โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ผลตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ภาคสนามกองสาธารณสุขฯ ผ่าน ๔๙ อีก ๑๐ ต้องปรับปรุงแก้ไขให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่

       เมื่อวันอังคารที่ ๓ พฤษภาคมนี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวนรวม ๕๙ คน เข้ารับการตรวจสุขภาพร่างกาย โดยมุ่งเน้นเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่ออกปฏิบัติงานด้านการจัดการของเสียของเมือง อาทิ พนักงานประจำรถเก็บขนขยะ พนักงานประจำสายพานคัดแยกขยะ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นสวัสดิการ เป็นขวัญกำลังใจและสร้่างความมั่นใจในการเตรียมความพร้อมของสุขภาพร่างกายในการปฏิบัติงานแก่ชาวเทศบาล ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบอนุม้ติงบประมาณดำเนินการจากคณะกรรมการสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ในระดับเทศบาลฯ ที่มีนายกเทศมนตรีเป็นประธาน

       ผลการตรวจสุขภาพ พบผู้มีสุขภาพร่างกายปกติ รวม ๔๙ คน และที่ต้องได้รับคำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายรวม ๑๐ คน อาทิ การมีโรคความดันโลหิตสูง  การมีน้ำหนักตัวมากเกินไป การมีไขมันคลอเรสเตอรอลสูงกว่าปกติ  เป็นต้น แต่ปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากการต้องทำงานเกี่ยวกับขยะและของเสียของเมืองนั้น ไม่พบพนักงานคนใดมีปัญหาโรคปอด 

       โครงการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงจากการติดเชื้อนี้ ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นพนักงานภาคสนามของเทศบาลฯ จึงเป็นความตั้งใจที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการจากทางเทศบาลต่อมาตรการด้านสุขภาวะในเมืองแกลงที่นับเป็นเรื่องสำคัญ

      

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป