โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สำนักนโยบายและแผน กระทรวงทรัพฯ หารือแผนการฝึกอบรมของเมืองแกลงที่เสนอ IGES..ลงตัว

ผู้แทนจากสผ.กระทรวงทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        เมื่อวันพุธที่  ๖ กรกฎาคมที่ผ่านมานี้  ผู้แทนจากสำนักงานนโยบายและแผน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางจากกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าพบนายกเทศมนตรี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อหารือกรณีแผนการฝึกอบรมการจัดการองค์ความรู้ด้านเมืองและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้เสนอแผนงานโครงการดังกล่าว และได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก IGES หรือ  INSTITUTE FOR GLOBAL ENVIRONMENTAL STRATEGIES แห่งประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


       จากการหารือร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนเมืองตัวอย่างในโครงการ The Asean ESC Model Cities Programme ของเมืองในกลุ่มประเทศย่านเอเซียแปซิฟิคในครั้งนี้ ซึ่งมีเทศบาลตำบลเมืองแกลง เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และเทศบางนครพิษณุโลก เป็นเมืองนำร่องในส่วนของไทย ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้เทศบาลตำบลเมืองแกลงทำการฝึกอบรมเรื่องการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ภายใต้บริบทของศูนย์ประสานงาน เครือข่ายการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก แก่หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจ ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ จำนวน ๓ รุ่น ๆ ละไม่น้อยกว่า ๕๐ คน และเรียนรู้งานภาคสนามในระยะเวลา ๑ สัปดาห์ อีก ๑ ครั้ง โดยสำนักงานนโยบายและแผน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ทาง IGES จากประเทศญี่ปุ่น ได้ให้ความเห็นชอบในการจัดสรรงบประมาณให้แก่เทศบาลตำบลเมืองแกลงจำนวน ๓๘๕,๐๐๐ บาทสำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม จนถึงเดือนธันวาคม ที่จะถึงนี้

       โครงการในบริบทของ  The Asean ESC Model Cities Programme ที่ให้แต่ละเมืองออกแบบแผนงานการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกิดความแพร่หลายออกไปในวงกว้าง เป็นที่คาดหวังของหน่วยจัดว่า จะเกิดการรับรู้และเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองในหมู่ประชาชนพร้อมกันไปกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อลดปัญหาด้านมลภาวะ ลดผลกระทบจากภัยพิบัติ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า ซึ่งสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลงที่ยึดความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองโดยมีคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการกินดี อยู่ดี เป็นหัวใจสำคัญ


CONCERNING THE ASEAN ESC MODEL CITIES PROGRAMME

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป