โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

อสม.ลงพื้นที่หลังประชุม ลดภาวะโรคไม่ติดต่อคนเทศบาล และภาวะด้อยโภชนาการของเด็กในเมืองแกลงทั้ง ๑๓ ชุมชน

       ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายนเป็นต้นมา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองแกลง ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ออกปฏิบ้ติภารกิจตาม "แผนปฏิบัติการโครงการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อในเขตเทศบาล"  รวมถึงออกปฏิบัติงานตามโครงการ "เฝ้าระวังและติดตามโภชนาการในเด็กแรกเกิด ถึง ๕ ปี" โดยเริ่มต้นขึ้นที่ชุมชนวัดสารนาถฯ เป็นแห่งแรก  และจะดำเนินการจนครบทั้ง ๑๓ ชุมชนภายในวันที่ ๓๐ กันยายนที่จะถึงนี้ การปฏิบัติงานจะเริ่มตั้งแต่ ๘ นาฬิกา ถึง ๑๒ นาฬิกา กระจายไปทุกชุมชนตามวันเวลาและสถานที่ที่ได้นัดหมายไว้
ดูภาพภารกิจเพิ่มเติมได้ที่...http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=952400084790310023&postID=7042688818823180475

       ทั้งนี้ เมื่อท่านได้มาลงทะเบียนเพื่อเทศบาลได้จัดเก็บลงในฐานข้อมูลแล้ว เทศบาลฯ จะให้บริการ ตรวจวัดความดันโลหิต  ตรวจน้ำตาลในเลือด  วัดรอบเอวและประเมินภาวะอ้วนลงพุง หลังจากนั้น จะแนะนำและให้ความรู้เรื่องสุขศึกษากับผู้ป่วยที่คัดกรองพบว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง  เบาหวาน ภาวะอ้วนลงพุง พร้อม แจกเอกสารแผ่นพับ ให้คำแนะนำแนวทางการรักษาต่อไป  


       ส่วนท่านที่มีเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง อายุ ๕ ปี สามารถขอรับอาหารเสริมได้แก่นมผง สำหรับเด็กที่มีภาวะโภชนาการต่ำกว่าเกณฑ์  โดยนำใบเกิดและสมุดบันทึกการตั้งครรภ์มาด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป