โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ถอนเจ้าหน้าที่เทศบาลไปจัดการหลุมฝังกลบ ดึงเอกชนมารับจ้างดูแลกวาดถนนทั่วเมืองเพิ่มอีกกว่า ๓๐ กิโลเมตร

       ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม เป็นต้นมา งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เริ่มปรับเปลี่ยนระบบการจัดการรักษาความสะอาดบนเส้นทางสายต่าง ๆ ด้านทิศใต้ของถนนสุขุมวิท ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง จากเดิมซึ่งให้พนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลรับผิดชอบ มาเป็นการจ้างเหมาเอกชนเข้ามาดำเนินการแทน ตามนโยบายของนายกเทศมนตรี

       ทั้งนี้ การจ้างเหมาเอกชนเข้ามาดูแลรักษาความสะอาดถนนเส้นทางสายหลัก ๆ ด้านทิศเหนือถนนสุขุมวิท อาทิ ถนนบ้านบึง แกลง ถนนหนองกันเกรา - ป้ายทันใจ ถนนมาบใหญ่ ฯ ได้ดำเินินการด้วยวิธีการดังกล่าวมาแล้วหลายปี และมีการประเมินผลเปรียบเทียบอย่างต่อเนื่อง  กระทั่งได้มีการสำรวจเก็บข้อมูลถนนเส้นทางด้านทิศใต้ถนนสุขุมวิท ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรและครัวเรือนร้านรวงต่าง ๆ หนาแน่นมากกว่า มีตลาดสดถึงสามแห่ง ก่อนที่จะมีการปรับเปลีี่่ยนในที่สุด โดยพนักงานจ้างทั่วไปชุดเดิมของเทศบาลฯ ได้ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ ที่สายพานคัดแยกขยะก่อนที่จะนำไปยังหลุมฝังกลบ เพื่อให้เหลือปริมาณขยะน้อยที่สุดที่ต้องนำไปฝัง ซึ่งจะช่วยให้ไม่เกิดปัญหาขยะล้นเมือง ที่จะนำไปสู่ขยะเต็มหลุมฝังกลบในอนาคต  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาล และอบต. อีกหลายแห่ง รวมถึงการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยการคัดแยกขยะรีไซเคิลและขยะิอินทรีย์กลับมาใช้ใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรื่องขยะและการรักษาความสะอาดในเมืองแกลงของเราพร้อมกันไป

       เส้นทางต่าง ๆ ด้านทิศใต้ถนนสุขุมวิท รวมระยะทางแล้วมีความยาวกว่า ๓๐ กิโลเมตร ในการดูแลรักษาความสะอาด ควบคุมกำกับโดยคณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างคุมงานของเทศบา่ล หากพื้นที่ด้านทิศใต้ถนนสุขุมวิทในบริเวณดังกล่าวมีปัญหาเรื่องการรักษาความสะอาดประการใด โปรดให้ข้อมูลได้ในหลายช่องทางแก่คณะผู้บริหาร หรือเทศบาลฯ 

       อย่างไรก็ดี สิ่งที่จะทำให้เมืองแกลงของเราเกิดความสะอาด มิใช่อยู่ที่ปลายทางอย่างคนกวาดถนน แต่สิ่งที่จำเป็นที่สุด นั่นคือ เราท่านทั้งหลายที่พักอาศัยอยู่ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นบ้านตัว หรือบ้านเช่า ต้องไม่ทิ้งขยะไม่เป็นที่ ให้ความร่วมมือในการทิ้งขยะเป็นเวลา ช่วยกันดูแลความสะอาดตั้งแต่ในบ้าน หน้าบ้านซึ่งหมายรวมถึงทางเท้าและบนถนน เอาเป็นธุระใส่ใจด้วยว่าเป็นบ้านเมืองของเราทุกคน ไม่กวาดขยะ ฝุ่นผงบนทางเท้าลงบนถนน แต่ใช้วิธีเก็บโกยเพื่อลมไม่ต้องปลิวพัดกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ไม่ถ่มน้ำลายลงบนทางเท้าหรือถนน แนะนำผู้เดินทางสัญจรผ่านไปมา ให้เข้าใจเรื่องเขตปลอดถังขยะของเมืองแกลง ให้นำขยะชิ้นเล็ก ๆ อาทิ เปลือกลูกอม เศษกระดาษเก็บใส่กระเป๋าเสื้อ กระเป๋ากางเกง และนำขยะต่าง ๆ กลับไปที่รถที่ขับมา หรือขอทิ้งกับร้านรวงที่มาติดต่อต่อไป

       เทศบาลฯ โดยนายกเทศมนตรี จึงขอความร่วมมือเราทั้งหลาย ได้ช่วยกันประเมินติดตามและให้ข้อมูลเรื่องความสะอาดทางกายภาพของเมืองในบริเวณที่กล่าวถึงข้างต้นมา ณ โอกาสนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป