โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2554

Delgosea นำผู้แทนจากเมือง Wagatobi อินโดนีเซียเยือนถิ่นเมืองแกลง..สามวันรวด

       ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ ๒๑ ถึง ๒๔ มิถุนายนนี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ในฐานะเป็นพื้นที่เป้าหมายของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ อันประกอบไปด้วย ประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา ฟิลิปปินส์ ในเครือข่ายองค์การความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ หรือที่เรียกว่า Delgosea นั้น ได้ให้การต้อนรับการมาเยือนของคณะผู้แทนจากเมืองวากา่โตยิ (Wagatobi) จากประเทศอินโดนีเซีย


ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://picasaweb.google.com/wallaya.pat/EveningIndonesia?authkey=Gv1sRgCOGdhOjxx-zyfA&feat=email

       ทั้งนี้ ผู้แทนจากเมืองวากาโตบิ ได้ให้ความสนใจกับแนวการพัฒนาเมืองในรูปแบบ "เมืองคาร์บอนต่ำ" (low Cabon City) ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่มุ่งแก้ไขปัญหาและเตรียมการป้องกันปัญหาใน ๔ แนวทางคือ การเป็นเมืองสีเขียวที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เมืองที่มีการจัดการของเสียเพื่อลดภาวะโลกร้อน เมืองที่มีการพัฒนาสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเมืองที่มุ่งสู่การบริโภคอย่างยั่งยืนด้วยการสร้่างความมั่นคงทางอาหารการกินอันอุดมสมบูรณ์สำหรับประชาชนในเมือง  ซึ่งตลอดเวลาของการมาเรียนรู้ รวมถึงการนำประเด็นการพัฒนาเมืองวากาโตบิมาเรียนรู้แลกเปลี่ยนร่วมกันด้วยในครั้งนี้  นอกจากคณะผู้บริหารเทศบาลแล้ว ยังมีคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประธานชุมชน และข้าราชการของเทศบาล ได้เข้าีร่วมการประชุมเสวนาอย่างพร้อมเพรียง  และได้เติมเต็มองค์ความรู้ร่วมกันได้ตามวัตถุประสงค์ของการเดินทางจากประเทศอินโดนีเซียมายังเทศบาลตำบลเมืองแกลง  และเป็นไปตามความมุ่งหมายของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่มีนโยบายขับเคลื่อนให้เทศบาลเป็นองค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศระหว่างกันต่อไป

       อนึ่ง เครือข่ายองค์การความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ หรือที่เรียกว่า Delgosea นี้ เป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มสหภาพยุโรป ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศอย่าง Konrad Adenauer Stiftung  UCLG ASPAC รวมถึงสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ที่มีวัตถุประสงค์ให้เกิดการศึกษาอบรม เรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแนวทางการพัฒนาเมืองในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเทศบาลตำบลเมืองแกลงได้รับเชิญให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวมาัตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.๒๕๕๓ ที่ผ่านมา

      

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป