โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ผลสำรวจจากทั้ง ๑๓ ชุมชน เห็นด้วยให้เทศบาลจัดตั้งโรงเรียน.. ๙๙.๕ เปอร์เซ็นต์

ร่วมด้วย..ช่วยกันให้ความเห็น
       เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคมที่ผ่านมานี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองวิชการและแผนงาน และกองการศึกษา ได้ลงพื้นที่เพื่อไปสำรวจความต้องการของผู้คนในชุมชนต่าง ๆ ทั้ง ๑๓ ชุมชนต่อการจัดตั้งโรงเรียนของเทศบาล โดยได้ประสานงานกับประธานชุมชนทั้ง ๑๓ แห่งในการนำการสำรวจ ซึ่งได้จัดเตรียมแบบสำรวจไว้จำนวน ๒๐๐ ชุด

       ผลการสำรวจปรากฎดังต่อไปนี้


คลิ้กที่ภาพ..เพื่อขยายภาพใหญ่ขึ้น

       หลังจากนี้ เทศบาลฯ จะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารฉบับสมบูรณ์ในการยื่นขอรับการประเมินความพร้อมในการจัดตั้งโรงเรียนไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต ๒ และนำเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงต่อไป ภายในเดือนสิงหาคม ที่จะถึงนี้

คณะกรรมการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล นัดประชุมทุกวันพุธ
       ขอขอบคุณประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนและผู้ตอบแบบสำรวจมา ณ โอกาสนี้


   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป