โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

นับไม้ยืนต้นทั่วเมือง...องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกคาด..จะรู้ผลการสะสม co2 ในเนื้อไม้เร็ว ๆ นี้

วัดขนาดไ้ม้ยืนต้นที่ถนนเทศบาล ๒
       เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ และอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคมที่่ผ่านมานี้ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกใน "โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน" ได้ลงพื้นที่ออกสำรวจจำนวนต้นไม้ยืนต้นที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเมืองแกลงทั้งเขตเทศบาล ซึ่งคณะผู้สำรวจได้ให้ความเห็นในเบื้องต้นว่า การสำรวจจะแบ่งเป็นสองส่วนคือ ต้นไม้บนบก และต้นไม้ริมน้ำ ซึ่งเทศบาลตำบลเมืองแกลงมีการปลูกต้นไม้ยืนต้นไว้ค่อนข้างมาก และมีการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับอีกหลายพื้ันที่ 

สำรวจไม้ยืนต้นที่สวนสาธารณะเทศบาลฯ
       การสำรวจจำนวนต้นไม้ยืนต้นดังกล่าว เพื่อที่จะได้นำไปประมวลผลแล้วคำนวณขีดความสามารถของการเก็บกักก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ไว้ในเนื้อไม้เหล่านี้ว่า จะสามารถช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ให้กับเมืองได้เป็นปริมาณเท่าใด  นอกจากนี้แล้ว ก่อนหน้านี้ ทางองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ยังได้มอบให้สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์มาทำการเก็บข้อมูลเรื่องพื้นที่นาที่ปัจจุบันนับเป็นปีที่ ๓ ที่เทศบาลฯ ได้ส่งเสริมให้พื้นที่นาร้างได้กลับมามีชีวิตสามารถเพาะปลูกได้อีกครั้ง  มีการจัดเก็บข้อมูลปริมาณของเสียของเมืองแกลงที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน พร้อมทั้งกระบวนการจัดการของเทศบาลที่ได้เข้าไปลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ เพื่อช่วยลดโลกร้อน  มีการจัดเก็บข้อมูลรถขนส่งเมืองแกลง (ขสมก.) ที่ออกวิ่งให้บริการประชาชน ลดรายจ่ายในการเดินทางและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ที่เกิดจากการใช้ยานยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทาง  มีการจัดเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในหลายภาคส่วนเพื่อประเมินผลและหาทางใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

       อนึ่ง ใน "โครงการรส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน" นี้ นอกจากเทศบาลตำบลเมืองแกลงแล้ว องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ยังได้พิจารณาเลือกเทศบาลตำบลสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และเทศบาลเมืองภูเก็ต ได้เข้าร่วมโครงการด้วยเช่นกัน เพื่อศึกษาบริบทของการบริหารจัดการเมืองในการต่อกรกับภาวะโลกร้อนและการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการพี่น้องประชาชนอีกด้วย  และเมื่อได้มีการประมวลสรุปผลการสำรวจแล้ว เมืองแกลงนิวส์จะได้นำเสนอข้อมูลได้ทราบเป็นลำดับไป 


       ขอขอบคุณองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ไว้ ณ โอกาสนี้

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป