โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

คณะกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียว เยี่ยมเยือนเมืองแกลง

คณะกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียวมอบพระบรมฉายาลักษณ์แก่เทศบาลฯ
เพื่อความเป็นศิริมงคล ให้เดินหน้าต่อไปอย่างเข้มแข็ง
        เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคมที่ผ่่านมา คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันลูกโลกสีเขียว ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของเทศบาล ซึ่งได้กำหนดหัวข้อความเกี่ยวพันกับเรื่อง ดิน น้ำ ป่า และความพอเพียงในวิถีการดำเนินชีวิตของชาวเมืองแกลง ในการเดินทางลงพื้นที่ใีนครั้งนี้ ซึ่งนายกเทศมนตรีพร้อม ครูอุทัย วงศ์สุบิน ผู้แทนจากสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง  คุณกรทัศน์ คุณาวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  คุณพิศม้ัย อินปากดี ผู้แทนจากชมรมร้านอาหาร  ครูรัชนี พรหมจันทร์ ครูในโครงการนักสืบสายน้ำ รักษ์แม่น้ำประแส ได้ให้การต้อนรับ

       ทั้งนี้ คณะจากสถาบันลูกโลกสีเขียว ได้ลงพื้นที่เพื่อพบปะกับคณะกรรมการชุมชนบ้านดอนมะกอก เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรื่องการทำนาข้าวที่เทศบาลฯ ได้ส่งเสริมมาจนเข้าสู่ปีที่ ๓  จากนั้นได้เดินทางไปที่ชุมชนบ้านแหลมยาง เพื่อศึกษาเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์แม่น้ำกับการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องหลายปี และมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบให้พร้อมในการผลิตน้ำประปาเรื่อยมา  และเดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อมประจำภาคตะวันออก ของเทศบาล  ก่อนที่จะเข้ารับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมการพัฒนาเมืองจากนายกเทศมนตรี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง  และเดินทางไปดูการจัดกิจกรรมนันทนาการด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่พี่น้องประชาชน ด้วยการมีพื้นที่โล่งสำหรับเมือง รวมถึงเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนเทศบาลฯ  ณ บริเวณสนามกีฬา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา หรือสนามกีฬากลางของเทศบาล ก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร ในเวลาประมาณ ๑๙ นาฬิกาในวันเดียวกัน


       คณะกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียวได้ซักถามในประเด็นการพัฒนาเมืองแง่มุมต่าง ๆ พร้อมให้คำแนะนำในหลายด้าน อาทิ การจัดการภูมิทัศน์สองฝั่งทางในเขตเมือง  กระบวนการส่งเสริมการรับรู้และความตระหนักรับผิดชอบร่วมกันของชาวเทศบาล  ความยั่งยืนในการพัฒนาที่เกิดขึ้นจากการมีสภาพดินฟ้าอากาศที่ดี ความมั่นคงด้านอาหาร เป็นต้น ซึ่งเทศบาลตำบลเมืองแกลงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป