โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สภาฯ จัดเต็ม...เสียงเอกฉันท์ให้จัดตั้งโรงเรียน..ท.เมืองแกลงรุดยื่นหนังสือถึงสพท.ระยองเขต ๒ ทันที

สมาชิกสภาฯ ลงมติให้จัดตั้งโรงเรียนเทศบาลฯ ด้วยเสียงเอกฉันท์
       เมื่อวันอังคารที่ ๒ สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาของสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑   นายปรวีร์ วัฒนานุกิจ ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงได้เรียกประชุมสภาเทศบาลฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญคือ การขอความเห็นชอบจัดตั้งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลเมืองแกลง

นายปรวีร์ วัฒนานุกิจ ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง
เรียกประชุมสภาเทศบาลฯ เพื่อขอความเห็นชอบการจัดตั้งโรงเรียน
       ในการนี้ นายธงชัย จิรวิวัฒน์วนิช รองนายกเทศมนตรี ได้เป็นตัวแทนเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาฯ จากนั้น คณะผู้บริหารได้ร่วมกันให้ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงตอบข้อซักถามของบรรดาสมาชิกสภาฯ และรับเอาข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการ ซึ่งผลการลงมติตามญัตติการขอความเห็นชอบจัดตั้งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลเมืองแกลงตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ ปรากฎว่า ได้รับความเห็นชอบด้วยเสียงเอกฉันท์ ๑๒ เสียงเต็มจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลฯ

คณะผู้บริหารเทศบาลฯ ยื่นญัตติสำคัญในการจัดการศึกษา
เพื่อพี่น้องชาวเมืองแกลง
       และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ถัดมา เทศบาลตำบลเืมืองแกลง ได้มีหนังสือถึงสำนักเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วยมติของสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง รวมถึงกลุ่มงานเอกสารหมวดหมู่ต่าง ๆ ครบตามองค์ประกอบที่คณะทำงานได้จัดเตรียมพร้อมไว้แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลผลการสำรวจและประชาพิจารณ์ความต้องการของพี่น้องประชาชนชาวเมืองแกลง  ยื่นต่อนายวัลลภ รองพล รองผู้อำนวยการ สพท.เขต ๒ เพื่อขอรับการประเมินความพร้อมของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ในการจัดตั้งโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ซึ่งจะดำเนินการภายใน ๙๐ วันตามเงื่อนเวลาที่กำหนดไว้ต่อไป

นายธงชัย จิรวิวัฒน์วนิช รองนายกเทศมนตรี ยื่นหนังสือขอรับ
การประเมินจัดตั้งโรงเรียนสังกัดเทศบาลต่อนายวัลลภ รองพล
รองผู้อำนวยการสพท.ระยอง เขต ๒
http://www.rayong2.go.th/home/index.php?name=news&file=readnews&id=177
       อนึ่ง เทศบาลตำบลเมืองแกลง มีความประสงค์จะเปิดรับนักเรียนชั้นอนุบาลเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยจากนี้ไป เตรียมจะลงมือก่อสร้างอาคารเรียนบริเวณ ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา ให้ทันการเปิดภาคเรียนที่กำหนดไว้ต่อไป

   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป