โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554

ตามความคิด ตามดูทิศทางพัฒนา "เมืองแกลง" ...ผ่านจอแก้วช่อง ๙ ในรายการ "ปราชญ์เดินดิน"

       วันเสาร์ที่ ๓ กันยายน ที่ผ่านมา เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๓.๐๐ น. รายการ "ปราชญ์เดินดิน" ทางโมเดรินไนน์ทีวี ได้ออกอากาศเรื่องราวอันว่าด้วยการพัฒนาของเมืองแกลง ที่ "คุณแป้น" ผู้ดำเนินรายการได้พูดคุยซักถามนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมนำชมสถานที่สำคัญ ๆ ต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อให้เห็นทิศทางและผลของการพัฒนาที่เกิดจากการตกผลึกทางความคิด ซึ่งมุ่งให้งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเมืองแกลง เป็นสิ่งที่สร้างให้เกิดเป็นรายได้ให้กับผู้คนในพื้นที่ เพื่อให้เขาเหล่านั้นเกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ 
       ติดตามเนื้อหารายละเอียดของรายการ "ปราชญ์เดินดิน" ได้ที่
          http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/263116.html (ช่วงที่ ๑)
       http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/263117.html (ช่วงที่ ๒)
       http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/263119.html (ช่วงที่ ๓)

1 ความคิดเห็น:

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป