพลังงาน จำกัด ได้เข้าพบนากยเทศมนตรีและคณะ เพื่อนำเสนอกระบวนการในการนำขยะไปแปรรูปจนสามารถผลิตออกมาเป็นกระแสไฟฟ้าได้ โดยผ่านขั้นตอนได้ทั้งรูปแบบการนำขยะสดไปหมักเป็นแก๊ส จากนั้นจึงนำแก๊สไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า และขั้นตอนการนำขยะต่าง ๆ เข้าสู่กระบวนการเผาอย่างไม่สมบูรณ์ หลังจากตัดเป็นชิ้นส่วนเล็ก ๆ และตากแห้งแล้ว จากนั้น นำเอาความร้อนไปเข้าสู่เครื่องยนต์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป ซึ่งขณะนี้ได้มีการดำเนินการแล้วที่จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ระหว่างการก่อสร้างที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดของข้อตกลงที่เทศบาลเมืองศรีษะเกษ โดยในส่วนเทศบาลตำบลเมืองแกลง เตรียมที่จะบรรจุเรื่องดังกล่าว เป็นเป้าหมายใน ISO 14001 สำหรับปี ๒๕๕๕ นี้ เพื่อให้มีการศึกษาพิจารณากันอย่างจริงจังเพื่อเตรียมการป้องกันปัญหาหลุมฝังกลบขยะเต็มสำหรับวันข้างหน้าต่อไป


       

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป