โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ทุกเวลามีค่ายิ่ง วันสุดท้ายปีงบประมาณ ๒๕๕๔ คณะผู้บริหารขอกันเงิน สภาฯ เมืองแกลงมติเห็นชอบเอกฉันท์ เพื่อเดินหน้าการพัฒนาไม่ยอมขาดช่วง

       วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน นายปรวีร์ วัฒนานุกิจ ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของปีงบประมาณ ๒๕๕๔  ทั้งนี้ เพื่อให้คณะผู้บริหารเทศบาล โดยนายกเทศมนตรี ได้นำญัตติขออนุม้ัติกันเงินในกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ออกไปอีก ๑ ปี รวม ๖ รายการ เป็นเิงิน ๙,๓๖๗,๔๐๐ บาท  เนื่้องจากมีงบประมาณเพิ่มเติมเข้ามามากกว่าประมาณการที่ได้ตั้งรับไว้ในปีงบประมาณเดียวกัน และได้มีการประชุมขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯ ไปเมื่อวันที่ ๑๓ และวันที่ ๑๙ กันยายนที่ผ่านมาตามลำดับ  จากนั้นได้นำเสนอขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยองซึ่งได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว จึงมาสู่ขั้นตอนการขอกันเงินจากสภาเทศบาลฯ อีกครั้งหนึ่ง เพื่อนำงบประมาณดังกล่าวมาพัฒนาเทศบาลโดยไม่ต้องเหลือตกเป็นเงินสะสมของเทศบาลที่จะต้องถูกหักกันไว้ร้อยละ ๑๐ ตามระเบียบแล้วนำส่งกองทุนส่งเสิรมกิจการเทศบาล (กสท.) 

       ผลการประชุมในวันสิ้นปีงบประมาณ ๓๐ กันยายนนี้  สภาเทศบาลฯ ได้ผ่านความเห็นชอบญัตติดังกล่าวด้วยเสียงเอกฉันท์ เพื่อให้คณะผู้บริหารได้นำงบประมาณไปเร่งรัดพัฒนาเมืองแกลงต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

       นอกจากนี้ ที่ประชุมสภาฯ ยังได้แสดงความคิดเห็น รายงานข้อมูลด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะประเด็นปัญหาน้ำท่วมที่เกิดจากการเอ่อล้นของปริมาณน้ำจากคลอง เพื่อที่จะได้นำไปปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการต่อกรณีดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
     

   

   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป