โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เมืองแกลง ขยับขยายพื้นที่โรงเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะเพิ่มอีก เพราะเลี้ยงแล้ว "ได้ดั่งใจ"

       วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ เป็นวันเริ่ีมต้นของการลงมือก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไส้เดือนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลัง ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง หลังจากที่มีพื้นที่เลี้ยงอยู่ในบริเวณศูนย์การเรียนรู้ฯ หลังอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอยู่ถึง ๗ โซนอยู่แล้ว โดยที่ผ่านมา ไส้เดือนสามารถช่วยกำจัดขยะอินทรีย์จำพวก พืชผัก ผลไม้ จากครัวเรือนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มากกว่าเดือนละ ๓ ตัน

       โรงเรือนเลี้ยงไส้เดือนแห่งใหม่นี้ กำหนดสร้างเหนือบริเวณบ่อตกตะกอนของโรงผลิตน้ำประปา มีขนาดโดยประมาณกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่เลี้ยงทางราบรวม ๑๖๐ ตารางเมตร  และยังสามารถเลี้ยงทางสูงได้อีกถึงสี่ชั้น ทั้งนี้ จะใช้หลังคาโรงเรือนเป็นหลังคาที่ผลิตจากกล่องนม กล่องน้ำผลไม้จากบริษัท ไฟเบอร์ พลัส ที่เทศบาลฯ นำส่งวัตถุดิบกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ให้อยู่ เพื่อให้โรงเรือนมีความเย็นกว่าหลังคาสังกะสี หรือหลังคากระเบื้องทั่วไป โดยเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะนับเป็นโรงเรือนที่ใหญ่กว่าทุกโรงเรือนที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

       สำหรับการเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ของเทศบาลตำบลเมืองแกลงนั้น ดำเนินการมาแล้วกว่าสามปี โดยมีวัตถุประสงค์ให้ไส้เดือนช่วยแปรสภาพขยะอินทรีย์ให้เป็นปุ๋ยมูลไส้เดือน และปุ๋ยน้ำมูลไส้เดือน สำหรับนำไปใช้ในงานปลูกพืชผักหรือการบำรุงดินต่อไป  ปัจจุบัน เทศบาลฯ มีไส้เดือนจำนวนมากพอที่จะขยายการเลี้ยงโดยไม่ต้องซื้อพ่อแม่พันธุ์เพิ่มจากแหล่งอื่น ซึ่งปัจจุบันมีราคาจำหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละมากกว่า ๑๐๐๐ บาท

       ท่านใดสนใจสามารถเข้าชมและศึกษาวงจรชีวิตและการเลี้ยงไส้เดือนได้ทุกวันทำการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ด้านหลังอาคารป้องกันฯ ส่วนความคืบหน้าของโรงเรือนแห่งใหม่ เมืองแกลงนิวส์จะรายงานอีกครั้งเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป