โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เร่งดันโครงการโรงเีรียนเทศบาลฯ..เข้ารับประเมินความพร้อมภายในกรกฏาคมนี้

       ในกรอบการทำงานในโครงการก่อสร้างโรงเรียนของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ซึ่งได้กำหนดสถานที่ก่อสร้างไว้แล้ว บนพื้นที่ ๒๘ ไร่ ในบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษาแล้วนั้น

       ในลำดับขั้นตอนการดำเนินงานเมื่อได้มีการเปิดรับความคิดเห็นจากชาวเทศบาลตำบลเมืองแกลง และได้นำเสนอขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงมาโดยลำดับ รวมถึงการประสานงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ซึ่งนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองและคณะผู้บริหาร ได้เดินทางมาดูสถานที่ก่อสร้างเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มิถุนายนที่ผ่านมาแล้ว

       ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายนที่ผ่านมานี้ นายสมชาย จริยเจริญ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการโรงเรียนเทศบาล ได้เดินทางไปพบนางอิสรีย์ ปานงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก เพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนแนวคิด และแนวทางการจัดตั้งโรงเรียน พร้อมรับทราบสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานต่อไป

       จากนั้น ในวันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้เชิญคณะสมาชิกสภาเทศบาลฯ ประธานชุมชน ร่วมประชุมแผนพัฒนาเทศบาลพร้อมกับคณะกรรมการจัดทำแผน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน และคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อนำแผนงานการก่อสร้างโรงเรียนเทศบาลบรรจุเข้าไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔  และบรรจุเข้าไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล ระยะ ๓ ปี ที่จะเริ่มตั้งแต่ปีั ๒๕๕๕ ถึงปี ๒๕๕๗  รวมถึงการกำหนดโครงการก่อสร้่างโรงเรียนเทศบาลเข้าไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง  โดยกระบวนการต่าง ๆ ข้างต้น ได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ แล้ว

       และในอนาคตอันใกล้ คณะทำงานจะได้เดินทางไปพบกับผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อศึกษาแนวทางการขอรับการประเมิน การวางกรอบโครงสร้่างอัตรากำลังบุคลากรครู แผนงาน การจัดการด้านงบประมาณ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ทั้งนี้ เพื่อความพร้อมในการยื่นขอรับการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ระยองเขต ๒ ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อให้สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ทันภายในภาคการศึกษา ๒๕๕๕ กลางปีหน้าต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป