โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เมืองแกลง แม่ฮ่องสอน นครพิษณุโลกเข้าร่วมการประชุม Asean Pacific Urban Forum ครั้งที่ ๕

        ในระหว่างวันที่ ๒๑ ถึง ๒๕ มิถุนายนที่ผ่านมานี้ คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเซียและแปซิฟิค แห่งองค์การสหประชาชาติ (UN ESCAP) ร่วมกับ หน่วยงาน IGES จากประเทศญี่ปุ่น ได้จัดการประชุมสัมนา ASEAN PACIFIC URBAN FORUM ครั้งที่ ๕ ขึ้น ณ สำนักงานองค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเมืองร่วมกันในหมู่ประเทศในแถบเอเซียแปซิฟิค

       โอกาสเดียวกันนี้ สำนักนโยบายและแผน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้คัดเลือกเทศบาลเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวพร้อมนำเสนอโครงการสำคัญ ๆ ของเทศบาลต่อการพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ เทศบาล คือ เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และเทศบาลตำบลเมืองแกลง ซึ่งนอกจากประเด็นการพัฒนาเมืองแล้ว ยังมีประเด็นต่าง ๆ ที่สำคัญ ๆ ที่มีการพูดคุยกันในระหว่างการประชุม อาทิ ปัญหาการกระจายอำนาจสู่เมืองขนาดเล็ก การให้การสนับสนุนทุนในการพัฒนาเมืองจากหน่วยงานระหว่างประเทศ  ปัญหาการพัฒนาเมืองที่ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน  ปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้ประสบภาวะยากจน  การสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อการพัฒนาเมือง เป็นต้น

       และในส่วนของเทศบาลตัวแทนจากไทยนั้น  เทศบาลนครพิษณุโลก ได้สำเสนอแนวทางกาีรพัฒนาเมืองสู่การเป็นเมืองแห่งการศึกษา  เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้นำเสนอการพัฒนาเมืองในรูปแบบเมืองแห่งพิพิธภัฑ์มีชีวิต (Living Museum city)  และเทศบาลตำบลเมืองแกลงได้นำเสนอการพัฒนาสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ (Low Cabon City) ที่มีประเด็นสำคัญคือ การเป็นเมืองสีเขียวที่มีพื้นที่โล่งสำหรับประชาชนเพื่อการมีสุขภาพพลานามัยที่ดี  การเป็นเมืองที่มีระบบการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน  การเป็นเมืองที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ และการเป็นเมืองแห่งความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารเพื่อความมั่นคงของเมือง  โดยนอกจากวีดีโอท้า่ยข่าวนี้แล้ว ท่านสามารถติดตามชมรายละเอียดผ่านทางวีดีโอได้ที่ www.muangklang.com ได้อีกทางหนึ่ง


คลิ้กเพื่อชมวีดีโอ http://www.youtube.com/watch?v=phHZQxpV51M

1 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ17 เมษายน 2556 เวลา 06:47

  When I initiallу commentеd I sеem to have clicked the -Nοtify me
  when new commentѕ are aԁded- сhecκbox and from now on
  wheneveг а commеnt is added I геceiѵe 4 emails with the sаme
  cοmmеnt. Is therе аn еaѕy
  method you аre аblе to rеmoνe me from thаt service?
  Κudos!

  My homеpagе; medical sonographer jobs

  ตอบลบ

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป