โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2554

องค์การฯ ก๊าซเรือนกระจกผุดโรงคัดแยกขยะ โรงสีข้าว หนุนแกลงสู่เมืองคาร์บอนต่ำ..เน้นสร้างตามแบบที่เจ้าของบ้านเห็นเหมาะกับตัวเอง


       หลังจากที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ได้เข้ามาศึกษาวิจัยในหัวข้อ "รูปแบบความเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ" (Low Cabon Cities Model) โดยเลือกเทศบา่ลตำบลเมืองแกลงเป็นเมืองต้นแบบ กระทั่งได้ผลผลิตเป็นข้อมูลบทวิจัยแสดงผล เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เห็นทิศทางการนำเอาภารกิจหน้าที่ประจำวันขององค์กรฯ เองไปมีส่วนในการลดภาวะโลกร้อนได้แล้ว

งานวางฐานรากโรงสีข้าว ศาลาแหลมท่าตะเคียน
ชุมชนพลงช้างเผือก
       ขณะเดียวกัน ก็ยังได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้เทศบาลฯ ได้ก่อสร้างสายพานคัดแยกขยะ โรงที่ ๓ ขึ้นที่ศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย คลองไอ้วอง บ้านชำฆ้อ เพื่อบรรเทาปัญหาขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ กว่าสิบแห่งในการยืดอายุการใช้งานหลุมฝังกลบ ลดปัญหาภาวะโลกร้อน  รวมถึงสนับสนุนให้เทศบาลฯ สร้างโรงสีข้าวขึ้น ที่แหลมท่าตะเคียน ชุมชนพลงช้างเผือก เพื่อส่งเสริมเรื่องความมั่นคงทางอาหารของเมือง และลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการขนส่งอาหาร (Food Transportation) 

งานก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ โรงที่ ๓
 ณ ศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย เทศบาลตำบลเมืองแกลง
       ขณะนี้ งานก่อสร้างมีความคืบหน้าทั้งโรงสายพานคัดแยกขยะ และโรงสีข้าว แม้ว่าจะประสบปัญหาฝนตกมาก เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานอยู่บ้าง ล่าสุดสามารถกำหนดตำแหน่งที่ตั้งโรงสีข้าวและลงมือก่อสร้างได้แล้ว ส่วนโรงสายพานคัดแยกขยะ ได้ปรับระดับพื้นเทคอนกรีตแล้ว ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ตามกำหนดในราวสิ้นปีนี้ 

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ10 ตุลาคม 2554 เวลา 16:27

  อยากทราบว่า ตามแบบแปลนมาตรฐานโรงคัดแยกขยะ
  มีการออกแบบ ระบบการป้องกันการติดเชื้อในเจ้าหน้าที่กลุ่มเสียง
  เช่น ห้องอาบน้ำก่อนกลับบ้าน อ่างล้างมือ บริเวณที่จัดเก็บ วาง
  หรือแขวนอุปกรณ์ป้องกันตนเอง หรือไม่ค่ะ

  ตอบลบ
 2. คำถามเหล่านี้คือคำแนะนำ...จะพัฒนาต่อไป ขอบคุณครับ

  ตอบลบ

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป