โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สภาเทศบาลฯ ผ่านความเห็นชอบงานใหม่ เร่งต่อยอดโครงการเดิมกว่าสิบโครงการ... ให้สถานธนานุบาลเพิ่มทุนเตรียมความพร้อมการเข้าถึงแหล่งทุนช่วงใกล้ฤดูผลไม้ ขยายงานบริการที่สวนสาธารณะ 30-12-2012

       วันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม นี้ นายปรวีร์ วัฒนานุกิจ ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ เป็นการส่งท้ายปี ๒๕๕๕ ตามที่คณะผู้บริหารเทศบาลฯ ร้องขอ เพื่อนำโครงการเสนอสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อประสิทธิภาพและความฉับไว

       ในการนี้ สภาฯ ได้ให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในการรับโอนอาคารคอนกรีตที่มีผู้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างในวงเงิน ๒.๕ ล้านบาท และเทศบาลฯ สมทบอีก ๔ แสนบาทข้างบ้านก๋ง โครงการปรับปรุงก่อสร้างซอยบ้านนายเวช ฝั่งตรงข้ามศาลาแหลมท่าตะเคียนภายหลังที่ถนนสองแหลมฝั่งทิศตะวันตกก่อสร้างแล้วเสร็จ การปรับปรุงก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ การปรับปรุงห้องสุขาสำหรับพนักงานเทศบาล และบุคคลภายนอก การก่อสร้างโรงจอดยานพาหนะ และโรงจอดรถขสมก. การก่อสร้างอาคารแสดงผลิตภัณฑ์ ภายในบริเวณศูนย์การเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก (บริเวณอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย) เพื่อเตรียมความพร้อมยิ่งขึ้นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) ที่ใกล้จะถึงนี้

       นอกจากนี้ สภาฯ ยังได้ให้ความเห็นชอบการเตรียมเงินทุนสำรองสำหรับการเข้าถึงแหล่งทุนของเกษตรกรในฤดูปิดหน้ายาง และการดูแลผลผลิตผลไม้ที่ใกล้จะเข้าสู่ฤดูกาลภายในสองสามเดือนข้างหน้านี้ และการเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับผู้ปกครองนักเรียนในช่วงเปิดเทอมเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๓๐ ล้านบาท โครงการจ้างเหมาออกแบบอาคารสโมสรบ้านเราชาวแกลง อาคารโรงละครสุนทรภู่ งานต่อขยายอาคารเอนกประสงค์รูปทรงคล้ายสถานีรถไฟหัวลำโพง และการเตรียมระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยแผงโซล่าร์เซลเพื่อป้อนเข้าสู่อาคารบ้านดิน และบ้านก๋ง ภายในบริเวณศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา โดยโครงการทั้งหมดจะเร่งดำเนินการแต่ต้นปี ๒๕๕๖ เป็นต้นไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป