โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เทศบาลฯ จับมือชมรมอนุรักษ์นกแอ่นเมืองแกลง...ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาเมืองและชมรม

       เมื่อค่ำวันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม นายกเทศมนตรี ได้เดินทางไปร่วมการประชุมประจำเดือนของชมรมอนุรักษ์นกแอ่นเมืองแกลง ที่ร้านเหรียญโภชนา ซึ่ง นายจรูญโรจน์ มัญชุนากร ประธานชมรมฯ ได้มีการหารือสมาชิกของชมรมในประเด็น การให้การสนับสนุนการปรับปรุงก่อสร้่างอาคารเดิมของโรงเรียนแกลงฯ เพื่อเลี้ยงนกแอ่นให้แก่ทางโรงเรียน เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ และเป็นแหล่งที่อาจสร้างรายได้ให้กับโรงเรียนได้ในอนาคต รวมถึงการเข้าไปสนับสนุนนักเรียนโรงเรียนแกลงฯ ให้มีชมรมอนุรักษ์นกแอ่นที่ปัจจุบันมีนักเรียนสมาชิกในโรงเรียนอยู่กว่า ๒๐ ราย และได้มีการหยิบยกประเด็นการให้การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการทั้ง ๑๓ ชุมชนขึ้นมาพิจารณาในโอกาสนี้ซึ่งสมาชิกในชมรมจะนำพิจารณาแนวทางการสนับสนุนชุมชนในการประชุมคราวต่อไป

       นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือการจัดทำเว้ปไซต์ของชมรมในโอกาสต่อไป เพื่อการประสานงานในหมู่สมาชิกและการส่งเสริมการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สนใจเรื่องรังนกกับผู้เลี้ยงในพื้นทีต่อไป ซึ่งนายกเทศมนตรีพร้อมให้การสนับสนุนด้วยการเชื่อมสัญญาณเว้ปไซต์ของชมรมอนุรักษ์นกแอ่นเมืองแกลง เข้ากับเว้ปไซต์ของเทศบาลตำบลเมืองแกลงเมื่อการจัดทำแล้วเสร็จเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดต่อสื่อสาร

       ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีได้ถือโอกาสกล่าวขอบคุณสมาชิกชมรมอนุรักษ์นกแอ่นเมืองแกลงทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนงานบุญกลางบ้าน เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ด้วยการไปออกร้านจำหน่ายรังนก และจัดป้ายนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงนกแอ่นแก่สังคม   รวมถึงขอบคุณที่ทางชมรมได้ร่วมสนับสนุนการเปิดรับบริจาคทุนทรัพย์จากพี่น้องชาวเมืองแกลงเพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ และผู้ประสบภัยสึนามิเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งทางชมรมได้บริจาคสมทบเป็นจำนวนเงิน ๗ หมื่นบาท

       ในการประชุมดังกล่าว ยังมีประเด็นการแจังความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการให้ผู้ประกอบการเลี้ยงนกแอ่นได้มาขออนุญาตต่อเติม ปลูกสร้างอาคารซึ่งปัจจุับันคงเหลืออยู่ประมาณ ๑๐ รายที่อยู่ระหว่างการติดตามให้มาดำเนินการ  ยังมีประเด็นที่เทศบาลฯ ได้ประสานงานกับทางชมรมขอให้จัดทำข้อมูลองค์ความรู้รวมถึงที่มาของการเลี้ยงนกแอ่นในเขตเทศบาล เพื่อนำไปบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นสำหรับให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน  และจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลประจำเมืองไว้ที่เทศบาลต่อไป

       ในตอนท้าย นายกเทศมนตรีได้ให้ข้อมูลแก่ทางชมรมเรื่อง ความพยายามที่จะต้องช่วยกันรักษาแหล่งอาหารของนกแอ่น ด้วยการรักษาพื้นที และการใช้ประโยชน์ในที่ดินของพื้นที่ทั้ง ๓ อำเภอ คือแกลง วังจันทร์ เขาชะเมา ให้คงสภาพความเป็นเมืองเกษตรที่อุดมไปด้วยสวนผลไม้ชนิดต่าง ๆ การส่งเสริมพื้นที่นาร้างให้กลับมามีชีวิตให้ผลผลิตข้าวแก่ชาวเมืองแกลงอีกครั้งหนึ่ง  การรักษาสภาพความเป็นเมืองแห่งคลอง มือคลอง และคลองซอย รวมถึงการอนุรักษ์ห้วย หนอง คลอง บึง ที่มีกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป เพื่อให้เป็นแหล่งรวมแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งจะเป็นแหล่งอาหารของนกแอ่นที่ต้องอาศัยแมลง หนอนต่าง ๆ เป็นอาหารได้อีกต่อไป

เมื่อคราวชมรมอนุรักษ์นกแอ่นเมืองแกลงออกร้าน
ในงานบุญกลางบ้านเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา
       ข่าวสารความคืบหน้าในกิจกรรมของชมรมอนุรักษ์นกแอ่นเมืองแกลงมีเพิ่มเติมประการใด เมืองแกลงนิวส์จะได้นำเสนอได้ทราบตามลำดับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป