โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เปิดสมองเติมความรู้แก่เด็ก...เทศบาลฯ กฟภ. โรงไฟฟ้า BLCP จับมือถ่ายเทความรู้เรื่องพลังงาน


เพลินล่ะซี้...ลูกหลาน

ชมภาพเพิ่มเติมที่ Day 1 https://picasaweb.google.com/112954231219227709171/2554?authkey=Gv1sRgCMOLl6_itqWHcg#5626175844103286834


ชมภาพเพิ่มเติม Day 2 https://picasaweb.google.com/112954231219227709171/25546754?authkey=Gv1sRgCJbv4JWw2p3K-wE#5627688622997768642

       ระหว่างวันที่ ๖ ถึง ๗ กรกฎาคมที่ผ่านมา  เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดโครงการนำตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนแกลง วิทยสถาวร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก โรงเรียนวัดสารนาถธรรมาราม และโรงเรียนรุ่งนภาพิทยา จำนวนรวม ๘๔ คน เข้าอบรมในโครงการ "โรงเรียนร่วมใจ ประหยัดไฟฟ้า"  ซึ่งดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานตามมาตรฐาน ISO14001 ที่จัดต่อเนื่องกันมาไม่น้อยกว่า ๕ ปี

ผู้จัดการกฟภ.เขต ๒ และกฟภ.แกลง ให้เกียรติร่วมงาน
       และนับเป็นครั้งที่ ๒ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ ชลบุรี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอแกลง ได้เห็นถึงความสำคัญของโครงการดังกล่าว จึงได้จัดส่งทีมวิทยากรมาทำฐานความรู้เรื่องไฟฟ้าพร้อมให้คำแนะนำด้านความรู้ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ ชลบุรี และผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอแกลง มาร่วมในกิจกรรมดังกล่าวอย่างน่าชื่นชมและขอได้รับความขอบคุณ

       ในวันที่สองของการอบรม ตัวแทนนักเรียนทั้งหมดได้เข้ารับฟังข้อคิดด้านการประหยัดพลังงาน และสาระสำคัญบางประเด็นในการดำเนินชีวิตอยู่ในเมืองแกลงจากนายกเทศมนตรี หลังจากนั้นได้เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก เพื่อดูกระบวนการจัดการขยะของเมือง อาทิ การแปลงขยะให้เป็นพลังงานเชื้อเพลิง  การใช้สิ่งมีชีวิตหลายชนิดเข้าจัดการแปลงขยะให้เป็นปุ๋ย โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องจักรที่ต้องพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าและน้ำม้ันเชื้อเพลิงแต่อย่างใด เป็นต้น

โรงไฟฟ้า BLCP มาบตาพุด
       ที่สำคัญหลังจากนั้น  เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้นำตัวแทนนักเรียนเข้าชมกระบวนการนำถ่านหินซึ่งขนถ่ายลำเลียงมาทางเรือจากประเทศออสเตรเลีย เพื่อนำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้า BLCP มาบตาพุด ซึ่งทางโรงไฟฟ้า BLCP ได้จัดวิทยากรให้ความรู้และนำชมกระบวนการดำิเนินงานของโรงงานอย่างน่าตื่นตา

       เทศบาลตำบลเมืองแกลง มีความตั้งใจและเห็นความสำคัญของการใช้พลังงานของโลก ซึ่งนับวันจะลดน้อยร่อยหรอลงไปทุกที และเห็นความสำคัญของการแสวงหาพลังงานทดแทนซึ่งจะมีความสำคัญเพิ่มมากยิ่งขึ้นนับจากนี้ไป  โดยขณะนี้ เทศบาลฯ ได้นำเอาเศษอาหารจากครัวเรือนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลฯ มาผลิตเป็นไบโอแก๊สสำหรับต้มน้ำร้อนในกระบวนการชำแหละสุกร  การนำเอาพลังงานลมจากธรรมชาิติมาใช้ในกระบวนการเติมออกซิเจนลงไปในกองปุ๋ยหมัก และจะพยายามคิดค้น ค้นคว้าด้านการประหยัดพลังงานและเรื่องพลังงานทดแทนเพื่อช่วยกันลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป