โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เมืองแกลงเดินหน้าติดอาวุธทางความคิดช่วยกันแก้ปัญหาวิกฤตโลกร้อน


(ชมภาพเพิ่มเติมที่..https://picasaweb.google.com/maepim/22011?authkey=Gv1sRgCIfjubLqt5mZcw# )
    
       ตลอดเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ยังคงเดินหน้าในภารกิจของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้แลกเปลี่ยน ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ในคราวเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ 

       เทศบาลตำบลเมืองแกลงในฐานะของศูนย์การเรียนรู้ เครือข่ายด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก จึงได้ให้การต้อนรับผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนภิกษุสามเณร ที่มีความประสงค์จะเข้ามาต่อยอดเติมเต็ม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในภารกิจด้านการพัฒนาเมืองของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ซึ่งมีคณะต่าง ๆ เข้ามาในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ถึง ๑๔ คณะ จำนวนกว่าหนึ่งพันคน  (รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลในภาพถ่าย)

       ในขณะเดียวกัน ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุำกฝ่าย ได้พยายามปฏิบัิตงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของนายกเทศมนตรีในอีก ๔ ประเด็นหลัก คือ การทำให้บ้านเมืองน่าอยู่ ผู้คนมีความสุข บ้านเมืองมีสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนู้และพัฒนา โดยภารกิจต่าง ๆ จะมีการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องเพื่อประสิทธิภาพในการตอบสนองการแก้ปัญหาและการพัฒนาโดยยึดพื้นที่บ้านเมืองแห่งตนเป็นหลักต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป