โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554

อาคารศูนย์เรียนรู้ภาวะโลกร้อน...อาคารเรียนชั่วคราว หายใจไม่ทั่วท้อง...มุ่งเร่งให้ทันเปิดเรียนเดือนพฤษภา ๕๕ นี้

       วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน นี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยนายกเทศมนตรี ได้นัดหมายผู้เกี่ยวข้องประชุมเป็นนัดแรก เพื่อเดินหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ เรื่องภาวะโลกร้อน จำนวน ๒ อาคารแรก ซึ่งจะก่อสร้างขึ้นบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงแล้ว ในวงเงินรวมงบประมาณกว่าสี่ล้านบาท พร้อมห้องสุขาอีก ๒ หลัง

       สาระการประชุมในนัดแรก คือการวางกรอบเวลาการทำงานไปจนถึงวันกำหนดแล้วเสร็จ ซึ่งจะอาศัยอาคารหลังใหม่สำหรับเปิดการเรียนการสอน และเป็นโรงอาหารสำหรับการเปิดโรงเรียนเทศบาลก่อนในปี ๒๕๕๕ นี้ เพื่อรออาคารหลักที่ต้องใช้เวลาก่อสร้างกว่า ๑ ปี แล้วเสร็จ ขณะเดียวกัน ประเด็นสำคัญอยู่ที่การให้น้ำหนักกับการออกแบบอาคาร เพื่อให้ตัวอาคารสามารถแสดงแนวคิดในการออกแบบบ้านลดโลกร้อนได้ด้วยตัวมันเอง  แนวคิดในเรื่องทิศทางของแสง ลม ตำแหน่งที่ตั้ง วัสดุอาคารที่เลือกใช้ การนำเอาของเสียจากการใช้อาคารกลับไปใช้ใหม่ในหลายรูปแบบ เช่น ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ น้ำเสียจากอาคาร เป็นต้น  ทั้งนี้ ได้มีการประสานความร่วมมือด้านการออกแบบเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าว กับ สถาับันสิ่งแวดล้อมไทย คณะสถาปนิกจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้ทำโครงร่างอาคารไว้เป็นเบื้องต้นแล้ว พร้อมกับการศึกษาค้นคว้าของเทศบาลฯ เองควบคู่กันไป

       ที่ประชุมได้มอบหมายให้นายวิทยา พุิฒิธนะสุนทร รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้กำกับและประสานงานรายละเอียดการออกแบบ และนายธงชัย จิรวิวัฒน์วนิช รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้กำกับ และควบคุมกระบวนการให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยการประชุมนัดต่อไปเพื่อติดตามผลการออกแบบในรอบแรก กำหนดไว้วันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคมที่จะถึงนี้ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป