โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี ๕๔ และร่างงบฯ รายจ่ายปี ๒๕๕๕ ผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงแล้ว

       ก่อนที่จะสิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายนนี้ งานกิจการสภาของสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยนายปรวีร์ วัฒนานุกิจ ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลฯ ขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ ที่ผ่านมา เพื่อให้นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติสำคัญ คือ ญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ)  และญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (วารที่ ๑ ขั้นรับหลักการ) ต่อสภาฯ โดยยังมีญัตติการขออนุมัติกันเงินจำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในโครงการวางท่อส่งน้ำดิบจากสะพานคลองวังหว้า สวนธารเกษม เพื่อขยายเวลาการก่อสร้างออกไปหลังจากได้มีการประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้าเรียบร้อยแล้ว

       และเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ นี้ ประธานสภาฯ ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลฯ อีกครั้งหนึ่ง เพื่อพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณทั้ง ๒ ฉบับข้างต้น ในวารที่ ๒ (การแปรญัตติ) และวารที่ ๓ (การลงมติ) ซึ่งระหว่างเวลาการเปิดรับคำแปรญัตติ ไม่มีสมาิชิกสภาฯ ท่านใดยื่นคำขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการรับคำแปรญัตติ  และสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงมีมติด้วยคะแนน ๑๐ ต่อ ๑ เสียง ผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔  ส่วนญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ในที่ประชุมสภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบตามที่นายกเทศมนตรีเป็นผู้เสนอด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ ขณะที่ญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๔ เพื่อนำไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่วงเงินงบประมาณ ๓,๙๙๔,๐๐๐ บาทที่ได้นายกเทศมนตรีได้มอบกองฝ่ายนำเสนอยอดงบประมาณที่เหลือจากการดำเนินงานในปีงบประมาณนี้มาที่กองคลัง ก็ได้ผ่านความเห็นชอบด้วยเสียงเอกฉันท์เช่นกัน

       และในการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๒ นี้ ที่ประชุมสภาฯ ยังได้เห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล รวม ๔ รายการ วงเงินทั้งสิ้น ๑,๙๗๒,๑๐๐ บาท เพื่อใช้สมทบในการก่อสร้างถนนรอบศูนย์การเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก ด้านหลังอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ถนนสุนทรภู่ และก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ การลดโลกร้อน บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา จำนวน ๒ หลัง เพื่อรองรับการเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลฯ ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างการรออาคารเรียนหลักซึ่งต้องใช้ระยะเวลาการก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑ ปี  รวมถึงการก่อสร้างห้องสุขาเพิ่มอีก ๒ แห่งบริเวณสนามกีฬาฯ เพื่อบริการพี่น้องประชาชนต่อไป
ชมภาพเพิ่มเติมที่...https://picasaweb.google.com/114252071171487759268/pjFdSI (๑๙ กันยายน ๕๔)
                              https://picasaweb.google.com/114252071171487759268/3122554 (๑๓ กันยายน ๕๔)

       ขณะที่ทั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ก็ได้มีแผนงานก่อสร้างถนนมาบใหญ่ ซอย ๔ ตอนที่ ๒ ข้างสถานธรรม ให้แล้วเสร็จ แผนงานวางท่อระบายน้ำจากแยกพลงช้างเผือก ซอย ๑ ไปบรรจบกับท่อระบายน้ำที่ถนนพลงช้างเผือก ซอย ๓ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณปากซอยถนนพลงช้างเผือก ซอย ๑ แผนงานติดตั้งเสาไฟไฮเมสความสูง ๒๐ เมตร ที่บริเวณถนนสุขุมวิทเพิ่มเติมจากเดิมอีก ๒ ต้น และที่สนามกีฬาฯ เทศบาล เพิ่มเติมอีก ๒ ต้นเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนนและใช้สนามกีฬาฯ เทศบาล นอกจากนี้ ยังมีแผนงานก่อสร้างปรับปรุงถนนพลงช้างเผือก ซอย ๓ เริ่มจากบริเวณบ้านร้อยตำรวจเอกณรงค์ อุปถัมภ์ ผ่านศาลาแหลมท่าตะเคียน ไปจรดบริเวณริมคลองหน้าบ้านยายหนู เพื่อรองรับการก่อสร้างสะพานข้าม ๒ แหลม (แหลมท่าตะเคียน แหลมยาง) ในอนาคตต่อไป

       เทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ รวมถึงคณะกรรมการชุมชนทั้ง ๑๓ แห่งและชมรมทุกชมรม จะได้ร่วมกันระดมความคิดความเห็น เอาใจใส่ต่องานพัฒนาบ้านเมืองของเราต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป