โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เยี่ยมเรือนเยือนถิ่นเมืองแกลง ตอน๖..ใคร่ครวญฤดูกาลกับสภาพที่ตั้งของเมืองแกลง..

เกษตรเมือง...เกษตรที่อยู่ในเมือง ดูแลง่าย ไม่เปลืองค่าขนส่ง
ป้าหมอนมาช่วยเก็บดอกมะลิหน้าเทศบาลฯ
ไปไหว้พระ เพราะยิ่งเด็ด ยิ่งแตก
       ในระยะนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นเวลาของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่จะพัดผ่านบ้านเรา พร้อมพาเอาพายุฝนมาด้วย  ด้านหนึ่งสำหรับพื้นที่บางแห่งในเขตชุมชนเมือง เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้มีการตระเตรียมการป้องกันปัญหาการระบายน้ำไม่ทันหากเกิดกรณีฝนตกหนัก  และอีกด้านหนึ่ง ในพื้นที่รอบ ๆ เขตชุมชนเมือง  พายุฝนในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา ทำให้ต้นยางที่แตกใบใหม่ได้ฟื้นต้นแข็งแรงขึ้น ทำให้ไม้ผลอย่างทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ได้น้ำหลังจากผ่านพ้นฤดูเก็บเกี่ยวไปก่อนหน้า และทำให้พื้นที่ลุ่มที่ตกกล้าไว้รอฝน ได้ปักดำต้นกล้าลงในแปลงนา เพื่อรอเก็บเกี่ยวในอีกสามถึงสี่เดือนข้างหน้านี้

ดอกแคที่เด็ดกันไม่หวาดไม่ไหว เพราะได้ปุ๋ยดีของเทศบาลฯ
       หากฝนฟ้าที่เราไม่สามารถควบคุมหรือกำหนดได้นั้น ตกต้องมาตามฤดูกาลของเขาแล้ว  รวมถึงฤดูร้อน ฤดูหนาวถ้ามาได้ในห้วงเวลาของเขาเช่นเดียวกัน  ก็เป็นอันว่า พื้นที่รอบเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลงของเรา หรืออาจครอบคลุมไปถึงพื้นที่อำเภอแกลง วังจันทร์ เขาชะเมา ก็จะมีพืชพันธัญญาหาร พืชผลอุดมสมบูรณ์ ยังผลให้ชาวสวน เกษตรกรมีรายได้ที่ดี และก็จะส่งผลถึงการค้าการขายในเขตเทศบาลฯ ของเรา  

       ภาวะการณ์ทางธรรมชาติดังกล่าวนี้ ทำให้แกลง วังจันทร์ เขาชะเมา ยังคงเป็นพื้นที่สำหรับผู้คนในพื้นที่ได้อาศัยทำมาหากินจากการมีดินฟ้าอากาศที่เื้อื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก เพียงแต่บางอย่างที่เราสามารถควบคุมกำกับได้ ก็ควรรู้จักพินิจพิจารณาให้เกิดความยั่งยืน กล่าวคือ การรักษาคุณภาพของเนื้อดิน และน้ำท่าให้มีคุณภาพ มีความอุดมสมบูรณ์ ด้วยการรู้จักเลือกใช้ปุ๋ยเพื่อบำรุงฟื้นฟูดินให้มีธาตุอาหารที่อุดมสมบูรณ์ในระยะยาว  รู้จักอนุรักษ์น้ำ ด้วยการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งน้ำประปาหรือน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาิติ  รู้จักวางแผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินตามโซนหรือบริเวณต่าง ๆ อย่างที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติหรือเพื่อนบ้านข้างเคียง  เพราะที่สุดแล้ว ย่อมส่งผลกระทบย้อนกลับมาที่ตนเองในที่สุด

แปลงเพาะกล้า ที่ชุมชนดอนมะกอก "เขียว คือ ข้าว"
ผืนนาดอนมะกอก ปีนี้มีคนหนองกระโดงมาทำแอบอยู่ด้วย
       ดังนี้แล้ว  ย่อมแน่ใจได้ว่า บ้านเมืองย่อมดำเนินต่อไปได้อย่างเป็นปกติสุข เนื่องจากเราสามารถรักษา่ช่องทางการประกอบอาชีพ การทำมาหากินแต่ดั้งเดิมที่เหมาะกับสภาพพื้นที่เอาไว้ได้ต่อไป  โดยพึ่งพาสิ่งต่าง ๆ นอกพื้นที่เท่าที่จำเป็น

       เทศบาลตำบลเมืองแกลง  ขอเชิญชวนชาวเมืองแกลง ได้ร่วมกันตรึกตรองการดำเนินชีวิตในความเป็นแกลง เพื่อให้เราได้อยู่กันอย่างปกติสุข  ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ให้เกิดความพอเพียงในการประกอบสัมมาอาชีพ  เคารพพื้นที่ซึ่งบรรพชนได้มาตั้งรกรากอยู่อาศัยมาแต่เก่าก่อน ด้วยการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่สอดคล้องกับสภาพที่ตั้งของเมือง คือการทำมาค้าขาย ทำอาชีพเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ด้วยความพอดี และเกื้อกูลช่วยเหลือกัน ให้เมืองแกลงของเราได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป 
พายุฝนลูกล่าปลายมิถุนา พาชาวนาไปปักดำ
  
ทะมัีดทะแมง แข็งแรงไม่แพ้ชาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป