โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ขสมก.พา "ไอ้ลูกถุน" ทัศนศึกษา มุ่งให้ค้นหาคำตอบ..ทั้งราก ต้น ใบ ฯ..อะไรคือเมืองแกลง

ขสมก.นำนักเรียนเลาะคลองประแส ย่านสวนสาธารณะเมืองแกลง
       เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม และวันที่ ๕ สิงหาคม ที่ผ่านมานี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยบุคลากรช่วยสอน ได้นำนักเรียนโรงเรียนวัดพลงช้างเผือกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ เดินทางด้วยรถขนส่งเมืองแกลง (ขสมก.) เพื่อไปทัศนศึกษายังสถานที่ต่าง ๆ ในเมืองแกลง พร้อมเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในหน้าที่ของเทศบาลเมืองแกลง ตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่มุ่งหวังให้เยาวชนในเขตเทศบาลฯ ได้รู้จักและเข้าใจเรื่องราวแห่งบ้านเมืองตน


ชมภาพเด็ก ๆ เพิ่มเติมที่...
http://muangklangnews.blogspot.com/2011/08/blog-post_13.html
https://picasaweb.google.com/114252071171487759268/602

อดีต..ใยต้องแค่ "ถวิล" 
เรื่องบ้านเมืองแห่งตน..ใกล้ตัวแท้ ๆ ...ไม่รู้ได้ไง
       ในรายการนี้ ได้กำหนดสถานที่ไว้ดังนี้คือ ให้มีการนำชมศูนย์การเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อมประจำภาคตะวันออก เพื่อทำความเข้าใจกับกระบวนการจัดการของเสียของเมือง เพื่อไม่ให้เสียของ นำชมกิจการผลิตน้ำประปา ของกองการประปา เทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อเข้าใจและรับทราบที่มาของต้นทุนน้ำจากแม่น้ำประแส กระบวนการผลิตและการบริการน้ำประปาแก่ชาวเมืองแกลง  นำชมสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา ซึ่งเกิดจากแนวคิดของการมีพื้นที่โล่งสำหรับพลเืมืองในการจัดกิจกรรมนันทนาการ ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย และสร้างพื้นที่สีเขียวที่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้

อาหารที่เรากิน...เป็นความร้อนได้ยังไง...
       นอกจากนี้ ยังนำชมสถานที่สำคัญ ๆ ทางประวัติศาสตร์ของเมือง คือ บริเวณวัดโพธิ์ทองพุทธารามที่มีความเก่าแก่มาแต่ครั้งสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา นำชมอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ อันเป็นบริเวณ "บ้านดอนเค็ด" ที่สุนทรภู่เคยเดินทางมาเมื่อปี พ.ศ.๒๓๔๙ และบันทึกไว้ในนิราศเมืองแกลง  นำชมสะพาน ๑๐๐ ปี บ้านตลาดสามย่าน หรือ "สะพานเล่าเมือง" ที่เป็นจุดเริ่มต้นของชุมชนชาวเมืองแกลงแห่งใหม่นับแต่ย้ายที่ตั้งเมืองแกลง จากบ้านดอนเค็ด มาอยู่ ณ บ้านตลาดสามย่าน เมื่อปีพ.ศ.๒๔๕๑ รวมถึงนำชม เรือนหอประวัติเมืองแกลงที่เทศบาลฯ ได้ก่อสร้างขึ้นใหม่โดยยังคงอัตลักษณ์ตามรูปแบบเดิมไว้ทุกด้าน


สุนทรภู่ นั่งมองหนู ๆ อยู่ลิบ ๆ 
       การนำเยาวชนลูกหลานชาวเมืองแกลงออกทัศนศึกษาเพื่อเข้าใจเรื่องราวบ้านเมืองแห่งตนนี้ เทศบาลฯ จัดทำขึ้นนอกเหนือจากการส่งบุคลากรช่วยสอน เพื่อเข้าไปให้ข้อมูลเสริมหลักสูตรแกนกลางแก่โรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเป็นปีที่ ๓ แล้ว โดยมุ่งหวังให้เรื่องราวต่าง ๆ แต่ในอดีตถึงปัจจุบันของเมืองแกลง ได้ผ่องถ่ายไปสู่เยาวชน เพื่อฝากบ้านเมือง ให้สมกับที่เยาวชนจะเป็นที่พึี่งที่หวังช่วยกันพิทักษ์รักษาบ้านเมืองของเราได้อย่างบริบูรณ์สืบต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป