โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2554

น้ำใจชาวแกลง...ดั่งน้ำใสไหลเย็น ดับความลำเค็ญเดือดร้อนของเพื่อนภาคใต้และที่ญี่ปุ่น

สุนทรโวหาร..พลงช้างเผือก...ประธานสภาฯ ...สมาชิกฯ...สู้ ๆ 
       วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน แม้ฤดูกาลแห่งความร้อนแล้งจะกล้ำกรายเข้ามาเยือนอย่างเข้าที่เข้าทางด้วยความอบอ้าว โดยเฉพาะกลางถนนสุขุมวิทที่มีรถราวิ่งไปมาขวักไขว่แล้วก็ตาม  แต่นับเป็นวันที่ ๕ ที่อยู่ในห้วงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่จากสำนักปลัดเทศบาล ที่มาประจำกันอยู่ ณ ศูนย์อำนวยการฯ แยกป้ายทันใจ พร้อมกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เจ้าหน้าที่อปพร. และที่หลั่งไหลมาทั้งแรงใจและแรงกายอีกส่วนหนึ่งคือ นักเรียนจากโรงเรียนแกลง วิทยสถาวร และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ชั้นปีที่ ๓ ศิษย์เก่าโรงเรียนแกลงฯ ที่ฝ่าคลื่นความร้อนแรงของแสงแดดไม่แพ้ชายอกสามศอก

จิตสาธารณะ จากคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ
เหนื่อยอ่อน...อ่อนระโหย...โรงแรง..
       จนทำให้การปิดยอดรับบริจาคทุนทรัพย์ในวันนี้ ซึ่งรวมกับการลงพื้นที่ของสมาชิกสภาเทศบาลฯ และคณะกรรมการชุมชนสุนทรโวหารและ ชุมชนหนองควายเขาหัก มียอดสูงกว่าทุกวันที่ผ่านมา ดังนี้

ที่ศูนย์อำนวยการฯ ถนนสุขุมวิท แยกป้ายทันใจ


เงินช่วยพี่น้องชาวใต้    ๑๕๕,๙๓๗.๒๕    บาท
เงินช่วยชาวญี่ปุ่น                 ๓,๙๑๐.๐๐    บาท
      รวมเป็นเงิน            ๑๕๙,๘๔๗.๒๕    บาท


บริเวณชุมสุนทรโวหาร
 เงินช่วยพี่น้องชาวใต้       ๓๔,๗๑๒.๗๕  บาท
  เงินช่วยชาวญี่ปุ่น             ๖,๓๕๕.๗๕   บาท
        รวมเป็นเงิน              ๔๑,๐๖๘.๕๐    บาท

บริเวณชุมชนหนองควายเขาหัก
 เงินช่วยพี่น้องชาวใต้      ๒,๙๔๐.๐๐ บาท
 เงินช่วยชาวญี่ปุ่น           ๑,๕๑๓.๐๐ บาท
       รวมเป็นเงิน             ๔,๔๕๓.๐๐ บาท

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง

เงินช่วยพี่น้องชาวใต้      ๒๗๘.๐๐  บาท
 เงินช่วยชาวญี่ปุ่น          ๑๓๒.๐๐   บาท
       รวมเป็นเงิน             ๔๑๐.๐๐   บาท
สรุปยอดรวมทั้งหมดวันนี้ เป็นเงิน ๒๐๕,๗๗๘.๗๕ บาท

คาดว่า เมื่อสิ้นสุดการระดมทนทรัพย์แล้ว จะมียอดบริจาคกว่าแปดแสนบาท ซึ่งเมืองแกลงนิวส์จะได้นำเสนอให้ทุกท่านได้ทราบเป็นลำดับต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป