โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ศูนย์การเรียนรู้ฯ ขับเคลื่อนบทบาทสำคัญ คือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การพัฒนาเมืองตลอดเมษายนกับ ๘ คณะ

เทศบาลตำบลเหนือ กาฬสินธุ์
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง
       เดือนเมษายน ๒๕๕๔ นี้ ตลอดเดือน  เทศบาลตำบลเมืองแกลง ในฐานะของศูนย์ประสานงาน เครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประำจำภาคตะวันออก ได้ให้การต้อนรับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยราชการอื่น ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ของเทศบาล ณ อาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ถนนสุนทรภู่ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๘ คณะ กว่า ๕๐๐ คน ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต่าง ๆ
อบต.คลองหรา สงขลา

สำนักงานเขตประเวศ กทม.
       ประกอบด้วย เทศบาลตำบลเหนือ จังหวัดกาฬสินธุ์  มูลนิธิเกษตรกรรมธรรมชาติ  สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง  เทศบาลตำบลสวนแตง จังหวัดสุพรรณบุรี   สำนักงานสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร   องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง จังหวัดปัตตานี   สำนักงานเขตประเวศน์ กรุงเทพมหานคร   องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรา จังหวัดสงขลา  

เทศบาลตำบลสวนแตง สุพรรณบุรี
       โดยศูนย์การเรียนรู้ฯ ของเทศบาลตำบลเมืองแกลงแห่งนี้ ได้รับการสนับสนุนการก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  ที่ได้คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ทั้ง ๕ ภูมิภาคในประเทศไทย ประกอบด้วย เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนครนครปฐม เทศบาลนครสงขลา และเทศบาลตำบลเมืองแกลง  

สำนักงานสิ่งแวดล้อม กทม.
อบต.ยะรัง ปัตตนี
       เทศบาลฯ คาดหวังว่า ศูนย์การเรียนรู้ฯ แห่งนี้จะได้เป็นที่เรียนรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการบริหารจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม จากภารกิจประจำวันในบทบาทหน้าที่ของความเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีภารกิจหลักในการให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่  ท่านที่อยู่ในพื้นที่เขตอำเภอแกลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง สามารถเข้าชม และร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คำแนะนำแก่เทศบาลฯ ได้ทุกวันเว้นวันอาทิตย์เพื่อร่วมกันพัฒนาเมืองแกลงของเราให้รุดหน้าต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป