โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เมืองแกลงผุดโรงงานกำจัดขยะอินทรีย์แห่งใหม่ ไร้เสียง ไม่ต้องเสียบปลั๊ก ไม่ต้องเติมน้ำมัน

โรงเรือนเลี้ยงไส้เดือนแห่งใหม่ ที่คาดว่าเครื่องกำจัดขยะมีชีวิต
จะอยู่ทำงานให้เราได้อย่างมีความสุข
      ชมคลิปที่มา.."กว่าจะมาถึงวันนี้.." (พร้อมเพลงสบาย ๆ ประกอบ) ได้ที่....
http://www.youtube.com/watch?v=Kydpd6jIkB0


  เทศบาลตำบลเมืองแกลง ในฐานะที่มีภารกิจสำคัญในการบริการพี่น้องประชาชน เป็นประจำทุกวัน ด้านการรักษาความสะอาด มีความมุ่งมั่นเอาใจใส่ในการพัฒนางานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการออกเก็บขนขยะของเสียจากบ้านเรือนของท่านแล้ว ยังมีความพยายามที่จะพัฒนารูปแบบต่าง ๆ ในการนำเอาขยะของเสียเหล่านั้นกลับมาใช้ประโยชน์อยู่อย่างต่อเนื่อง  เพื่อประหยัดงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล  และเพื่อช่วยการลดปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยการใช้ของที่ถูกผลิตขึ้นมาทุกอย่าง อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดอยู่ตลอดเวลา

ลองพื้น Bedding ด้วยพลาสติค เพื่อความทนทานของไม้อัด
       ตลอดเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา งานโยธา กองช่าง ได้จัดสรรเวลาส่วนหนึ่งในการก่อสร้า่งโรงกำจัดขยะอินทรีย์และแปรรูปขยะิอินทรีย์ให้เป็นปุ๋ย  หรือที่เรียกให้ชัดเจนขึ้นคือ การสร้างโรงเรือนเพื่อเลี้ยงไส้เดือนไว้กำจัดขยะอินทรีย์นั่นเอง  โดยโรงเรือนแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่บนบ่อตกตะกอน พื้นที่ประมาณ ๓๐๐ ตารางเมตร ที่นำไม้สนและแผ่นฟลอร์จากการจัดงานบุญกลางบ้านมาใช้เป็นส่วนสำคัญในการก่อสร้างเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย หลังคาส่วนหนึ่งทำจากกล่องนมกล่องผลไม้ที่แปรรูปแล้วที่รักษาความเย็นได้มากกว่าหลังคาแผ่นกระเบื้อง  รังเลี้ยงไส้เดือนมีขนาดกว้างรังละ ๑ แผ่นไม้อัด วางบนโครงเหล็กขนาด ๓ ชั้นเพื่อการเลี้ยงทางสูงประหยัดพื้นที่  สามารถจุได้ ๑๒๐ รัง แต่ละรังนำมูลวัวผสมกับขุยมะพร้าว มีน้ำหนักประมาณรังละประมาณ  ๓๐ กิโลกรัม หรือคิดเป็นน้ำหนักบ้านของไส้เดือน (Bedding) รวมประมาณ ๓๖๐๐ กิโลกรัม โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการลดความร้อนของมูลวัวและรักษาระดับความชื้นก่อนที่จะเริ่มปล่อยไส้เดือนสายพันธุ์ "ขี้ตาแร่" และสายพันธุ์อาฟริกัน ไนท์ ในสัปดาห์หน้าต่อไป

รังเลี้ยงไส้เดือนที่บรรจุมูลวัวผสมขุยมะพร้าวไว้เป็น Bedding
สำหรับให้ไส้เดือนอยู่อาศัย
ผลผลิตปุ๋ยมูลและน้ำมูลไส้เดือน
(Worm Casting,Worm Juice)
       คาดว่า โรงกำจัดขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนหลังใหม่นี้ จะสามารถกำัจัดขยะอินทรีย์ได้เดือนละไม่น้อยกว่า ๓๐๐๐ กิโลกรัม  โดยเมื่อรวมกับข้อมูลเดิมที่เทศบาลฯ อาศัยไส้เดือนในการกำจัดขยะอินทรีย์มาก่อนอีกเดือนละ ๓๐๐๐ กิโลกรัม  จะทำให้สามารถกำจัดขยะอินทรีย์ด้วยการเลี้ยงไส้เดือนได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ ๖๐๐๐ กิโลกรัม

Mr.Richard Thomas (ซ้าย) ผู้ทำธุรกิจไส้เดือนจากออสเตรเลีย
แวะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เมืองแกลง
เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ที่ผ่านมา
website ของเขาคือ

http://wormlovers.com.au

       ที่สำคัญจากการอาศัยไส้เดือนกำจัดขยะอินทรีย์นี้ นอกจากจะกำจัดขยะอินทรีย์ได้หลายชนิด ทั้งเศษ ผัก ผลไม้ เศษหญ้า มูลสัตว์ กล่องกระดาษใช้แล้ว ได้แล้ว ไส้เดือนยังสามารถให้ปุ๋ยมูลไส้เดือน (Worm Casting)  และน้ำปุ๋ยมูลไส้เดือน (Worm Juice) ที่มีคุณค่าธาตุอาหารบำรุงดินสูงอีกด้วย  ซึ่งเหมาะสำหรับพื้นที่อำเภอแกลงที่มีการประกอบอาชีพการเกษตรเป็นอย่างยิ่ง และโรงเรือนเลี้ยงไส้เดือนแห่งใหม่นี้ จะเริ่มให้ผลผลิตได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมที่จะถึงนี้เป็นต้นไป


เอกสารเก่า ๆ แช่น้ำให้ยุ่ยเป็นอาหารของไส้เดือน
       เทศบาลตำบลเมืองแกลง ในฐานะของเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อมประจำภาคตะวันออก (Eastern Regional Coordinator of Environmental and Management) ของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจชมโรงเรือนเลี้ยงไส้เดือนแห่งใหม่นี้ได้ที่ด้านหลังอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ถนนสุนทรภู่ ได้ทุกวันเวลาราชการ หรือติดตามสอบถามข้อมูลได้ที่ งานพืชผักภูมิทัศน์และสวนสาธารณะ กองช่าง และที่ www.muangklang.com

       ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  สิ่งแวดล้อมช่วยดูแลรักษาชีวิตเรา

   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป