โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554

จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่เมืองแกลง...ยอดชาวกัมพูชาทิ้งห่าง พม่า ลาว

       สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ เห็นชอบให้มีการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา ที่อยู่นอกระบบผ่อนผัน รวมถึงบุตรที่อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ให้มารายงานตัวจดทะเบียน  ทั้งที่เคยจดทะเบียน (มีท.ร.๓๘/๑ แต่สิ้นสุดการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย)  และไม่เคยจดทะเบียน (ไม่มี ท.ร.๓๘/๑)  รวมถึงบุตรที่อายุไม่เกิน ๑๕ ปี  โดยให้นายจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มายื่นคำร้องขอจดทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวได้ ณ สำนักงานทะเบียนราษฎร เทศบาลตำบลเมืองแกลง

       เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงขอแจ้งให้นายจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพาแรงงานต่างด้าวตามลักษณะข้างต้นมารายงานตัวขอขึ้นทะเบียน ตามแบบ ท.ต.๑ โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ตามจำนวนที่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน  

       การจัดทำทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าวครั้งนี้ ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการถ่ายรูป เพื่อทำบัตรประจำตัว และบัตรอนุญาตทำงาน จำนวน ๖๐ บาท  และค่าธรรมเนียมการคัดแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติ (ท.ร.๓๘/๑) จำนวน ๒๐ บาท ตามกฎกระทรวงที่กำหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ.๒๕๕๑ 

      การรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา ครั้งนี้ มีกำหนดถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ศกนี้ ซึ่งขณะนี้เทศบาลตำบลเมืองแกลง มียอดแรงงานต่างด้าวที่นายจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพามารายงานตัวขอขึ้นทะเบียนเพื่อให้สามารถอยู่ทำงานในพื้นที่ได้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วจำนวนหลายร้อยคน หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถมาติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเทศบาลฯ หรือโทร. ๐๓๘ ๖๗๕๒๒๒ ต่อ ๑๐๒ 


จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป