โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ประชุมสภาเทศบาลฯ ๒ นัด สมาชิกสภาฯ หนุนเสริมการพัฒนาเมือง ซักถามและให้ข้อเสนอแนะ

    
        อนุสนธิจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประำจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งนายปรวีร์ วัฒนานุกิจ ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้เรียกสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมพร้อมกันเมื่อวันพุธที่ ๒๕ และวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคมที่ผ่านมานี้แล้วนั้น

       ผลการประชุมในประเด็นของการเสนอญัตติของนายกเทศมนตรีเพื่อให้สภาเทศบาลฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการต่าง ๆ นั้น  ที่ประชุมสภาได้ให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในโครงการให้เทศบาลตั้งงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เกี่ยวกับการชำระหนี้เงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จำนวน ๖๔๖,๗๔๐ บาท โดยมอบให้กองการประปาของเทศบาล เป็นผู้ชำระหนี้ดังกล่าวแทนเทศบาล เพื่อให้เกิดความถูกต้องเรียบร้อย และจำนวนการส่งชำระหนี้ที่เหลืออยู่อีก ๘ งวดจากนี้ไป เทศบาลจะมอบให้เป็นภาระของกองการประปา นำเงินงบประมาณรายได้ของกองการประปาไปชำระเอง เนื่องจากปัจจุบัน สถานะการเงินการคลังของกองการประปา มีความพร้อมที่จะดำเนินการเองได้ หลังจากที่ได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการและพัฒนาการบริหารจัดการมาได้ระยะหนึ่งแล้ว  พร้อมกันนี้ ได้ให้ความเห็นชอบแก่กองการประปา ในการจัดซื้อเครื่องจ่ายละลายคลอรีน อัตราการจ่ายสูสุด ๑.๗ ลิตรต่อนาที ราคา ๔๐,๐๐๐ บาท และเครื่องจ่ายสารละลายสารส้ม อัตราการจ่ายสูงสุด ๖ ลิตรต่อนาที ราคา ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ ซึ่งจะทำให้การผลิตน้ำประปาได้คุณภาพมาตรฐานยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป


       นอกจากนี้ สภาเทศบาลฯ ยังได้ให้ความเห็นชอบโครงการก่อสร้่างรางระบายน้ำฝนบริเวณรอบชายคาอาคารหอประว้ัติเมืองแกลง จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท เพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย  รวมถึงเห็นชอบให้ปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล ๑ หรืออาคารตลาดเย็น จำนวน ๑,๐๐๕,๐๐๐ บาทเพื่อให้อาคารที่มีอายุใช้งานมานานเกิดความมั่นคง แข็งแรง สวยงามเรียบร้อย พร้อมที่จะให้เป็นอาคารสาธารณะสำหรับการจับจ่ายซื้อของต่อไปในเร็ววันนี้

       อนึ่ง โครงการต่าง ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ทั้งในส่วนของโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๔ และโครงการที่ได้รับความเห็นชอบให้จ่ายขาดจากเงินสะสมของเทศบาลในปีงบประมาณนี้ ขณะนี้ทุกโครงการสามารถดำเนินการตามขั้นตอนและเงื่อนเวลาที่กำหนดไว้ได้ตามเป้าหมาย โดยหลายโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างตามสัญญา บางโครงการอยู่ระหว่างการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หรือรอลงนามในสัญญา ซึ่งเทศบาลตำบลเมืองแกลงมั่นใจว่า จะสามารถจัดทำทุกโครงการเพื่อตอบสนองปัญหาความต้องการ และการพัฒนาเมืองของพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพต่อไป  โดยความคืบหน้าในแต่ละโครงการ "เมืองแกลงนิวส์" จะได้รายงานท่านได้ทราบทุกระยะ

      

      

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป